Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu Marketing

Được đăng lên bởi Quang Phong
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 443 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÁO CÁO KẾT QUẢ
NGHIÊN CỨU

Tổng quan

Các thành phần của một báo cáo

Các nguyên tắc khi viết báo cáo

Thuyết trình kết quả

Tổng quan

Các thành phần của một báo cáo

Các nguyên tắc khi viết báo cáo

Thuyết trình kết quả

Báo cáo kết quả nghiên cứu là giai
đoạn cuối của quá trình nghiên cứu.
Đây là giai đoạn quan trọng giúp
cho người đọc hiểu đúng giá trị và
sử dụng đúng kết quả nghiên cứu.

2 LOẠI BÁO CÁO
Báo cáo kỹ thuật

Báo cáo quản lý

(Technical report)

(Management report)

• Đối tượng đọc là những
nhà nghiên cứu khác,
hoặc những người am
hiểu và quan tâm đến
phương pháp tiến hành.
• Thường bao gồm đầy đủ
các chi tiết về quá trình
thực hiện và dữ liệu.

• Đối tượng đọc chỉ quan
tâm đến kết quả mà không
quan tâm hoặc không hiểu
rõ về phương pháp nghiên
cứu.

Tổng quan

Các thành phần của một báo cáo

Các nguyên tắc khi viết báo cáo

Thuyết trình kết quả

Tài liệu
Kếtphụ
luận
và
Các
lục
tham
khảo
Cơ
sở
Kết
quảpháp
kiến
lýnghị
thuyết
Phương
Dẫn nhập
vàGiới
mô thiệu
hình
(Prefatory
BÁOcứu
CÁO
nghiên
items)

Gồm:
™

Trang bìa (Front pages)

™

Authorization

™

Tóm tắt

™

Mục lục

Gồm:
™

Trang bìa (Front pages)

`

Tựa đề thường gồm 3 thành tố: các biến/yếu tố nghiên
cứu, loại quan hệ giữa chúng và tổng thể nghiên cứu.

`

Tên người/tổ chức thực hiện

`

Tên người/tổ chức được báo cáo

`

Ngày (tháng, năm)

Gồm:
™

Trang bìa (Front pages)

™

Authorization

Trình bày việc giao nhiệm vụ nghiên cứu, tài trợ
nghiên cứu, v.v.

Gồm:
™

Trang bìa (Front pages)

™

Authorization

™

Tóm tắt (Executive summary)

`

Bao gồm tất cả nội dung của báo cáo nhưng thật ngắn
gọn, hoặc

`

Chỉ tóm tắt kết quả, kết luận và kiến nghị.

Gồm:
™

Trang bìa (Front pages)

™

Authorization

™

Tóm tắt

™

Mục lục

`

Nếu báo cáo dài trên 10 trang nên có mục lục

`

Trường hợp có nhiều hình, bảng, v.v. nên có mục lục
hình/bảng riêng

Cơ sở hình thành
đề tài

Vấn đề nghiên cứu

Giới thiệu

Mục tiêu nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu

`

Chủ yếu dành cho báo cáo khoa học hoặc
nghiên cứu cơ bản.

`

Trong nghiên cứu ứng dụng đơn giản có thể bỏ
qua.

`

Đối với báo cáo quản lý: nên viết thành một mục trong
phần giới thiệu, sau “phạm vi nghiên cứu”. Chi tiết hơn
nên đưa vào phụ lục.

`

Đối với báo cáo kỹ thuật: quan trọng, cần nêu rõ:
9 Mô tả bản chất của thiết kế nghiên cứu.
9 Cách lấy mẫu và cở mẫu.
9 Cách đo và thu thập dữ liệu
9 Cách xử lý và phân tích dữ liệu.

‰

Đây là phần dài nhất của báo cáo.

‰

Nên sắp xếp kết quả theo mục tiêu n/c và nhu
cầu thông tin.

‰
...
BÁO CÁO KT QU
NGHIÊN CU
Nghiên cứu Marketing - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu Marketing - Người đăng: Quang Phong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Nghiên cứu Marketing 9 10 355