Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu Marketing

Được đăng lên bởi Quang Phong
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 573 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KỸ THUẬT ĐO VÀ
THU THẬP DỮ LIỆU

Khái niệm chung
Các loại thang đo
Thang đo thái độ
Sai lệch trong đo đạc
Thiết kế Questionnaire

Khái niệm chung
Các loại thang đo
Thang đo thái độ
Sai lệch trong đo đạc
Thiết kế Questionnaire

`

Các loại dữ liệu sơ cấp cần đo:
Thông thường nhà NC cần đo các thuộc tính sau:

Nhân khẩu/
kinh tế xã hội

Tâm lý/
lối sống

Ý định

Thái độ

Động
cơ

Nhận biết/
hiểu biết

Hành vi/
động
thái

`

Các loại dữ liệu sơ cấp cần đo:
Thông thường nhà NC cần đo các thuộc tính sau:

Nhân khẩu/
kinh tế xã hội

• Tuổi
• Giới tính

• Nghề nghiệp
• Thu nhập
• Học vấn

`

Các loại dữ liệu sơ cấp cần đo:
Thông thường nhà NC cần đo các thuộc tính sau:
Tâm lý/
lối sống

• Cá tính
• Giá trị

• Sở thích
• Phong cách

`

Các loại dữ liệu sơ cấp cần đo:
Thông thường nhà NC cần đo các thuộc tính sau:
Thái độ
• Ưa thích
• Quan điểm
• Cảm tưởng
• Xu hướng

`

Các loại dữ liệu sơ cấp cần đo:
Thông thường nhà NC cần đo các thuộc tính sau:
Nhận biết/
hiểu biết

`

Các loại dữ liệu sơ cấp cần đo:
Thông thường nhà NC cần đo các thuộc tính sau:

MUA

?
Ý định

KHÔNG
MUA

`

Các loại dữ liệu sơ cấp cần đo:
Thông thường nhà NC cần đo các thuộc tính sau:
Mong
muốn

Nhu cầu

Động
cơ

Sự phấn khích

`

Các loại dữ liệu sơ cấp cần đo:
Thông thường nhà NC cần đo các thuộc tính sau:
When

What
How

How
much

Where

Hành vi/
động
thái

Who

`

Các loại dữ liệu sơ cấp cần đo:

`

Thông thường nhà NC cần đo các thuộc tính sau:
Các thuộc tính trên cũng có thể xem xét khi khảo
sát các tổ chức hay doanh nghiệp

Nhân khẩu/
kinh tế xã hội

Tâm lý/
lối sống

Ý định

Thái độ

Động
cơ

Nhận biết/
hiểu biết

Hành vi/
động
thái

Đo đạc trong Business Research:
bao gồm việc gán các con số cho các
mức độ khác nhau của các thuộc tính
của đối tượng hay sự kiện, sao cho
chúng tuân theo một quy luật định
trước.

`

Đo đạc có ý nghĩa khi các mức độ của thuộc tính nghiên
cứu tương thích với quy luật hệ thống số sử dụng.

`

Hệ thống số sử dụng hiểu như là các ký hiệu. Các quan
hệ của chúng được quy định bởi bản chất các mối quan
hệ của biến khảo sát.

`

Lĩnh vực quản lý liên quan đến thái độ, hành vi nên việc
đo đạc trong BR phức tạp hơn trong các nghiên cứu
khoa học tự nhiên.

`

Nhiều khi sử dụng các thang đo thấp hơn thang đo số
học thông thường.

Khái niệm
lý thuyết

Định nghĩa
khái niệm

Định nghĩa
thực tiễn

Thang đo
và
cách đo

LÝ
THUYẾT

Chế độ
đãi ngộ

Tác động
tích cực

Thành quả công
tác của nhân
viên

THỰC
TIỄN

Lương
Thưởng
Giấy khen

Tương
quan
tuyến tính

T...
K THUT ĐO VÀ
THU THP D LIU
Nghiên cứu Marketing - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu Marketing - Người đăng: Quang Phong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Nghiên cứu Marketing 9 10 861