Ktl-icon-tai-lieu

Ngân hàng câu hỏi

Được đăng lên bởi Nem Chua Rán
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1298 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI
(Theo chương trình đào tạo 150 TC)

Tên học phần: Kỹ thuật điện tử tương tự
Mã số học phần: TEE303
Số tín chỉ: 03
Dạy cho ngành, khối ngành: Điện-Điện tử, SPKT (Điện,Tin),
Cơ điện tử
Khoa: Điện tử

THÁI NGUYÊN - NĂM 2011

Phần I. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Nội dung đánh giá thi kết thúc học phần:
Kiểm tra đánh giá những kiến thức SV đã thu nhận được thông qua việc trả lời một số câu hỏi
cơ bản thuộc nội dung của học phần đã học.
2. Phương pháp đánh giá:
- Thi viết
- Thời gian làm bài thi: 90 phút.
- Tỷ trọng điểm thành phần thi là: - Chuyên cần : 10%.
- Thảo luận : 10%
- Kiểm tra giữa kỳ: 20%
- Thi kết thúc học phần: 60%
3. Nguyên tắc tổ hợp đề thi:
- Các câu hỏi trong đề thi phải được tổ hợp từ ngân hàng câu hỏi của học phần
- Số câu hỏi trong một đề thi không dưới 3 câu, nội dung câu hỏi không trùng lặp
với câu hỏi đã kiểm tra giữa kỳ.
- Trong một câu hỏi có thể gồm nhiều ý nhỏ
- Một đề thi phải bao gồm cả câu hỏi lý thuyết và câu hỏi bài tập
- Đáp án của các câu hỏi thi phải được thông qua bộ môn. Nội dung trình bày đáp
án phải thể hiện đủ căn cứ để GV chấm điểm bài thi, không nên trình bày quá chi tiết như
một bài làm của SV.
4. Ngân hàng câu hỏi:
- Tất cả các chương của học phần đều phải nêu ra được các câu hỏi.
- Trong một chương có n câu hỏi loại 1 điểm; m câu hỏi loại 2 điểm; v.v...
- Quy định số câu hỏi cho mỗi học phần: không dưới 15 câu/1TC
- Các câu hỏi được mã hiệu theo cấu trúc phần chữ và số
LT 2.3.2 ; BT 3.4.2 ;
Giải thích:
- LT là câu hỏi lý thuyết
- BT là câu hỏi bài tập
- Chữ số thứ nhất: chỉ câu hỏi thuộc chương số mấy (nếu câu hỏi gồm nhiều ý nhỏ
phân tán ở nhiều chương khác nhau thì chỉ số chương lấy theo chương cao nhất).
- Chữ số thứ hai: chỉ số điểm của câu hỏi.
- Chữ số thứ ba: chỉ số thứ tự câu hỏi của chương đó.
1

Phần II. NỘI DUNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI
CHƯƠNG 1
LT1. Câu hỏi lý thuyết:
LT 1.3.1 Khái niệm về chất bán dẫn.Trình bày về chất bán dẫn tạp loại n và chất bán dẫn
tạp loại p.
LT 1.3.2 Trình bày cấu tạo, nguyên lý làm việc, đặc tuyến V-A của điốt bán dẫn.
LT 1.3.3 Tại sao nói điốt bán dẫn có tính chất van (chỉnh lưu)? Cho 1 ví dụ minh họa.
LT 1.3.4 Nêu một số ứng dụng cơ bản của điốt bán dẫn. Cho các ví dụ minh họa.
LT 1.3.5 Nêu chức năng, nhiệm vụ của các phần tử trong sơ đồ mạch điện sau và qua đó
i1
hãy chứng minh điốt bán dẫn có tính chất van.
i2

1

D1

D4

u2

u1∼
2

it

i2

D3

C

i1
i2

i1

Rt

D2

LT 1.3.6 Trình bày cấu tạo, nguyên lý làm việc, ...
ĐẠI HC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HC K THUT CÔNG NGHIP
NGÂN HÀNG CÂU HI THI
(Theo chương trình đào to 150 TC)
Tên hc phn: K thut đin t tương t
Mã s hc phn: TEE303
S n ch: 03
Dy cho nnh, khi ngành: Đin-Đin t, SPKT (Đin,Tin),
Cơ đin t
Khoa: Đin t
TI NGUYÊN - NĂM 2011
Ngân hàng câu hỏi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngân hàng câu hỏi - Người đăng: Nem Chua Rán
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Ngân hàng câu hỏi 9 10 57