Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu hành vi tiêu dùng sản phẩm bột giặt Omo của người dân Phường Mỹ Xuyên

Được đăng lên bởi jiji
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 25344 lần   |   Lượt tải: 47 lần
TRƢỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG
KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH
۩

TỪ ĐỖ KINH LUÂN

NGHIÊN CỨU HÀNH VI TIÊU DÙNG SẢN
PHẨM BỘT GIẶT OMO CỦA NGƢỜI DÂN
PHƢỜNG MỸ XUYÊN
CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH
CHUYÊN ĐỀ NĂM BA

Long Xuyên, tháng…….năm….

TRƢỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG
KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH
۩

CHUYÊN ĐỀ NĂM THỨ BA
ĐỀ TÀI

NGHIÊN CỨU HÀNH VI TIÊU DÙNG SẢN
PHẨM BỘT GIẶT OMO CỦA NGƢỜI DÂN
PHƢỜNG MỸ XUYÊN
Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH

Sinh viên thực hiện: TỪ ĐỖ KINH LUÂN
Lớp: DH8QT – Mã số SV: DQT073380
Giáo viên hƣớng dẫn: NGUYỄN THỊ MINH HẢI

Long Xuyên, tháng…….năm….

CHUYÊN ĐỀ NĂM THỨ BA ĐƢỢC HOÀN THÀNH TẠI
KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐẠI HỌC AN GIANG

Giáo viên hướng dẫn:

Giáo viên chấm, nhận xét 1:
(Họ tên, học hàm, học vị và chữ ký)

Giáo viên chấm, nhận xét 1:
(Họ tên, học hàm, học vị và chữ ký)

Chuyên đề năm thứ ba được bảo vệ tại Hội đồng và bảo vệ chuyên đề Khoa

kinh tế - Quản trị kinh doanh ngày…tháng...năm 2010

TÓM TẮT:
Đề tài nghiên cứu hành vi tiêu dùng sản phẩm bột giặt Omo của người dân phường Mỹ
Xuyên, để đưa ra những đánh giá về số tiêu thụ sản phẩm. tìm hiểu mức độ hài lòng của
khách hàng về sản phẩm. Từ đó đưa ra những thông tin hữu ích giúp công ty Unilever
Việt Nam không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm để ngày càng đáp ứng tốt nhu cầu
ngày càng đa dạng của khách hàng.
Đề tài được nghiên cứu qua hai bước: nghiên cứu sơ bộ và nghiên cứu chính thức
Nghiên cứu sơ bộ được thực hiện bằng phương pháp nghiên cứu định tính, với kỹ thuật
thảo luận tay đôi với 10 người, xoay quanh vấn đề nghiên cứu và từ đó phác thảo bảng
câu hỏi cho nghiên cứu chính thức.
Nghiên cứu chính thức sẽ được tiến hành thông qua phương pháp nghiên cứu định lượng
bằng cách phỏng vấn trực tiếp bằng bảng câu hỏi đã hoàn chỉnh. Mẫu được lấy theo
phương pháp thuận tiện. Và cỡ mẫu là 40 người tiêu dùng tại phường Mỹ Xuyên. Các dữ
liệu sau khi thu thập sẽ được làm sạch, xử lý và phân tích mô tả thông qua phần mềm
Excel.
Kết quả nghiên cứu cho thấy người tiêu dùng quan tâm nhiều đến yếu tố chất lượng và
giá của bột giặt Omo. Qua phân tích thấy yếu tố giúp người tiêu dùng chọn mua sản
phẩm là đánh giá về chất lượng, thương hiệu, giá. Điều đó thể hiện, người tiêu dùng luôn
muốn mua những sản phẩm chất lượng tốt với giá cả phù hợp.
Việc ra quyết định mua thường được tự mua do điều kiện và thói quen sinh hoạt.
Người tiêu dùng có phản ứng mạnh khi có sự tác động của các hãng khác về giá và
nguyên nhân khiến người thay đỗi nhãn hiệu là chất lượng...
TRƢỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG
KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH
۩
TỪ ĐỖ KINH LUÂN
NGHIÊN CỨU HÀNH VI TIÊU DÙNG SẢN
PHẨM BỘT GIẶT OMO CỦA NGƢỜI DÂN
PHƢỜNG MỸ XUYÊN
CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH
CHUYÊN ĐỀ NĂM BA
Long Xuyên, tháng…….năm….
Nghiên cứu hành vi tiêu dùng sản phẩm bột giặt Omo của người dân Phường Mỹ Xuyên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu hành vi tiêu dùng sản phẩm bột giặt Omo của người dân Phường Mỹ Xuyên - Người đăng: jiji
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Nghiên cứu hành vi tiêu dùng sản phẩm bột giặt Omo của người dân Phường Mỹ Xuyên 9 10 207