Ktl-icon-tai-lieu

nghề phổ thông

Được đăng lên bởi nhanpt-c2nguyenkhuyen-ngabay
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 462 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND THỊ XÃ NGÃ BẢY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 10/HD-PGDĐT
V/v giảng dạy, tổ chức Kỳ thi nghề phổ
thông khóa tháng 8 năm 2015

Ngã Bảy, ngày 11 tháng 5 năm 2015

Kính gửi: BGH các trường THCS
Căn cứ Công văn số 499/SGDĐT-GDTrH ngày 08/5/2015 của Sở
GD&ĐT Hậu Giang về việc giảng dạy, tổ chức Kỳ thi nghề phổ thông khóa
tháng 8 năm 2015,
Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị giảng dạy và tổ chức
Kỳ thi nghề phổ thông khóa tháng 8 năm 2015 như sau:
I. VIỆC TỔ CHỨC, QUẢN LÝ DẠY VÀ HỌC NPT:

- Đối với cấp THCS, việc tổ chức, quản lý dạy và học NPT tại các đơn vị
thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 10945/BGDĐT-GDTrH.
- Các đơn vị cần quan tâm tổ chức ôn tập, củng cố kiến thức và kỹ năng
thực hành để chuẩn bị cho học sinh tham gia kỳ thi đạt kết quả tốt nhất.
- Kết quả học tập NPT của học sinh phải được đánh giá đúng, ghi vào sổ
theo dõi quá trình học tập và danh sách đăng ký dự thi.
II. ĐIỀU KIỆN DỰ THI, NỘI DUNG THI, BÀI THI, CẤP GIẤY CHỨNG
NHẬN:

1. Đối tượng dự thi và điều kiện dự thi:
a. Đối tượng dự thi: Là học sinh đang học tại các trường THCS đã hoàn
thành chương trình NPT và tự nguyện đăng ký dự thi NPT đã học.
b. Điều kiện dự thi:
- Đã học hết chương trình NPT theo quy định (70 tiết) và có điểm tổng kết
NPT từ trung bình (5,0 điểm) trở lên;
- Không nghỉ học quá 10% tổng số tiết của chương trình NPT (nghỉ học
không quá 7 tiết).
* Các loại bài kiểm tra và cách tính điểm
- Giáo viên dạy nghề phải thực hiện kiểm tra và tính điểm trung bình đối
với mỗi học sinh của một chương trình NPT như sau:
+ Kiểm tra miệng: ít nhất 01 lần, hệ số 1.
+ Kiểm tra lý thuyết: ít nhất 02 bài, hệ số 1.
+ Kiểm tra thực hành: ít nhất 03 bài, hệ số 2.
- Cách tính điểm trung bình:
Điểm trung bình NPT là trung bình cộng của tổng số điểm kiểm tra
miệng, kiểm tra lý thuyết và kiểm tra thực hành sau khi đã nhân hệ số:
TS điểm KT miệng+TS điểm KT lý thuyết+TS điểm KT thực hành x hệ số
ĐTB=
Tổng hệ số các bài kiểm tra

Điểm trung bình NPT là một trong những điều kiện để xét cho học sinh
thi NPT.
2. Nội dung thi, bài thi:
a. Nội dung thi
Toàn bộ chương trình, nội dung một NPT theo quy định của Bộ GD&ĐT.
b. Loại bài thi, hệ số bài thi
- 01 bài thi lý thuyết dạng trắc nghiệm làm bài trong 45 phút, hệ số 1.
- 01 bài thi thực hành (thời gian làm ...



 !"#$%%&

 !"#$%#&'!$$()$"
!$*+$,-!$./0123


&4$5#.#!6789
90 #% 9* 0 : ;<<6 = /323 #>- ?
@AB-(C# !"#$%#&'!$$()$"!$*+$,-
!$./0123
$D.EF#==E!E$7GH#.#IJK=!"#$%#
&'!$$()$"!$*+$,-!$./0123$7:-B
'()*+,-./012
G#L)9 C#!"#$%# MBNO=$P#!#.#IJK
!$Q#$C!$RE$7GH!#*0:<;36S
9.#IJK#TMB-!U1!"#$%#*!A) #>#+V!$%#=+W0
!$Q#$=$IX#$BYZK#$E$P#:$!$-1-+'!$I!+V!MB!!$L!S
&V!MB$P#!A)#>-$P#:$)$I7[#I.$.I\ $=E:"
!$RE]MB.!6^$$P#!A)=-$:.#$I0+OQ!$S
'3,45*,*6*770)
82
9':;<=>$?! <%;@AB;CDE;F$! <%;2
G':;<=>$?! <%;2_=$P#:$I-$P#!#.#!6789I`$E=
!$=$#$7J!6^$=!QBCI0+OQ!$I`$P#S
H';CDE;F$! <%;2
`$P#$V!#$7J!6^$!$REMBIK$=#,IX1!"+V!
!a!6BZ^$!6?Nbc
&$*$d$P#MB.e!":!V!#>-#$7J!6^$
 !"
IJ"#;HA;E;KL<MG@AJ%<N$%B;KL
.Eb$()$!$Q#$C+X1!6-=!4$IX1!6BZ^$I
G1f$P#:$#>-1g!#$7J!6^$$7:-B
h&X1!6-1C4!$L!NT $C:S
h&X1!6-NO!$BV!4!$L!2Z= $C:S
h&X1!6-!$Q#$=$4!$L!iZ= $C:2S
9.#$!4$IX1!6BZ^$
X1!6BZ^$N=!6BZ^$#g#>-!":IX1+X1!6-
1C +X1!6-NO!$BV!=+X1!6-!$Q#$=$:-B+$I`$U$C:
IX1&1ChIX1&NO!$BV!hIX1&!$Q#$=$j$C:
k
"$C:#.#Z=+X1!6-
nghề phổ thông - Trang 2
nghề phổ thông - Người đăng: nhanpt-c2nguyenkhuyen-ngabay
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
nghề phổ thông 9 10 725