Ktl-icon-tai-lieu

nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp lữ hành

Được đăng lên bởi kiu-non
Số trang: 92 trang   |   Lượt xem: 5210 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Lời mở đầu
1. Tính cấp thiết của đề tài.
Trong nền kinh tế thị trường việc các doanh nghiệp tồn tại và phát triển
trong sự cạnh tranh gay gắt là điều tất yếu. Hiện nay, du lịch được coi du lịch là
ngành công nghiệp không khói đem lại nguồn thu rất lớn cho ngân sách Nhà
nước, giải quyết được công ăn việc làm cho người lao động, góp phần bảo tồn
và phát triển nền văn hoá mang đậm đà bản sắc dân tộc. Nhận thức được điều
này, Nghị quyết đại hội Đảng IX đã khẳng định “Phát triển du lịch trở thành
ngành kinh tế mũi nhọn”. Ngành du lịch phát triển mạnh mẽ, đồng nghĩa với
việc các doanh nghiệp kinh doanh du lịch ra đời hàng loạt. Sự phát triển về quy
mô cũng như số lượng các doanh nghiệp du lịch nói chung và các công ty lữ
hành nói riêng một mặt đã tạo ra bước ngoặt trưởng thành của ngành du lịch,
mặt khác tạo nên áp lực cạnh tranh rất lớn giữa các công ty lữ hành. Chính vì
vậy, để có thể tồn tại và phát triển được các công ty lữ hành luôn luôn phải tìm
mọi cách để nâng cao năng lực cạnh tranh của mình so với các đối thủ cạnh
tranh khác.
Nhận thức được vấn đề này, sau khi thực tập tại Công ty Du lịch Hương
Giang Chi nhánh Hà Nội, thấy được áp lực cạnh tranh của các công ty lữ hành
trên địa bàn Hà Nội lên Chi nhánh là rất lớn. Đồng thời thấy được những lợi thế,
điểm mạnh của Chi nhánh. Em đã lựa chọn đề tài nghiên cứu của mình là “Các
giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Du lịch Hương
Giang Chi nhánh Hà Nội” để góp phần giảm bớt áp lực cạnh tranh của Chi
nhánh trên thị trường du lịch Hà Nội.
2. Phạm vi và phương pháp nghiên cứu đề tài.
Phạm vi đề tài này chỉ giới hạn trong việc đưa ra các giải pháp nhằm nâng
cao năng lực cạnh tranh của Công ty Du lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội so
với các đối thủ cạnh tranh tại thị trường du lịch Hà Nội.

1

Phương pháp nghiên cứu đề tài: Trong đề tài này em đã sử dụng những
phương pháp sau để nghiên cứu:
- Phương pháp phân tích
- Phương pháp thu thập và nghiên cứu các tài liệu có liên quan.
3. Nội dung nghiên cứu đề tài:
Trong đề tài này, ngoài phần lời nói đầu và phần kết luận ra, nội dung
nghiên cứu gồm ba chương được kết cấu như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận chung về công ty lữ hành và năng lực cạnh
tranh của công ty lữ hành
Chương 2: Đánh giá năng lực cạnh tranh của Công ty Du lịch Hương
Giang Chi nhánh Hà Nội .
Chương 3: Phương hướng, mục tiêu và các giải pháp nhằm nâng cao
năng lực cạnh tranh của Công ty Du Lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội.

2

Chương 1
Cơ sở lý luận chung về công ty lữ hành
và năng lự...
Lời mở đầu
1. Tính cấp thiết của đề tài.
Trong nền kinh tế thị trường việc các doanh nghiệp tồn tại phát triển
trong scạnh tranh gay gắtđiều tất yếu. Hiện nay, du lịch được coi du lịch
ngành công nghiệp không khói đem lại nguồn thu rất lớn cho ngân sách Nhà
nước, giải quyết được công ăn việc làm cho người lao động, góp phần bảo tồn
phát triển nền văn hoá mang đậm đà bản sắc dân tộc. Nhận thức được điều
này, Nghị quyết đại hội Đảng IX đã khẳng định “Phát triển du lịch trở thành
ngành kinh tế mũi nhọn”. Ngành du lịch phát triển mạnh mẽ, đồng nghĩa với
việc các doanh nghiệp kinh doanh du lịch ra đời hàng loạt. Sự phát triển v quy
cũng như số lượng các doanh nghiệp du lịch nói chung các công ty lữ
hành nói riêng một mặt đã tạo ra bước ngoặt trưởng thành của ngành du lịch,
mặt khác tạo nên áp lực cạnh tranh rất lớn giữa các công ty lữ hành. Chính
vậy, đểthể tồn tại và phát triển được các công ty lữ hành luôn luôn phải tìm
mọi cách để nâng cao năng lực cạnh tranh của mình so với các đối thủ cạnh
tranh khác.
Nhận thức được vấn đề này, sau khi thực tập tại ng ty Du lịch Hương
Giang Chi nhánh Hà Nội, thấy được áp lực cạnh tranh của các công ty lữ hành
trên địa bàn Hà Nội lên Chi nhánh là rất lớn. Đồng thời thấy được những lợi thế,
điểm mạnh của Chi nhánh. Em đã lựa chọn đề tài nghiên cứu của nhCác
giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Du lịch Hương
Giang Chi nhánh Nội để góp phần giảm bớt áp lực cạnh tranh của Chi
nhánh trên thị trường du lịch Hà Nội.
2. Phạm vi và phương pháp nghiên cứu đề tài.
Phạm vi đề tài này chỉ giới hạn trong việc đưa ra các giải pháp nhằm nâng
cao năng lực cạnh tranh của Công ty Du lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội so
với các đối thủ cạnh tranh tại thị trường du lịch Hà Nội.
1
nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp lữ hành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp lữ hành - Người đăng: kiu-non
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
92 Vietnamese
nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp lữ hành 9 10 63