Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu thị trường dịch vụ của công ty TNHH Người Chăm Sóc

Được đăng lên bởi thanhtu14101993
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 806 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MỤC LỤC
Tiêu đề
Trang
Tóm tắt .................................................................................................................................... i
Mục lục.................................................................................................................................. ii

1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI................................................................................. 1
1.1 Lý do hình thành đề tài............................................................................................ 1
1.2 Mục tiêu đề tài......................................................................................................... 1
1.3 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài.....................................................................................2
1.4 Phương pháp nghiên cứu........................................................................................ 2
1.5 Thời gian thực hiện.................................................................................................. 4
1.6 Phạm vi giới hạn của đề tài......................................................................................4

2. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH NGƯỜI CHĂM SÓC....................5
2.1 Giới thiệu chung về Công ty TNHH Người Chăm Sóc............................................5
2.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ của Công ty......................................5
2.3 Giới thiệu dịch vụ Người Chăm Sóc........................................................................6
2.4 Hoạt động tổ chức.................................................................................................... 7
2.5 Mô tả bộ phận Kinh doanh – Tiếp thị......................................................................9
2.6 Quy trình tuyển dụng – quản lý nhân sự..................................................................9

3. PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG....................................................................12
3.1 Khái quát về nhu cầu dịch vụ.................................................................................12
3.2 Giá......................................................................................................................... 15
3.3 Quảng cáo.............................................................................................................. 16
3.4 Lợi ích của dịch vụ................................................................................................ 17

4. GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ............................
MỤC LỤC
Tiêu đề Trang
Tóm tắt .................................................................................................................................... i
Mục lục.................................................................................................................................. ii
1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.................................................................................1
1.1 Lý do hình thành đề tài............................................................................................1
1.2 Mục tiêu đề tài.........................................................................................................1
1.3 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài.....................................................................................2
1.4 Phương pháp nghiên cứu........................................................................................2
1.5 Thời gian thực hiện..................................................................................................4
1.6 Phạm vi giới hạn của đề tài......................................................................................4
2. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH NGƯỜI CHĂM SÓC....................5
2.1 Giới thiệu chung về Công ty TNHH Người Chăm Sóc............................................5
2.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ của Công ty......................................5
2.3 Giới thiệu dịch vụ Người Chăm Sóc........................................................................6
2.4 Hoạt động tổ chức....................................................................................................7
2.5 Mô tả bộ phận Kinh doanh – Tiếp thị......................................................................9
2.6 Quy trình tuyển dụng – quản lý nhân sự..................................................................9
3. PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG....................................................................12
3.1 Khái quát về nhu cầu dịch vụ.................................................................................12
3.2 Giá......................................................................................................................... 15
3.3 Quảng cáo..............................................................................................................16
3.4 Lợi ích của dịch vụ................................................................................................17
4. GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ..................................................................18
4.1 Nâng cao chất lượng các loại dịch vụ.....................................................................18
4.2 Xây dựng lòng tin đối với khách hàng...................................................................19
4.3 Quảng bá hình ảnh vê Công ty...............................................................................20
5. KẾT LUẬN..............................................................................................21
6. TÀI LIỆU THAM KHẢO
7. PHỤ LỤC
14
Nghiên cứu thị trường dịch vụ của công ty TNHH Người Chăm Sóc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu thị trường dịch vụ của công ty TNHH Người Chăm Sóc - Người đăng: thanhtu14101993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Nghiên cứu thị trường dịch vụ của công ty TNHH Người Chăm Sóc 9 10 59