Ktl-icon-tai-lieu

Nghệ thuật lãnh đạo

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 2119 lần   |   Lượt tải: 33 lần
NGHEÄ THUAÄT LAÕNH ÑAÏO

CFVG

Centre Franco-Vietnamien de formation aø la Gestion
Trung taâm Phaùp-Vieät Ñaøo taïo veà Quaûn lyù

NGHEÄ THUAÄT LAÕNH ÑAÏO
04/2002
Baøi 1 : VAI TROØ VAØ CHÖÙC NAÊNG CUÛA NHAØ QUAÛN LYÙ
Baøi 2 : ÑOÄNG VIEÂN NHAÂN VIEÂN
Baøi 3 : QUAÛN LYÙ THÔØI GIAN
Baøi 4 : NGHEÄ THUAÄT UÛY QUYEÀN
Baøi 5 : QUAÛN LYÙ THEO TÌNH HUOÁNG
Baøi 6 : NGHEÄ THUAÄT RA QUYEÁT ÑÒNH

1

...
NGHEÄ THUAÄT LAÕNH ÑAÏO CFVG
Centre Franco-Vietnamien de formation aø la Gestion
Trung taâm Phaùp-Vieät Ñaøo taïo veà Quaûn lyù
NGHEÄ THUAÄT LAÕNH ÑAÏO
04/2002
Baøi 1 : VAI TROØ VAØ CHÖÙC NAÊNG CUÛA NHAØ QUAÛN LYÙ
Baøi 2 : ÑOÄNG VIEÂN NHAÂN VIEÂN
Baøi 3 : QUAÛN LYÙ THÔØI GIAN
Baøi 4 : NGHEÄ THUAÄT UÛY QUYEÀN
Baøi 5 : QUAÛN LYÙ THEO TÌNH HUOÁNG
Baøi 6 : NGHEÄ THUAÄT RA QUYEÁT ÑÒNH
1
Nghệ thuật lãnh đạo - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Nghệ thuật lãnh đạo 9 10 344