Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu tác động của chi tiêu ngoại sinh đến phát triển cung ứng dịch vụ tại thị trấn Trâu Quỳ

Được đăng lên bởi Nguyễn Bùi Anh Dũng
Số trang: 114 trang   |   Lượt xem: 525 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Bé gi¸o dôc vμ ®μo t¹o
Tr−êng ®¹i häc n«ng nghiÖp hμ néi
------- [	\ -------

NguyÔn thÞ thuËn

Nghiªn cøu t¸c ®éng cña chi tiªu
ngo¹i sinh ®Õn ph¸t triÓn cung øng
dÞch vô t¹i ThÞ trÊn Tr©u Quú

LuËn v¨n th¹c sÜ kinh tÕ

Chuyªn ngµnh: kinh tÕ n«ng nghiÖp
M· sè

: 60.31.10

Ng−êi h−íng dÉn khoa häc: pgs.ts. lª h÷u ¶nh

Hμ néi - 2008

Lêi cam ®oan
T«i xin cam ®oan r»ng sè liÖu kÕt qu¶ nghiªn cøu trong luËn v¨n nµy
lµ trung thùc vµ ch−a sö dông ®Ó b¶o vÖ trong mét häc vÞ nµo.
T«i xin cam ®oan r»ng mäi sù gióp ®ì trong luËn v¨n nµy ®∙ ®−îc
c¶m ¬n, mäi th«ng tin trÝch trong luËn v¨n ®Òu ®∙ ®−îc chØ râ nguån gèc.
Hµ Néi, th¸ng 09 n¨m 2008
T¸c gi¶

NguyÔn ThÞ ThuËn

i

Lêi c¶m ¬n
§Õn nay LuËn v¨n cña t«i ®∙ hoµn thµnh, kÕt qu¶ nµy lµ nhê c«ng lao
d¹y b¶o, ®µo t¹o vµ ®éng viªn cña c¸c ThÇy, C« gi¸o trong thêi gian t«i häc
tËp vµ nghiªn cøu t¹i tr−êng. T«i xin bµy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c ®Õn c¸c
ThÇy gi¸o, C« gi¸o khoa KÕ to¸n vµ Qu¶n trÞ Kinh doanh, khoa Kinh tÕ &
Ph¸t triÓn n«ng th«n, khoa Sau §¹i häc, bé m«n Tµi chÝnh tr−êng §¹i Häc
N«ng NghiÖp I Hµ Néi ®∙ gióp ®ì t«i thùc hiÖn luËn v¨n nµy.
T«i xin bµy tá lßng biÕt ¬n, sù kÝnh träng s©u s¾c nhÊt tíi ThÇy gi¸o PGS – TS. Lª H÷u ¶nh, ng−êi ®∙ tËn t×nh chØ b¶o, trùc tiÕp h−íng dÉn
gióp ®ì t«i thùc hiÖn luËn v¨n nµy.
T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n UBND thÞ trÊn Tr©u Quú, c¸c hé gia
®×nh, hé kinh doanh th−¬ng m¹i dÞch vô, c¸c b¹n sinh viªn tr−êng §¹i häc
N«ng nghiÖp Hµ Néi ®∙ tham gia c¸c cuéc pháng vÊn, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn
lîi trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu ®iÒu tra vµ xin sè liÖu cña t«i.
T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c b¹n bÌ ®ång nghiÖp ®∙ ®éng viªn
gióp ®ì t«i hoµn thµnh kho¸ häc!
Hµ Néi, th¸ng 09 n¨m 2008
T¸c gi¶

NguyÔn ThÞ ThuËn

ii

Môc lôc
Lêi cam ®oan

i

Lêi c¶m ¬n

ii

Môc lôc

iii

Danh môc c¸c ch÷ viÕt t¾t

vii

Danh môc b¶ng biÓu

viii

Danh môc ®å thÞ

x

1

§Æt vÊn ®Ò

1

1.1

TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi

1

1.2

Môc tiªu nghiªn cøu

3

1.2.1

Môc tiªu chung

3

1.2.2

Môc tiªu cô thÓ

3

1.3

§èi t−îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu

3

1.3.1

§èi t−îng nghiªn cøu

3

1.3.2

Ph¹m vi nghiªn cøu

3

2

Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn vÒ chi tiªu
ngo¹i sinh vµ sù ph¸t triÓn cung øng dÞch vô

4

2.1

Mét sè néi dung liªn quan ®Õn chi tiªu

4

2.1.1

Kh¸i qu¸t vÒ chi tiªu, chi tiªu ngo¹i sinh

4

2.1.2

C¸c yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn chi tiªu cho tiªu dïng

6

2.1.3

§Æc ®iÓm cña chi tiªu cho tiªu dïng

7

2.1.4

TÝnh chÊt cña chi tiªu cho tiªu dïng

8

iii

2.1.5

C¸c thµnh phÇn cña chi tiªu cho tiªu dïng

9

2.2

Mét sè n...
Bé gi¸o dôc vμ ®μo t¹o
Trêng ®¹i häc n«ng nghiÖp hμ néi
------- [\ -------
NguyÔn thÞ thuËn
Nghiªn cøu t¸c ®éng cña chi tiªu
ngo¹i sinh ®Õn ph¸t triÓn cung øng
dÞch vô t¹i ThÞ trÊn Tr©u Quú
LuËn v¨n th¹c sÜ kinh tÕ
Chuyªn ngµnh: kinh tÕ n«ng nghiÖp
M· sè : 60.31.10
Ngêi híng dÉn khoa häc: pgs.ts. lª h÷u ¶nh
Hμ néi - 2008
Nghiên cứu tác động của chi tiêu ngoại sinh đến phát triển cung ứng dịch vụ tại thị trấn Trâu Quỳ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu tác động của chi tiêu ngoại sinh đến phát triển cung ứng dịch vụ tại thị trấn Trâu Quỳ - Người đăng: Nguyễn Bùi Anh Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
114 Vietnamese
Nghiên cứu tác động của chi tiêu ngoại sinh đến phát triển cung ứng dịch vụ tại thị trấn Trâu Quỳ 9 10 232