Ktl-icon-tai-lieu

nghiên cứu sản xuất phân compost từ chất thải rắn

Được đăng lên bởi tieukutu
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 5049 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Đề tài:Nghiên cứu sản xuất Compost từ chất hữu cơ trong chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố
Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: ĐẶT VẤN ĐỀ...............................................................................3
1.
Lý do chọn đề tài:................................................................................... 4
1.2. Nội dung nghiên cứu của đồ án:............................................................4
1.3. Phương pháp nghiên cứu.......................................................................4
1.3.1 Phương pháp nghiên cứu luận............................................................4
1.3.2. Phương pháp nghiên cứu cụ thể.........................................................4
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT COMPOST TỪ
CHẤT THẢI RẮN HỮU CƠ..............................................................................6
2.1. Tổng quan về chất thải rắn.......................................................................6
2.2. Thành phần chất thải rắn.........................................................................7
2.3. Tính chất chất thải rắn.............................................................................. 9
2.3.1 Tính chất vật lý của chất thải rắn.......................................................9
2.3.2. Tính chất hóa học của chất thải rắn................................................11
2.4. Phân loại chất thải rắn............................................................................13
2.4.1 Phân loại theo công nghệ quản lý – xử lý........................................13
2.4.2. Phân loại theo quan điểm thông thường.........................................14
2.5. Phương pháp ủ phân sinh học.............................................................15
2.5.1 Quá trình làm phân compost.............................................................15
2.5.2 Định nghĩa compost và quá trình chế biến compost........................15
2.5.3. Các yếu tố ảnh hưởng....................................................................... 17
CHƯƠNG 3: TIỀM NĂNG ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ COMPOST XỬ LÝ
CHẤT THẢI HỮU CƠ TẠI THÀNH PHỐ VĨNH YÊN.................................24
3.1 Dự báo dân số tại thành phố Vĩnh Yên đến năm 2030............................25
3.2 Dự báo khối lượng phân Compost từ chất thải rắn sinh hoạt đến năm
2030................................................................................................................. 25
3.3 Tình hình sử dụng phân bón tại Việt Nam và các nước...
Đề tài:Nghiên cứu sản xuất Compost từ chất hữu cơ trong chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố
Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: ĐẶT VẤN ĐỀ...............................................................................3
1. Lý do chọn đề tài:...................................................................................4
1.2. Nội dung nghiên cứu của đồ án:............................................................4
1.3. Phương pháp nghiên cứu.......................................................................4
1.3.1 Phương pháp nghiên
cứu
luận............................................................4
1.3.2. Phương pháp nghiên cứu cụ th.........................................................4
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT COMPOST TỪ
CHẤT THẢI RẮN HỮU CƠ..............................................................................6
2.1. Tổng quan về chất thải rắn.......................................................................6
2.2. Thành phần chất thải rắn.........................................................................7
2.3. Tính chất chất thải rắn..............................................................................9
2.3.1 Tính chất vật ca chất thải rắn.......................................................9
2.3.2. nh chất a học ca chất thải rắn................................................11
2.4. Phân loại chất thải rắn............................................................................13
2.4.1 Pn loại theo công nghquản lý xlý........................................13
2.4.2. Phân loi theo quan đim thông tờng.........................................14
2
.
5.
P
h
ư
ơ
n
g
ph
á
p
ph
â
n
s
i
n
h
h
c
.............................................................15
2.5.1 Q trình làm phân compost.............................................................15
2.5.2 Đnh nghĩa compost q trình chế biến compost........................15
2.5.3. c yếu tốnh ởng.......................................................................17
CHƯƠNG 3: TIỀM NĂNG ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ COMPOST XỬ LÝ
CHẤT THẢI HỮU CƠ TẠI THÀNH PHỐ VĨNH YÊN.................................24
3.1 Dự báo dân số tại thành phố Vĩnh Yên đến năm 2030............................25
3.2 Dự báo khối lượng phân Compost từ chất thải rắn sinh hoạt đến năm
2030................................................................................................................. 25
3.3 Tình hình sử dụng phân bón tại Việt Nam và các nước Châu Á............28
3.3.1 Tm quan trọng của nông nghiệp đối với nn kinh tế Việt Nam....28
3.3.2 Mức tiêu th pn bón tại châu Á:...................................................30
3.4 Tầm qua trọng của phân Compost..........................................................31
3.4.1 Tác dụng của vic lthuộc vào a chấtng nghiệp ti Việt Nam31
3.4.2 Tính cần thiết của Compost...............................................................32
CHƯƠNG 4: ĐỀ XUẤT CÁC BIỆP PHÁP ÁP DỤNG...................................35
4.1 Các phương pháp ủ phân Compost.....................................................35
4.1.1 yếm k..........................................................................................35
4.1.2 hiếu k...........................................................................................35
TRANG:1
nghiên cứu sản xuất phân compost từ chất thải rắn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nghiên cứu sản xuất phân compost từ chất thải rắn - Người đăng: tieukutu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
nghiên cứu sản xuất phân compost từ chất thải rắn 9 10 979