Ktl-icon-tai-lieu

NGHỀ BÁN HÀNG VÀ QUẢN TRỊ BÁN HÀNG

Được đăng lên bởi tran-nam
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 2181 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NGHỀ BÁN HÀNG VÀ QUẢN TRỊ BÁN HÀNG

1. Các khái niệm về bán hàng và quản trị bán hàng
2. Chức năng và nhiệm vụ của đại diện bán hàng
3. Phân loại nghề bán hàng và những cơ hội và thách thức của nghề bán
hàng.
4. Quy trình và kỹ thu bán hàng
5. Các vấn đề về đạo đức của dại diện bán hàng
Bài tập tình huống: Sự lựa chọn thứ nhất

Tóm tắt
Mục tiêu của chương này là phân tích về nghề bán hàng và giải thích sự thăng
tiến nhanh trong nghề bán hàng. Chúng ta sẽ nắm được thế nào là bán hàng cá
nhân, cội nguồn lịch sử của bán hàng cá nhân. Chúng ta cũng sẽ nắm được những
trách nhiệm, vấn đề và những cơ hội của người đại diện bán hàng. Bên cạnh đó
chúng ta cũng bàn đến quy trình và các kỹ năng bán hàng của đại diện bán hàng.
Nghề bán hàng có một số đặc điểm đặc trưng làm cho nó trở nên hấp dẫn với
một số người. Những đặc điểm như sự tự do, tính độc lập và thu nhập cao không
phải tự nhiên đến mà không phải trả giá. Hầu hết các nhân viên chào hàng đã tự
điều chỉnh tốt để thích ứng với công việc nhưng một số người thất bại và không thể
vượt qua đựợc những khó khăn trở ngại hoặc đã phải tìm một nghề nghiệp khác. Sau
cùng, trong nghề nghiệp của mình, các nhân viên chào hàng có thể phải đương đầu
với một số tình huống đạo đức mà họ phải giải quyết với sự giúp đỡ của cấp trên và
công ty.
Quản trị bán hàng là một phần của hoạt động kinh doanh sôi động và có tính
cá nhân cao. Với trí thông minh và những kỹ năng thích hợp, bất kỳ ai cũng có thể
nhanh chóng đạt được những mục tiêu cá nhân cũng như những thành đạt về tài
chính thông qua nghề nghiệp bán hàng và quản trị bán hàng.
1. Các khái niệm về bán hàng và quản trị bán hàng
"Bán hàng cá nhân" là một quá trình (mang tính cá nhân) trong đó người bán
tìm hiểu, khám phá, gợi tạo và đáp ứng những nhu cầu hay ước muốn của người
mua để đáp ứng quyền lợi thỏa đáng, lâu dài của cả hai bên.

Định nghĩa trên rõ ràng thể hiện rằng cả hai bên người mua và người bán đều
có lợi trong thương vụ ấy. Những người trong lực lượng bán hàng được đặt rất nhiều
chức danh, nào là người bán hàng, đại diện bán hàng, đại diện nhà sản xuất, giám
đốc phụ trách khách hàng, nhân viên kỹ thuật phụ trách bán hàng, giám đốc khu vực
và biết bao nhiêu chức danh đa dạng khác nữa, tất cả những số người nêu trên đều
có điểm chung là tiếp xúc trực tiếp với khách hàng và có trách nhiệm trực tiếp về
việc bán sản phẩm hay dịch vụ của Công ty họ.
Định nghĩa về bán hàng cá nhân này chủ ý nói rằng việc bán hàng là cả một
chuỗi hoạt động và các quan hệ. Rõ ràng là những...
NGH BÁN HÀNG VÀ QUN TR BÁN HÀNG
1.
Các khái nim v bán hàng và qun tr bán hàng
2.
Chc năng và nhim v ca đại din bán hàng
3.
Phân loi ngh bán hàng và nhng cơ hi và thách thc ca ngh bán
hàng.
4.
Quy trình và k thu bán hàng
5.
Các vn đề v đạo đức ca di din bán hàng
Bài tp tình hung: S la chn th nht
Tóm tt
Mc tiêu ca chương này là phân tích v ngh bán hàng và gii thích s thăng
tiến nhanh trong ngh bán hàng. Chúng ta s nm được thế nào là bán hàng cá
nhân, ci ngun lch s ca bán hàng cá nhân. Chúng ta cũng s nm được nhng
trách nhim, vn đề và nhng cơ hi ca người đại din bán hàng. Bên cnh đó
chúng ta cũng bàn đến quy trình và các k năng bán hàng ca đại din bán hàng.
Ngh bán hàng có mt s đặc đim đặc trưng làm cho nó tr nên hp dn vi
mt s người. Nhng đặc đim như s t do, tính độc lp và thu nhp cao không
phi t nhiên đến mà không phi tr giá. Hu hết các nhân viên chào hàng đã t
điu chnh tt để thích ng vi công vic nhưng mt s người tht bi và không th
vượt qua đựợc nhng khó khăn tr ngi hoc đã phi tìm mt ngh nghip khác. Sau
cùng, trong ngh nghip ca mình, các nhân viên chào hàng có th phi đương đầu
vi mt s tình hung đạo đức mà h phi gii quyết vi s giúp đỡ ca cp trên và
công ty.
Qun tr bán hàng là mt phn ca hot động kinh doanh sôi động và có tính
cá nhân cao. Vi trí thông minh và nhng k năng thích hp, bt k ai cũng có th
nhanh chóng đạt được nhng mc tiêu cá nhân cũng như nhng thành đạt v tài
chính thông qua ngh nghip bán hàng và qun tr bán hàng.
1. Các khái nim v bán hàng và qun tr bán hàng
"Bán hàng cá nhân" là mt quá trình (mang tính cá nhân) trong đó người bán
tìm hiu, khám phá, gi to và đáp ng nhng nhu cu hay ước mun ca người
mua để đáp ng quyn li tha đáng, lâu dài ca c hai bên.
NGHỀ BÁN HÀNG VÀ QUẢN TRỊ BÁN HÀNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGHỀ BÁN HÀNG VÀ QUẢN TRỊ BÁN HÀNG - Người đăng: tran-nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
NGHỀ BÁN HÀNG VÀ QUẢN TRỊ BÁN HÀNG 9 10 339