Ktl-icon-tai-lieu

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng công ty

Được đăng lên bởi Phạm Anh Thư
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 2824 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

KHOA KHOA HỌC XÃ HỌI & NHÂN VĂN

LỜI MỞ ĐẦU
Trong quá trình đổi mới, quản lý hành chính giữ một vai trò quan trọng là
công cụ không thể thiếu trong bất kỳ bộ máy hoạt động nào. Vì vậy, được sự
đồng ý của ban lãnh đạo công ty Cổ phần Việt – Séc cho phép em được thực tập
tại công ty thời gian từ ngày 01/11 đến 30/11/ 2010. Nhằm nâng cao hiểu biết
nghiệp vụ thực tế, làm hành trang sau khi ra trường và hoàn thành bài báo cáo
thực tập của mình.
Thời gian tiếp xúc thực tế này cũng là điều kiện để giúp em củng cố rèn
luyện những kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ mà em đã được học tại trường trong
thời gian qua.
Những kiến thức chuyên nghành đã học, cùng với sự hướng dẫn tận tình
của giáo viên hướng dẫn thực tập, đặc biệt là sự giúp đỡ tận tình của các anh chị
trong công ty đã tạo điệu kiện thuận lợi để em từng bước khắc phục những khó
khăn, vướng mắc trong quá trình thực tập và hoàn thành bài báo cáo này.
Đề tài báo cáo của em gồm 3 phần:
PHẦN I: Cơ sở lý luận của đề tài
PHẦN II: Thực trạng công tác văn phòng tại công ty cổ phần Việt-Séc
PHẦN III: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng
công ty
Thời gian thực tập cũng là thời gian xây dựng cho bản thân em có ý thức
tự học tập và nghiên cứu, thu thập những kiến thức bổ ích từ thực tế rèn luyện để
trở thành người cán bộ hành chính văn thư tương lai trong thời đại đổi mới.
Bản thân em đã có nhiều cố gắng song bài báo cáo cũng không tránh khỏi
những thiếu xót, kính mong cô giáo hướng dẫn cùng các anh chị trong công ty
giúp cho em hoàn thành bài bao cáo.
Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn cô giáo hướng dẫn cùng ban lãnh
đạo công ty cổ phần Việt - Séc đã giúp em hoàn thành bài báo cáo này.
Em xin chân thành cảm ơn!

GVHD LÊ THỊ HUỲNH

1

SVTH: ĐỖ THỊ CẨM LAI-09CDLTVP1A

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

KHOA KHOA HỌC XÃ HỌI & NHÂN VĂN

Phần I
CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI
1. Những văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác văn phòng
trong những năm qua (Tính từ năm 2001 đến nay)
1.1 Văn bản chỉ đạo của Đảng:
- Quyết định số: 20/QĐ-TW, ngày 23/9/1987 của Ban chấp hành Trung
ương về phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Quyết định số: 31/QĐ-TW, ngày 01/10/1997 của Ban chấp hành Trung
ương Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành quy định về thể loại, thẩm quyền ban
hành và thể thức văn bản của Đảng.
- Quyết định số: 94- QĐ/TW, ngày 10/10/1989 của Ban chấp hành Trung
ương về phông lưu trữ của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Hướng dẫn 01-HD/VPTW, ngày 02/02/1998 của Văn phòng Ban chấp
hành Trung ương Đảng Cộng...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á KHOA KHOA HỌC XÃ HỌI & NHÂN VĂN
LỜI MỞ ĐẦU
Trong quá trình đổi mới, quản lý hành chính giữ một vai trò quan trọng là
công cụ không th thiếu trong bất kỳ bộ máy hoạt động nào. vậy, được sự
đồng ý của ban lãnh đạo công ty Cổ phần Việt Séc cho phép em được thực tập
tại công ty thời gian từ ngày 01/11 đến 30/11/ 2010. Nhằm ng cao hiểu biết
nghiệp vụ thực tế, làm hành trang sau khi ra trường hoàn thành bài báo cáo
thực tập của mình.
Thời gian tiếp c thực tế này ng là điều kiện để giúp em củng c rèn
luyện những kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ mà em đã được học tại trường trong
thời gian qua.
Những kiến thức chuyên nghành đã học, cùng với sớng dẫn tận tình
của giáo viên hướng dẫn thực tập, đặc biệt sự giúp đỡ tận tình của các anh chị
trong công ty đã tạo điệu kiện thuận lợi đ em từng bước khắc phục những khó
khăn, vướng mắc trong quá trình thực tập và hoàn thành bài báo cáo này.
Đề tài báoo của em gồm 3 phần:
PHẦN I: Cơ sở luận của đề tài
PHẦN II: Thực trạng công tác văn phòng tạing ty cổ phần Việt-Séc
PHẦN III: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng
công ty
Thời gian thực tập ng thời gian xây dựng cho bản thân em ý thức
tự học tập và nghiên cứu, thu thập những kiến thức bổ ích từ thực tế rèn luyện để
trở thành nời cán bộ hành chính văn thư tương lai trong thời đại đổi mới.
Bản thân em đã có nhiều cố gắng song bài báo cáo cũng không tránh khỏi
những thiếu xót, nh mong giáo hướng dẫn cùng các anh chị trong công ty
giúp cho em hoàn thành bài bao cáo.
Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn giáo hướng dẫn cùng ban lãnh
đạong ty cổ phần Việt - Séc đã giúp em hoàn thành bài báo cáo này.
Em xin chân thành cảm ơn!
GVHD LÊ THỊ HUỲNH 1 SVTH: ĐỖ THỊ CẨM LAI-09CDLTVP1A
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng công ty - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng công ty - Người đăng: Phạm Anh Thư
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng công ty 9 10 116