Ktl-icon-tai-lieu

Móng cọc

Được đăng lên bởi binhpt69-gmail-com
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 209 lần   |   Lượt tải: 0 lần
kiÓm tra mãng cäc

C«ng tr×nh: b¶o tµng phô n÷
§Þa ®iÓm: 36 lý thêng kiÖt
VÞ trÝ: H_K2

ChiÒu dµi cäc L=20

Bª t«ng Rb=
ThÐp Ra=
Sè lîng thÐp:

KÝch thíc D=
DiÖn tÝch Fb=
Chu vi U=
(T/m2)
(T/m2)
4
16
F

1100
27000

0.2 (m)
0.04 (m2)
0.8 (m)
g (bt)= 2.5
Fa =

vu«ng

(T/m3)
0.000804 (m2)

Pvl=m(maRaFa + mbRbFb)
1. Søc chÞu t¶i cña cäc:
a. Theo vËt liÖu:
C¸c hÖ sè m= 0.9
ma= 1

mb= 1

59.133 (T)

Pvl=

Pkh=0,7.m(mr.R.F + U.S(mf.fi.li))
b. Theo sè liÖu khoan:
mr= 1
Søc chÞu t¶i t¹i mòi cäc: (T/m2)
ChiÒu dµy líp ®Êt trªn ®µi-h1=
ChiÒu dµi ®o¹n cäc ngµm vµo trong ®µi-h(ngµm)=
ChiÒu cao ®µi cäc-h=
ChiÒu cao tõ cèt 0.00 ®Õn mòi cäc H=h1+h+L-h(ngµm)=
Tra b¶ng cã R= 310
(T/m2)
mr.R.F=
12.4 (T)
Søc chÞu t¶i th©n cäc: (T/m2)
§é s©u
2,2+5,0/2=
2,3+5,0+8,6/2=

®Ó an toµn coi cäc chØ n»m trong líp 3 vµ líp 5.
§é sÖt B
Ma s¸t fi
C.dµi li
fi.li
4,7 (líp 3)
0.6
1.17
2
2.34
11.60 (líp 5)
0.33
5.2
3.5
18.2
0
0
0
0
0
0
Tæng=
20.54
18.075 (T)
U.S(mf.fi.li)=
19.1996 (T)
Pkh=

Søc chÞu t¶i tÝnh to¸n 1 cäc P1c=
2. KiÓm tra:

m= 0.9
mf= 1.1
0.7
m
0.5
m
0.9
m
21.1
m

19.1996 (T)

N tt M
Pmax,min =
±
n

tt

y

. x max

k

∑ x i2

Lùc t¹i ch©n cét (do A cung cÊp, ®¬n vÞ T vµ T.m):
VÞ trÝ: 3-A
KÝch thíc ®µi cäc (m):
Sè cäc trong ®µi n= 9
Kho¶ng c¸ch xi= 0.8

h= 0.9

1

N= 138.43
M= 8.97
Réng-R= 2.4
Dµi-D= 2.4

k= 6
xi*xi= 0.64

Q= 4.15

Kho¶ng c¸ch xmax= 0.8
Víi g ®Êt phÝa trªn ®µi= 2

k.xi.xi= 3.84
(T/m3)
(c¶ cña cæ mãng 0,8m)

N®µi=gbt.R.D.h.1,1=
N®Êt trªn ®µi=g®Êt.h1.R.D=
Ntêng+DM=
Ntt=N + N®Êt + N®µi + Ntêng=
Mtt=M + Q.h=
21.619 (T)
Pmax=
16.325 (T)
Pmin=
P1c=
19.1996 (T)
KiÓm tra cêng ®é t¹i ®¸y khèi qui íc:

14.256
8.064
10
170.75
12.705

s max,min =

(T)
(T)
(T)
(T)
(T.m)
Pmax > P1c --> Cäc kh«ng ®¶m b¶o
Pmin > 0 --> Cäc kh«ng bÞ nhæ

