Ktl-icon-tai-lieu

Nghệ thuật đàm phán - NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN THIẾT CHO SỰ THÀNH CÔNG CỦA ĐÀM PHÁN

Được đăng lên bởi hvthuan88
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 7758 lần   |   Lượt tải: 4 lần
NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN THIẾT CHO
SỰ THÀNH CÔNG CỦA ĐÀM PHÁN
Nội dung:
. Sự thành công của đàm phán
. Hiệu lực của người đàm phán
. Những vấn đề cần thiết cho sự thành công của ĐP.

I. SỰ THÀNH CÔNG CỦA ĐÀM PHÁN
- Kết quả đàm phán như thế nào là thành công?
- Có một hay là nhiều tiêu chuẩn đánh giá?
Đàm phán có thể coi “thành công” khi nó dẫn đến một
hình thức thỏa thuận, quan hệ giữa các bên đàm phán
được duy trì.
Đàm phán luôn luôn làm xuất hiện ba phương diện:
+ Một sự tìm kiếm lợi nhuận hay lợi ích (mục tiêu)
+ Quan hệ với người khác (mối quan hệ)
+ Diện hoạt động (chi phí)
Đàm phán thành công khi nó đạt được cả lợi ích,
quan hệ và hoạt động.

- Đàm phán chỉ thành công khi nó thực hiện được sự
cân bằng giữa lợi ích và các giá trị khác nhau hay đối
lập nhau
- Có hai vấn đề đặt ra:
+ Có thể đề xuất một mô hình “đàm phán thành
công” không?
+ Liệu có những điều kiện dễ dàng cho sự thành công
của đàm phán hay không?

Một số đặc trưng của đàm phán thành công
“Muốn cho là đàm phán thành công, mỗi bên phải có thể tự nhủ là:”
(a) Cách nhìn trọn vẹn

(b) Cách nhìn cá biệt

1. Đàm phán rất đáng công

1. Tuy có khó khăn, đàm phán đã
tránh được cái giá của một cuộc
xung đột công khai

2. Mỗi bên đảm nhận được một
cái gì đó

2. Các mục tiêu bên “thắng” đã
nhận được nhưng bên “thua” không
thể “mất thể diện”

3. Có thể đem lại một cái gì hơn 3. Tương quan lực lượng đã được sử
dụng, nhưng đã dừng lại đúng lúc
4. Mỗi bên có ý kiến của mình,
bên kia không giảm danh tiếng

4. Ý kiến của mỗi bên đàm phán về
bên kia đã tốt hơn trước đây

5. Mỗi bên vừa lòng về mục tiêu 5. Cái mà mỗi bên nhận được là do
của mình bằng cách “thuyết
sự điều khiển khéo léo tình huống
phục cùng hành động chung”

(a) Cách nhìn trọn vẹn
6. Một bên đã học được cái gì
đó từ bên kia

(b) Cách nhìn cá biệt
6. Mỗi bên tự biết mình tốt hơn
trước

7. Mỗi bên dự liệu sẽ gặp nhau 7. Mỗi bên chấp nhận sẽ gặp nhau
trong một cuộc đàm phán sau trong một cuộc đàm phán sau này
này
8. Đàm phán là sáng tạo

8. Tương quan lực lượng đã được
sử dụng, nhưng cả sự sáng tạo
nữa

9. Đàm phán sẽ có thể nhanh
hơn và dễ dàng hơn

9. Đã có sự vi phạm luật cấm,
nhưng có hiệu quả

10. Sự thỏa thuận tỏ ra vững
10. Ít ra đã đạt được một giải
vàng, không có hay ít có sự rủi pháp tạm thời.
ro đặt lại vấn đề.

Đàm phán sẽ dễ dàng nếu như:
- Người đàm phán có động cơ đầy đủ đi tới thành
công, cương vị tương đối cao, có nhiều kinh nghiệm,
có sự khôn khéo
- Sự bất đồng liên quan đến nguồn lực hay lợi ích hơn
là những “giá trị”, những qua...
NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN THIẾT CHO
SỰ THÀNH CÔNG CỦA ĐÀM PHÁN
Nội dung:
. Sự thành công của đàm phán
. Hiệu lực của người đàm phán
. Những vấn đề cần thiết cho sự thành công của ĐP.
Nghệ thuật đàm phán - NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN THIẾT CHO SỰ THÀNH CÔNG CỦA ĐÀM PHÁN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghệ thuật đàm phán - NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN THIẾT CHO SỰ THÀNH CÔNG CỦA ĐÀM PHÁN - Người đăng: hvthuan88
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Nghệ thuật đàm phán - NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN THIẾT CHO SỰ THÀNH CÔNG CỦA ĐÀM PHÁN 9 10 327