Ktl-icon-tai-lieu

Nghệ thuật đàm phán 1

Được đăng lên bởi hvthuan88
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 5171 lần   |   Lượt tải: 10 lần
CHIẾN LƯỢC, CHIẾN THUẬT VÀ
KỸ THUẬT ĐÀM PHÁN
Nội dung
. Những chiến lược đàm phán
. Những kỹ thuật chủ yếu trong ĐPKD
. Những chiến thuật trong ĐPKD.

I. NHỮNG CHIẾN LƯỢC ĐÀM PHÁN
- Chiến lược trong đàm phán là cách thức mà
người đàm phán dự liệu đàm phán trong tổng
thể quá trình đàm phán
Chiến lược được xác định bao gồm ba thành phần
chính:
+ Tầm nhìn (cách nhìn tổng quát hướng về tương lai)
+ Mục đích
+ Các công cụ được sử dụng

- Về mặt đàm phán, chiến lược trước hết là sự
suy nghĩ và sau đó là hành động.

1. Xây dựng chiến lược
Chiến lược là sự lựa chọn quan trọng nhất hướng
về tương lai. Năm lựa chọn chủ yếu:
(1) Chọn một định hướng thiên về hợp tác hay
một định hướng thiên về cạnh tranh (xung đột)
+ Chiến lược lược hợp tác thực hiện những giải pháp
sáng tạo cho phép thoát ra khỏi sự bất đồng
+ Chiến lược cạnh tranh thiếu sự tìm kiếm giải pháp
thay thế

(2) Chọn định hướng tấn công hay định hướng
phòng ngự
(3) Chọn một cuộc đàm phán ngắn hay dài
(4) Chọn thái độ thích nghi hay thái độ bắt ép
(5) Chọn giữa mở rộng và khép lại tầm nhìn, giữa
thỏa thuận toàn bộ và thỏa thuận từng phần, giữa
thỏa thuận ngay và thỏa thuận sau.

2. Mô hình chiến lược của đàm phán
Sáu chiến lược đàm phán:
(1) Tấn công /đàm phán ở thế mạnh (quyền lực
cao, tin cậy thấp) nhằm tối đa hóa lợi ích và mục
tiêu bằng cách sử dụng tương quan quyền lực
trong bối cảnh ngờ vực nhau
Công cụ sử dụng: Bắt ép, dọa nạt, tối hậu thư,
đấu giá cao, không nhượng bộ
Sử dụng trong các cuộc đàm phán có xung đột
(2) Đàm phán phòng ngự: Bảo vệ lợi ích của
mình, chống lại các đòi hỏi của đối phương
(3) Mặc cả: Trao đổi có đi có lại, đưa ra yêu cầu
và nhượng bộ.

(4) Cởi mở: Quan tâm tới việc làm tăng giá trị cuộc
đàm phán cho cả hai bên
(5) Thẳng thắn: Hướng vào việc tìm kiếm một giải
pháp dựa trên sự có đi có lại
sử dụng khi tin tưởng đối phương và quyền lực
đã cân bằng
(6) Nài xin: Khi mình ở thế yếu, khi mình cần.

II. NHỮNG KỸ THUẬT CHỦ YẾU TRONG ĐP
1. Kỹ thuật đàm phán là gì?
Kỹ thuật là những ý đồ mà người đàm phán sử
dụng để xử lý các vấn đề/chủ đề đàm phán
Kỹ thuật thuật gắn liền với sự chuyển động của
đàm phán và đáp ứng những ý đồ tức khắc và
cụ thể.

2. Các kỹ thuật có thể sử dụng:
- Phương pháp xử lý đối tượng theo từng vấn
đề: Đàm phán diễn ra theo các giai đoạn kế tiếp
nhau, mỗi vấn đề được xử lý một cách kế tiếp
nhau
- Phương pháp chia nhỏ một vấn đề
- Phương pháp cả gói: Xem xét tổng thể các vấn
đề đang thảo luận, ghép chúng lại thành một đề
nghị tổng thể
- Phương pháp mở rộng: Đư...
CHIẾN LƯỢC, CHIẾN THUẬT VÀ
KỸ THUẬT ĐÀM PHÁN
Nội dung
. Những chiến lược đàm phán
. Những kỹ thuật chủ yếu trong ĐPKD
. Những chiến thuật trong ĐPKD.
Nghệ thuật đàm phán 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghệ thuật đàm phán 1 - Người đăng: hvthuan88
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Nghệ thuật đàm phán 1 9 10 941