Ktl-icon-tai-lieu

NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ CÁ NHÂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI TIÊU DÙNG MỸ PHẨM CỦA NAM GIỚI

Được đăng lên bởi Thi
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 2409 lần   |   Lượt tải: 7 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

PHẠM THỊ THU BA

NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ CÁ NHÂN
ẢNH HƢỞNG ĐẾN HÀNH VI TIÊU DÙNG
MỸ PHẨM CỦA NAM GIỚI

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số : 60.34.05

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH

Đà Nẵng - Năm 2013

Công trình được hoàn thành tại
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. PHẠM THỊ LAN HƢƠNG

Phản biện 1: PGS.TS Lê Văn Huy
Phản biện 2: GS.TS. Hồ Đức Hùng

Luận văn đã được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận
văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp tại Đại Học
Đà Nẵng vào ngày 10 tháng 03 năm 2013.

Có thể tìm hiểu Luận văn tại:
-Trung tâm Thông tin học liệu, Đại học Đà Nẵng
-Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

1
MỞ ĐẦU
1.Tính cấp thiết của đề tài
Thị trường mỹ phẩm trên thế giới, đặc biệt là sản phẩm chăm sóc
da chuyên nghiệp đã trổi dậy mạnh mẽ nhờ vào nhu cầu ngày càng cao
của khách hàng, nhất là đối với các thương hiệu chăm sóc da y tế, lĩnh
vực phát triển mạnh mẽ nhất vào năm 2011.
Những năm gần đây, Việt Nam bị ảnh hưởng nhiều bởi xu hướng
làm đẹp trên thế giới, quan niệm về việc làm đẹp của nam giới cũng đã
dần thay đổi. Nam giới chú ý hơn đến diện mạo của mình, quan tâm
hơn đến mỹ phẩm. Tuy nhiên trong bối cảnh hiện nay, nhiều nam giới
tuy có nhu cầu nhưng vẫn còn tâm lý rất e ngại trước việc làm đẹp.
Tiềm năng phát triển của thị trường là rất lớn, nhưng Việt Nam hiện vẫn
chưa có nhiều nghiên cứu tập trung vào đối tượng nam giới. Vì vậy cần
có những nghiên cứu cụ thể để tìm ra những yếu tố cá nhân của bản
thân nam giới ảnh hưởng đến quyết định tiêu dùng mỹ phẩm của họ. Từ
thực tiễn đó, tác giả mong muốn tìm ra các yếu tố cá nhân tác động đến
hành vi tiêu dùng mỹ phẩm của nam giới, cụ thể là dòng sản phẩm
chăm sóc da.
2. Mục tiêu nghiên cứu
 Tìm hiểu các yếu tố cá nhân tác động đến hành vi mua của
khách hàng
 Xác định các yếu tố cá nhân tác động đến hành vi tiêu dùng mỹ
phẩm của nam giới
 Phát triển và hiệu lực hoá thang đo các yếu tố cá nhân cho phù
hợp với bối cảnh Việt Nam
 Đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tác động, từ đó đề
xuất một số giải pháp marketing cho ngành mỹ phẩm nam giới
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
 Nghiên cứu này chỉ tập trung vào việc tìm ra các yếu tố cá nhân
tác động đến hành vi tiêu dùng mỹ phẩm của những khách hàng nam
giới đã sử dụng mỹ phẩm. Nghiên cứu không thực hiện kiểm định mối
quan hệ giữa các biến số.

2
 Nghiên cứu này tập trung vào một dòng mỹ phẩm cụ thể, đó là
sản phẩm chăm sóc da dành cho nam giới (men skin care)
...
B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
PHM TH THU BA
NGHIÊN CU CÁC NHÂN T CÁ NHÂN
ẢNH HƢỞNG ĐN HÀNH VI TIÊU DÙNG
M PHM CA NAM GII
Chuyên ngành: Qun tr kinh doanh
Mã s : 60.34.05
TÓM TT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TR KINH DOANH
Đà Nẵng - Năm 2013
NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ CÁ NHÂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI TIÊU DÙNG MỸ PHẨM CỦA NAM GIỚI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ CÁ NHÂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI TIÊU DÙNG MỸ PHẨM CỦA NAM GIỚI - Người đăng: Thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ CÁ NHÂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI TIÊU DÙNG MỸ PHẨM CỦA NAM GIỚI 9 10 435