Ktl-icon-tai-lieu

Nghị định thư Kyoto

Được đăng lên bởi Tap Pờ Rồ
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 801 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tìm hiểu về nghị định thư Kyoto

Nghị định thư Kyoto là một nghị định liên quan đến Chương trình khung về biến đổi khí hậu
mang tầm quốc tế của Liên hiệp quốc với mục tiêu cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà
kính. Bản dự thảo được kí kết vào ngày 11 tháng 12 năm 1997 tại Hội nghị các bên tham gia lần
thứ ba khi các bên tham gia nhóm họp tại Kyoto, và chính thức có hiệu lực vào ngày 16 tháng 2
năm 2005
Kể từ tháng 9/2011 đã có khoảng 191 nước kí kết tham gia chương trình này. Trong đó có
khoảng 36 nước phát triển (với liên minh Châu Âu được tính là một) được yêu cầu phải có hành
động giảm thiểu khí thải nhà kính mà họ đã cam kết cụ thể trong nghị trình (lượng khí này chiếm
hơn 61.6% của lượng khí của nhóm nước Annex I cần cắt giảm). Nghị định thư cũng được
khoảng 137 nước đang phát triển tham gia kí kết trong đó gồm Brasil, Trung Quốc và Ấn Độ
nhưng không chịu ràng buộc xa hơn các vấn đề theo dõi diễn biến và báo cáo thường niên về vấn
đề khí thải.
Bên cạnh đó cũng còn nhiều tranh cãi xung quanh mức độ hiệu quả của nghị định này giữa các
chuyên gia, khoa học gia và những nhà hoạt động môi trường. Một vài nghiên cứu về phí tổn bỏ
ra nhằm hậu thuẫn cho sự thành công của nghị định cũng đã được quan tâm tiến hành.

Nội dung chính
Nghị định thư Kyoto là một cam kết được tiến hành dựa trên các nguyên tắc của Chương trình
khung của Liên hiệp quốc về vấn đề biến đổi khí hậu . Trong đó những quốc gia tham gia kí kết
phải chấp nhận việc cắt giảm khí CO2 và năm loại khí gây hiệu ứng nhà kính khác, hoặc có thể
tiến hành biện pháp thay thế như Emission trading nếu không muốn đáp ứng yêu cầu đó.
Theo một bài báo về Chương trình biến đổi khí hậu của Liên hiệp quốc thì:
Nghị định thư đại diện cho sự thống nhất giữa các quốc gia công nghiệp trong vấn đề cắt giảm
khí thải trên 5.2% so với năm 1990 (lưu ý rằng mức độ cắt giảm theo đó đến năm 2010 phải đạt
được thì chỉ tiêu này là khoảng 29%). Mục tiêu hướng đến việc giảm thiểu các loại khí carbon
dioxide, methane, nitơ ôxít, lưu huỳnh hexafluorua, clorofluorocarbon và perflourocarbon trong
khoảng thời gian 2008-2021. Mức trần đã được qui định cho các nước tham gia cụ thể là 8%
mức cắt giảm cho Liên minh Châu Âu và 7% cho Hoa Kỳ, 6% với Nhật Bản, 0% với Nga trong
khi mức hạn ngạch cho phép tăng của Úc là 8%, và 10% cho Iceland.
Đó là sơ thảo do Chương trình khung về vấn đề biến đổi khí hậu của Liên hiệp quốc đưa ra UNFCCC khi được nhất trí trong Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu tại Rio de Janeiro vào 1992.
Khi đó chỉ có nhữn...
Tìm hiểu về nghị định thư Kyoto
Nghị định thư Kyoto một nghị định liên quan đến Chương trình khung về biến đổi khí hậu
mang tầm quốc tế của Liên hiệp quốc với mục tiêu cắt giảm lượng khí thải gây hiu ứng nhà
kính. Bản dự thảo được kí kết vào ngày 11 tháng 12 năm 1997 tại Hi nghị các n tham gia lần
thứ ba khi cácn tham gia nhóm họp tại Kyoto,chính thứchiệu lực o ngày 16 tháng 2
năm 2005
Kể từ tháng 9/2011 đã khoảng 191 nước kết tham gia chương trình này. Trong đó
khoảng 36 nước phát triển (với liên minh Châu Âu được tính là một) được u cầu phảihành
động giảm thiểu khí thải nhà kính mà họ đã cam kết cụ thể trong nghị trình (lượng khí y chiếm
hơn 61.6% của lượng khí của nhóm nước Annex I cần cắt giảm). Nghị định thư cũng được
khoảng 137 nước đang phát triển tham gia kết trong đó gồm Brasil, Trung Quốc Ấn Độ
nhưng không chịu ràng buộc xa hơn các vấn đề theo dõi diễn biến và báo cáo thường niên về vấn
đề khí thải.
Bên cạnh đó cũng còn nhiều tranh cãi xung quanh mức độ hiệu quả của nghị định này giữa các
chuyên gia, khoa học gia và những nhà hoạt động môi trường. Một vài nghiên cứu về phí tổn bỏ
ra nhằm hậu thuẫn cho sự thành công của nghị định cũng đã được quan tâm tiến hành.
Nội dung chính
Nghị định thư Kyoto một cam kết được tiến nh dựa trên các nguyên tắc của Chương trình
khung của Liên hiệp quốc về vấn đề biến đổi khí hậu . Trong đó những quốc gia tham giakết
phải chấp nhận việc cắt giảm khí CO2 và năm loại khí gây hiệu ứng nhà kính khác, hoặc có thể
tiến hành biện pháp thay thế như Emission trading nếu không muốn đáp ứng yêu cầu đó.
Theo một bài báo về Chương trình biến đổi khí hậu của Liên hiệp quốc thì:
Nghị định t đại diện cho sự thống nhất giữa các quốc gia công nghiệp trong vấn đề cắt giảm
khí thi trên 5.2% so với năm 1990 (lưu ý rằng mức đ cắt giảm theo đó đến năm 2010 phải đạt
được t chỉ tiêu này khoảng 29%). Mục tiêu hướng đến việc giảm thiểu các loại khí carbon
dioxide, methane, nitơ ôxít, lưu huỳnh hexafluorua, clorofluorocarbon và perflourocarbon trong
khoảng thời gian 2008-2021. Mức trần đã được qui định cho các nước tham gia cụ thể 8%
mức ct giảm cho Liên minh Châu Âu và 7% cho Hoa Kỳ, 6% với Nhật Bản, 0% với Nga trong
khi mức hạn ngạch cho phép tăng của Úc là 8%, và 10% cho Iceland.
Đó thảo do Chương trình khung về vấn đề biến đổi khí hậu của Liên hiệp quốc đưa ra -
UNFCCC khi được nhất trí trong Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu tại Rio de Janeiro vào 1992.
Khi đó chỉ có những nước thuộc Chương trình khung về vấn đề biến đổi khí hậu mới tham gia
kết. Sau đó Nghị định thư Kyoto mi được đệ trình trong phiên họp thứ ba của Hội nghị các bên
Nghị định thư Kyoto - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghị định thư Kyoto - Người đăng: Tap Pờ Rồ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Nghị định thư Kyoto 9 10 500