Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên Cứu Marketing

Được đăng lên bởi Quang Phong
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 446 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI CƯƠNG VỀ NGHIÊN CỨU
TRONG QUẢN TRỊ KINH DOANH

1

Cơ sở khoa học của
phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu QTKD
(Business Research)
Quá trình BR

BR và BES trong doanh nghiệp

2

Cơ sở khoa học của
phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu QTKD
(Business Research)
Quá trình BR

BR và BES trong doanh nghiệp

3

I. NHẬN THỨC LUẬN:

Kiến thức chúng ta có được nhờ:
x Kinh nghiệm: từ kinh nghiệm bản thân
x “Tri giác” (common sense) hoặc “Cảm nhận”
x Sự thật hiển nhiên (Self – evident truth)
x Chấp nhận/ kế thừa: học từ người khác
x NCKH: tìm kiếm theo các phương pháp khoa
học

“HOW CAN WE KNOW
WHAT WE KNOW”
4

II. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Định
nghĩa

Cơ sở

Phương
pháp

Quy
trình

5

Định nghĩa:
NCKH là quá trình áp dụng các ý
tưởng, phương pháp và chuẩn mực
để tạo ra kiến thức mới nhằm mô tả,
giải thích hoặc dự đoán các sự việc
hay hiện tượng.
6

II. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Định
nghĩa

Cơ sở

Phương
pháp

Quy
trình

7

DUY LÝ (Rationalism)
• Các nhận xét, giải thích hay kết luận
phải dựa trên những suy luận logic.

THỰC CHỨNG (Empiricalism)
• Các nhận xét, giải thích hay kết luận
phải được dựa trên các quan sát thực
tiễn.
8

II. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Định
nghĩa

Cơ sở

Phương
pháp

Quy
trình

9

QUY NẠP
(Induction)

SUY DIỄN
(Deduction)

• Tiến hành tổng
quát hóa dựa
trên
kết
quả
quan sát của một
số hữu hạn các
sự kiện cụ thể.

• Dựa vào những
nguyên lý/ lý
thuyết tổng quát
có trước để suy
ra những kết quả
cụ thể khác.
10

QUY
NẠP

SUY
DIỄN

Phép suy diễn dựa
trên các lý thuyết có
sẵn để xây dựng các
giả thuyết.
Và
Phép quy nạp dựa
vào các quan sát để
kiểm định giả thuyết
đã đưa ra.

KẾT
HỢP

11

Lý thuyết/
Nguyên lý

Suy diễn

Kết luận/
Tổng quát hóa

Vấn đề nghiên cứu

Các giả
thuyết

Quy nạp

Quan sát
thực tiễn

12

II. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Định
nghĩa

Cơ sở

Phương
pháp

Quy
trình

13

Nhận dạng và xác định vấn đề nghiên cứu
` Tìm tòi và suy luận từ các lý thuyết hiện có
` Hình thành các giả thuyết
` Thu thập dữ liệu từ thực tiễn
` Phân tích dữ liệu
` Đưa ra kết luận khẳng định hay bác bỏ giả
thuyết
Quá trình này áp dụng cho hầu hết các
ngành KHXH, tuy có thể xuất hiện dưới
nhiều hình thức khác nhau.
`

14

Hệ thống: Tính hoạch định và tổ chức tốt
Khách quan: Kết quả không phụ thuộc
nhà nghiên cứu
Khoa học: Tuân thủ các cơ sở của
NCKH
Quá trình/ Phương pháp thực hiện sẽ
biện minh cho kết quả tìm được
CÁC ĐIỂM CỐT LÕI
15

Cơ sở khoa học của
phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu QTKD
(Business Research)
Quá trình BR

BR và BES trong doanh nghiệp

16

Định nghĩa:...
ĐẠI CƯƠNG V NGHIÊN CU
TRONG QUN TR KINH DOANH
1
Nghiên Cứu Marketing - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên Cứu Marketing - Người đăng: Quang Phong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Nghiên Cứu Marketing 9 10 393