Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu kinh doanh

Được đăng lên bởi Chà Sokiu
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 281 lần   |   Lượt tải: 0 lần
4. Các loại mẫu
Có hai nhóm phương pháp chọn mẫu dựa vào tính đại diện của mẫu: chọn
mẫu xác suất và chọn mẫu phi xác suất.
- Trong trường hợp khung chọn mẫu sẵn có, phương pháp chọn mẫu xác suất
thường được sử dụng vì chi phí thực hiện thấp mà vẫn cho mẫu có chất lượng
( mẫu có tính đại diện cao).
- Chọn mẫu xác suất giản đơn và có nhiều ưu điểm, nhưng phương pháp này
cũng có những nhược điểm nhất định:
+ Các tham số ước lượng của chi phí mang tính xác suất
+ Phương pháp đòi hỏi phải có sự tập trung cao trong quá trình lựa chọn mẫu
+ Việc lựa chọn phải tuân thủ quy trình chặt chẽ và không có cơ hội cho các
nhà điều tra điều chỉnh hay sửa sai
+ Khó có thể đạt được mẫu xác suát như kế hoạch
Ví dụ, một vài phần tử của mẫu có thể từ chối tham gia hoặc rất khó tìm được
những phần tử này nếu đơn giản chỉ dựa vào những thông tin từ khung chọn
mẫu.
- Trong trường hợp khung chọn mẫu không sẵn có, thông thường các nhà
nghiên cứu sẽ sử dụng các phương pháp chọn mẫu khác.
5. Quy mô mẫu thích hợp
- Mặc dù quy mô mẫu có ảnh hưởng đến tính đại diện của nó, nhưng điều này
không hoàn toàn đúng.
Ví dụ, một cuộc điều tra về bầu cử tổng thống Mỹ đã sử dụng mẫu với số lượng
phần tử là 2 triệu nhưng vẫn đem lại kết quả kém chính xác hơn so với nghiên
cứu tương tự nhưng với quy mô mẫu chỉ khoảng 1 nghìn phần tử.
Do vậy, quy mô mẫu chỉ ảnh hưởng một phần nhất đinh đến tính đại diện của
mẫu.
- Một số nhà nghiên cứu cho rằng để đảm bảo tính đại diện, quy mô mẫu nên
có quan hệ tỷ lệ (ít nhất là 10%) với quy mô tổng thể. Điều này không hoàn
toàn đúng.
+ Quy mô tuyệt đối của mẫu quan trọng hơn quy mô tương đối của nó so với
tổng thể
+ Quy mô mẫu mẫu nên có quan hệ hàm số với phương sai của các tham số
tổng thể với độ tin cậy cần thiết đối với các ước lượng
- Với những tổng thể nghiên cứu lớn hay không xác định, quy mô mẫu nghiên
cứu không phải là yếu tố quyết định.
Ví dụ như, một mẫu có quy mô là 100 phần tử được rút ra từ tổng thể 5000
phần tử sẽ cho kết quả ước lượng giống như mẫu có quy mô 100 từ tổng thể có
2 triệu phần tử.
Vấn đề quan trọng đối với mẫu không xác định là độ phân tán của các biến
hay độ lớn của phương sai:
+ Phương sai càng lớn thì một mẫu có quy mô lớn thường cho kết quả chính
xác hơn các mẫu có quy mô nhỏ.
+ Nếu các phần tử trong tổng thể có cùng quan điểm về vấn đề nghiên cứu thì
mẫu chỉ cần một phần tử cũng phản ánh toàn diện quan điểm chung của tổng

thể. Nếu tổng thể có hai quan điểm khác nhau thì số phần tử trong mẫu ít nhất
là hai.
Tuy nhiên, để làm rõ vấ...
4. Các loại mẫu
hai nhóm phương pháp chọn mẫu dựa vào tính đại diện của mẫu: chọn
mẫu xác suất và chọn mẫu phi xác suất.
- Trong trường hợp khung chọn mẫu sẵn có, phương pháp chọn mẫu xác suất
thường được sử dụng chi phí thực hiện thấp vẫn cho mẫu chất lượng
( mẫu có tính đại diện cao).
- Chọn mẫu xác suất giản đơn nhiều ưu điểm, nhưng phương pháp này
cũng có những nhược điểm nhất định:
+ Các tham số ước lượng của chi phí mang tính xác suất
+ Phương pháp đòi hỏi phải có sự tập trung cao trong quá trình lựa chọn mẫu
+ Việc lựa chọn phải tuân thủ quy trình chặt chẽ không hội cho các
nhà điều tra điều chỉnh hay sửa sai
+ Khó có thể đạt được mẫu xác suát như kế hoạch
dụ, một vài phần tử của mẫu thể từ chối tham gia hoặc rất khó tìm được
những phần tử này nếu đơn giản chỉ dựa o những thông tin từ khung chọn
mẫu.
- Trong trường hợp khung chọn mẫu không sẵn có, thông thường các nhà
nghiên cứu sẽ sử dụng các phương pháp chọn mẫu khác.
5. Quy mô mẫu thích hợp
- Mặc quy mẫu ảnh hưởng đến tính đại diện của nó, nhưng điều này
không hoàn toàn đúng.
Ví dụ, một cuộc điều tra về bầu cử tổng thống Mỹ đã sử dụng mẫu với số lượng
phần tử 2 triệu nhưng vẫn đem lại kết quả kém chính xác n so với nghiên
cứu tương tự nhưng với quy mô mẫu chỉ khoảng 1 nghìn phần tử.
Do vậy, quy mẫu chỉ nh ởng một phần nhất đinh đến nh đại diện của
mẫu.
- Một số nhà nghiên cứu cho rằng để đảm bảo tính đại diện, quy mẫu nên
quan hệ tỷ lệ (ít nhất 10%) với quy tổng thể. Điều này không hoàn
toàn đúng.
+ Quy tuyệt đối của mẫu quan trọng hơn quy tương đối của nó so với
tổng thể
+ Quy mẫu mẫu nên quan hệ hàm số với phương sai của các tham số
tổng thể với độ tin cậy cần thiết đối với các ước lượng
- Với những tổng thể nghiên cứu lớn hay không c định, quy mẫu nghiên
cứu không phải là yếu tố quyết định.
dụ như, một mẫu quy 100 phần tử được rút ra từ tổng thể 5000
phần tử sẽ cho kết quả ước lượng giống như mẫu có quy mô 100 từ tổng thể
2 triệu phần tử.
Vấn đề quan trọng đối với mẫu không xác định độ phân tán của các biến
hay độ lớn của phương sai:
+ Phương sai càng lớn thì một mẫu quy lớn thường cho kết quả chính
xác hơn các mẫu có quy mô nhỏ.
+ Nếu các phần tử trong tổng thể cùng quan điểm về vấn đề nghiên cứu thì
mẫu chỉ cần một phần tử cũng phản ánh toàn diện quan điểm chung của tổng
Nghiên cứu kinh doanh - Trang 2
Nghiên cứu kinh doanh - Người đăng: Chà Sokiu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Nghiên cứu kinh doanh 9 10 911