Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu marketing

Được đăng lên bởi Quang Phong
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 465 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DỮ LIỆU CHO NGHIÊN CỨU

Dữ liệu thứ cấp

Dữ liệu sơ cấp

Thực nghiệm

Dữ liệu thứ cấp

Dữ liệu sơ cấp

Thực nghiệm

Mục
tiêu
nghiên
cứu

Lý
thuyết/
mô hình

Những
dữ liệu
cần thu
thập

Kế
hoạch
nghiên
cứu
Xác
định
nguồn
dữ liệu

Các
nguồn
dữ liệu
thứ cấp
Nội bộ bên ngoài

Các
nguồn
dữ liệu
sơ cấp

Các nguồn
cung cấp
Ưu/ nhược
điểm

Bản chất

Phạm vi
ứng dụng

` BẢN

CHẤT

Đã được thu thập và xử lý phục vụ cho mục tiêu
nào đó, có thể khác với mục tiêu của đề tài đang
nghiên cứu.

Ưu điểm

Nhược điểm

Ưu điểm

Nhược điểm

Chi phí thấp

Tính sẵn có

Thời gian
ngắn

Tính thích hợp

Được nhà nghiên cứu nghĩ đến trước

Khó xác định độ
chính xác/tin cậy

Nhiều trường hợp
rất ít hoặc không
có dữ liệu thứ cấp
-Không đủ chi
tiết cụ thể
-Không thích hợp
đơn vị đo lường
-Tính cập nhật kém

` PHẠM

VI ỨNG DỤNG

◦ Cung cấp thông tin hình thành vấn đề nghiên cứu
◦ Đề xuất phương pháp và loại dữ liệu sơ cấp cần
thu thập
◦ Cơ sở để đối chiếu và đánh giá/ diễn dịch các
thông tin sơ cấp

`

CÁC NGUỒN CUNG CẤP DỮ LIỆU THỨ CẤP

Số liệu kế toán,
doanh số,
khách hàng

Chi phí sản
xuất, tồn kho

Nguồn
nội bộ
Báo cáo nhân
viên bán hàng

Báo cáo và tài
liệu khác...

`

CÁC NGUỒN CUNG CẤP DỮ LIỆU THỨ CẤP

Các nguồn cơ sở
dữ liệu

Các hiệp hội, Báo
cáo nghiên cứu,
Hội nghị

Nguồn bên
ngoài
Báo, Tạp chí

Các tổ chức chính
phủ/phi CP, Cục
thống kê, thuế

Dữ liệu thứ cấp

Dữ liệu sơ cấp

Thực nghiệm

`

BẢN CHẤT
◦ Dữ liệu được thu thập riêng cho đề tài nghiên
cứu cụ thể
◦ Sử dụng khi dữ liệu thứ cấp không đủ hoặc
không đạt yêu cầu

`

NHÓM PHƯƠNG PHÁP THU THẬP DỮ LIỆU
Giao tiếp thông tin (Communication)
• Người được khảo sát sẽ chủ động biểu lộ vấn đề
thông qua giao tiếp trực tiếp hoặc gián tiếp với nhà
nghiên cứu

Quan sát (Observation)
• Người được khảo sát hoàn toàn thụ động trong quá
trình cung cấp dữ liệu

Đặc điểm
Tính đa dụng
và linh hoạt

Giao tiếp thông tin
• Cao
• Có thể hỏi về cảm giác, ý
định, quan điểm

Thời gian và chi phí Thường nhanh - ít tốn hơn
Độ chính xác,
độ tin cậy

Tùy thuộc:
- Vấn đề NC
- Cách thu thập
- Bản chất dữ liệu
- Sự trung thực của người
trả lời

Quan sát
• Hạn chế
• Chỉ đối với các biến
biểu hiện
Thường chậm – tốn kém
Tùy thuộc:
- Phương pháp
- Công cụ

Cùng 1 dữ liệu thì phương pháp quan sát thường sẽ
cho kết quả tin cậy hơn.
Sự thuận tiện cho
người trả lời

Thường ít thuận tiện

Thường thuận tiện hơn

CHỌN LỰA GIỮA HAI PHƯƠNG PHÁP
Có thể quan sát chính xác thuộc
tính cần nghiên cứu ?
Yes
Việc quan sát có thể tiến hành
trong khoảng thời ...
D LIU CHO NGHIÊN CU
Nghiên cứu marketing - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu marketing - Người đăng: Quang Phong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Nghiên cứu marketing 9 10 868