Ktl-icon-tai-lieu

Một số mẫu sổ sách hành chính sự nghiệp thực tế

Được đăng lên bởi nguyenthiphuong-dhldxh
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 1561 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỐ NHẬT KÍ CHUNG
Trang số: 01
Ngày
tháng
ghi sổ
A

Chứng từ
Số
Ngày
hiệu
tháng
B
C

Diễn giải
D
Số trang trước chuyển sang
Rút dự toán kinh phí hoạt động mua VL
Có TK 008:143 000

1/12

PNK01

1/12

3/12

HĐ02

3/12

Mua VL dùng ngay cho SXKD

10/12

BBGN

10/12

Nhận kinh phí sự nghiệp bằng CCDC

15/12

PXK01

15/12

Xuất kho bán VL tồn kho

21/12

PXK02

21/12

Xuất kho CCDC dùng cho SN và SXKD
Nợ TK 005: 70 000

25/12

BBGN

25/12

Nhận viện trợi phi dự án

27/12

BBKK

27/12

KK thiếu VL của SN, thừa CCDC của SXKD

29/12

PXK

29/12

Xuất kho VL dùng cho HCSN, SXKD

Cộng chuyển sang trang sau

CHỨNG TỪ GHI SỔ TK 152
Chứng từ ghi sổ
Số: 01
Trích yếu
Rút dự toán kinh phí hoạt động mua VL
Nhận viện trợi phi dự án bằng VL
Cộng
Chứng từ ghi sổ
Số: 02
Trích yếu
XK bánVL tồn kho từ cuối năm trước
Kiểm kê phát hiện thiếu vật liệu
Xuất kho vật liệu dùng cho HCSN
Cộng

CHỨNG TỪ GHI SỔ TK 153
Chứng từ ghi sổ
Số: 03
Trích yếu
nhận kinh phí sự nghiệp
Kiểm kê phát hiện thừa
Cộng
Chứng từ ghi sổ
Số: 04
Trích yếu
Xuất kho CCDC
Cộng

SỔ ĐĂNG KÍ CHỨNG T
Chứng từ ghi sổ
Số hiệu
01
02
03
04
Cộng tháng
Cộng lũy kế

SỔ CÁI TK 152
Ngày
tháng
GS
A

1/12
15/12
25/12
27/12
29/12

Ngày
tháng
GS
A

Chứng từ
Số
NT
hiệu
B
C

PNK01
PXK01
BBGN
BBKK
PXK03

1/12
15/12
25/12
27/12
29/12

Diễn giải
D
Số dư đầu năm
Số phát sinh trong tháng
Rút dự toán kinh phí hoạt động mua VL
Xuất bán VL tồn kho
Nhận viện trợ phi dự án
Kiểm kê phát hiện thiếu
Xuất kho VL dùng cho HCSN,SXKD
Cộng số phát sinh tháng
Số dư cuối tháng
Cộng lũy kế từ đầu quý

SỔ CÁI TK 153

Chứng từ
Số
hiệu
NT
B
C

Diễn giải
D
Số dư đầu năm

10/12
21/12
27/12

BBGN
PXK02
BBKK

10/12
21/12
27/12

Số phát sinh trong tháng
Nhận kinh phí sự nghiệp
Xuất kho CCDC dùng cho HCSN, SXKD
Kiểm kê phát hiện thừa
Cọng số phát sinh tháng
Số dư cuối tháng
Cộng lũy kế từ đầu quý

HẬT KÍ CHUNG
Trang số: 01
Đã ghi
sổ cái
E

xxx

Dòng
G
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
xxx

Số tiền

Số hiệu
tài khoản
đối ứng
H

Nợ

Có

1

2

xxx
152
662

xxx
143 000
200

331
461
631
3113

200
143 000
200 000
20 000

331
153

220 000
50 000

461
337

50 000
15 000

152
311

15 000
12 000

511
511

12 000
12 000

333
333

12 000
12 000

112
661
631

12 000
40 000
30 000

153
152

70 000
300 000

461
3118

300 000
10 000

152
153

10 000
5 000

3318
661
631

5 000
280 000
100 000

152
xxx

1 229 200

380 000
1 229 200

ỨNG TỪ GHI SỔ TK 152
Chứng từ ghi sổ
Số: 01
Số hiệu tài khoản
Nợ
Có
152
461
152
461
x
x...
Chứng từ
Diễn giải
A B C D
Số trang trước chuyển sang
1/12 PNK01 1/12 Rút dự toán kinh phí hoạt động mua VL
Có TK 008:143 000
3/12 HĐ02 3/12 Mua VL dùng ngay cho SXKD
10/12 BBGN 10/12 Nhận kinh phí sự nghiệp bằng CCDC
15/12 PXK01 15/12 Xuất kho bán VL tồn kho
21/12 PXK02 21/12 Xuất kho CCDC dùng cho SN và SXKD
Nợ TK 005: 70 000
25/12 BBGN 25/12 Nhận viện trợi phi dự án
27/12 BBKK 27/12 KK thiếu VL của SN, thừa CCDC của SXKD
29/12 PXK 29/12 Xuất kho VL dùng cho HCSN, SXKD
Cộng chuyển sang trang sau
SỐ NHẬT KÍ CHUNG
Trang số: 01
Ngày
tháng
ghi sổ
Số
hiệu
Ngày
tháng
Một số mẫu sổ sách hành chính sự nghiệp thực tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số mẫu sổ sách hành chính sự nghiệp thực tế - Người đăng: nguyenthiphuong-dhldxh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
Một số mẫu sổ sách hành chính sự nghiệp thực tế 9 10 366