No M o
±
F dq W

F®q=(A1 + 2.L.tga) (B1 + 2.L.tga)
Phót= 0
(trung b×nh cña c¸c líp ®Êt)
Gãc j(tb): §é = 6.2
Gãc a=j/4= 1.55
tg (a)= 0.027
ChiÒu s©u tõ ®¸y ®µi ®Õn mòi cäc L1(m) = Lcäc - h(ngµm) = 19.5
(m)
(Chó ý ®Õn ph¬ng m«men
A1= 1.85
B1= 1.85
®Ó ®Æt A1 vµ B1 cho ®óng.
A®q= 2.903
B®q= 2.903
B®q chiÒu cao tiÕt diÖn chèng uèn)
8.427 (m2)
F®q=A®qxB®q=
4.077 (m3)
W=A®q.B®q.B®q/6=
T¶i träng t¹i ®¸y khèi qui íc No vµ Mo:

hÖ sè n= 1.05
1.95
g cña ®Êt tõ ®¸y ®µi ®Õn mòi cäc (T/m3)=
No= Ntt/n + N®Êt + Ncäc - Ncc (Ncc: träng lîng cña ®Êt bÞ c¸c cäc chiÕm chç trong ®Êt)
162.619 (T)
Ntt/n=
320.437 (T)
(®Êt phÝa díi ®µi ®Õn mòi cäc)
N®Êt= g(®Êt).L1.F®q=
17.55 (T)
(träng lîng b¶n th©n c¸c cäc)
Ncäc=n(cäc).L1.g(bt).Fcäc=
13.689 (T)
Ncc= n(cäc).L1.g(®Êt).Fcäc=...
kiÓm tra mãng cäc
C«ng tr×nh:
b¶o tµng phô n÷
§Þa ®iÓm:
VÞ trÝ:
H_K2
ChiÒu dµi cäc L=
20 0.2 (m)
vu«ng
DiÖn tÝch Fb=
0.04 (m2)
Chu vi U= 0.8
(m)
Bª t«ng Rb= 1100 (T/m2)
2.5 (T/m3)
ThÐp Ra= 27000 (T/m2)
4
F
16
Fa =
0.000804
(m2)
1. Søc chÞu t¶i cña cäc:
Pvl=m(maRaFa + mbRbFb)
a. Theo vËt liÖu:
C¸c hÖ sè m= 0.9 ma= 1 mb= 1
Pvl=
59.133
(T)
b. Theo sè liÖu khoan:
m=
0.9
Søc chÞu t¶i t¹i mòi cäc: (T/m2)
mr=
1
mf=
1.1
ChiÒu dµy líp ®Êt trªn ®µi-h1= 0.7 m
ChiÒu dµi ®o¹n cäc ngµm vµo trong ®µi-h(ngµm)= 0.5 m
ChiÒu cao ®µi cäc-h= 0.9 m
ChiÒu cao tõ cèt 0.00 ®Õn mòi cäc H=h1+h+L-h(ngµm)= 21.1 m
Tra b¶ng cã R= 310
(T/m2)
mr.R.F= 12.4 (T)
Søc chÞu t¶i th©n cäc: (T/m2)
®Ó an toµn coi cäc chØ n»m trong líp 3 vµ líp 5.
§é s©u §é sÖt B Ma s¸t fi C.dµi li fi.li
2,2+5,0/2=
4,7 (líp 3) 0.6 1.17 2
2.34
2,3+5,0+8,6/2=
11.60 (líp 5) 0.33 5.2 3.5
18.2
0 0
0
0 0
0
Tæng= 20.54
18.075 (T)
Pkh=
19.1996
(T)
19.1996
(T)
2. KiÓm tra:
Lùc t¹i ch©n cét (do A cung cÊp, ®¬n vÞ T vµ T.m): N=
138.43
Q=
4.15
VÞ trÝ: 3-A
M=
8.97
h= 0.9 Réng-R= 2.4
Dµi-D= 2.4
Sè cäc trong ®µi n=
9
k=
6
Kho¶ng c¸ch xi=
0.8
xi*xi=
0.64
36 lý th êng kiÖt
KÝch th íc D=
g (bt)=
Sè l îng thÐp:
Pkh=0,7.m(mr.R.F + U.S(mf.fi.li))
U.S(mf.fi.li)=
Søc chÞu t¶i tÝnh to¸n 1 cäc P1c=
KÝch th íc ®µi cäc (m):
P
max,min
=
N
tt
n
±
M
tt
y
. x
max
1
k
x
i
2
Móng cọc - Trang 2
Móng cọc - Người đăng: binhpt69-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Móng cọc 9 10 681