Ktl-icon-tai-lieu

NGHIÊN CỨU VÀ LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU

Được đăng lên bởi tran-nam
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 2062 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGHIÊN CỨU VÀ LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU

1.

Đo lường và dự báo nhu cầu của thị trường

2.

Phân khúc thị trường

3.

Xác định thị trường mục tiêu

Tóm tắt
Người bán có thể áp dụng ba cách tiếp cận thị trường. Marketing đại trà là
quyết định sản xuất đại trà cũng phân phối đại trà một sản phẩm và mưu tính thu
hút tất cả các loại người mua. Marketing sản phẩm đa dạng nhằm cung ứng đủ loại
sản phẩm cho cơ sở khách hàng rộng lớn. Xác định thị trường mục tiêu là quyết định
phân biệt các nhóm khác nhau tạo nên thị trường và phát triển những sản phẩm và
Marketing mix tương ứng cho từng thị trường mục tiêu. Ngày nay người bán đang bỏ
dần Marketing đại trà và tạo đặc điểm khác biệt cho sản phẩm và chuyển sang
Marketing theo mục tiêu, bởi vì cách mới này có ích hơn trong việc phát triển các cơ
hội của thị trường, phát triển những sản phẩm và Marketing mix đảm bảo thắng lợi.
Những bước then chốt trong việc Marketing theo mục tiêu là phân khúc thị
trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị sản phẩm. Trước hết chúng ta xem
xét một số vấn đề cơ bản về đo lường và dự báo nhu cầu thị trường. Sau đó chúng ta
sẽ tập trung vào phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu.
1. Đo lường và dự báo nhu cầu của thị trường
Các nhà quản trị của công ty thường nói đến dự báo, ước tính, dự đoán, chỉ tiêu
tiêu thụ và hạn mức. Trong số này có nhiều thuật ngữ không cần thiết. Những khái
niệm chủ yếu trong việc đo lường nhu cầu là nhu cầu của thị trường và nhu cầu công
ty. Trong phạm vi từng khái niệm, ta phân biệt giữa hàm nhu cầu, dự báo và tiềm
năng.
Nhu cầu của thị trường
Khi đánh giá các cơ hội Marketing bước đầu tiên là ước tính tổng nhu cầu của
thị trường. Tuy nhiên đó không phải là một khái niệm đơn giản và ta sẽ thấy rõ qua
định nghĩa sau:

+ Nhu cầu của thị trường đối với một sản phẩm là tổng khối lượng sản phẩm
mà nhóm khách hàng nhất định sẽ mua tại một địa bàn nhất định và trong một thời
kỳ nhất định với một môi trường Marketing nhất định và chương trình Marketing nhất
định.
Dự báo thị trường
Chỉ có một mức chi phí Marketing ngành trên thực tế. Nhu cầu của thị trường
tương ứng với mức đó gọi là dự báo thị trường.
Tiềm năng của thị trường
Dự báo thị trường thể hiện nhu cầu dự kiến của thị trường, chứ không phải nhu
cầu cực đại của thị trường. Sau này ta sẽ phải hình dung được mức nhu cầu của thị
trường đối với mức chi phí Marketing ngành rất "cao", khi mà việc tiếp tục tăng
cường hơn nữa nỗ lực Marketing sẽ có tác dụng kích thích nhỏ đối với nhu cầu. Tiềm
năn...
NGHIÊN CU VÀ LA CHN TH TRƯỜNG MC TIÊU
1. Đo lường và d báo nhu cu ca th trường
2.
Phân khúc th trường
3. Xác định th trường mc tiêu
Tóm tt
Người bán có th áp dng ba cách tiếp cn th trường. Marketing đại trà là
quyết định sn xut đại trà cũng phân phi đại trà mt sn phm và mưu tính thu
hút tt c các loi người mua. Marketing sn phm đa dng nhm cung ng đủ loi
sn phm cho cơ s khách hàng rng ln. Xác định th trường mc tiêu là quyết định
phân bit các nhóm khác nhau to nên th trường và phát trin nhng sn phm và
Marketing mix tương ng cho tng th trường mc tiêu. Ngày nay người bán đang b
dn Marketing đại trà và to đặc đim khác bit cho sn phm và chuyn sang
Marketing theo mc tiêu, bi vì cách mi này có ích hơn trong vic phát trin các cơ
hi ca th trường, phát trin nhng sn phm và Marketing mix đảm bo thng li.
Nhng bước then cht trong vic Marketing theo mc tiêu là phân khúc th
trường, la chn th trường mc tiêu và định v sn phm. Trước hết chúng ta xem
xét mt s vn đề cơ bn v đo lường và d báo nhu cu th trường. Sau đó chúng ta
s tp trung vào phân đon th trường và la chn th trường mc tiêu.
1. Đo lường và d báo nhu cu ca th trường
Các nhà qun tr ca công ty thường nói đến d báo, ước tính, d đoán, ch tiêu
tiêu th và hn mc. Trong s này có nhiu thut ng không cn thiết. Nhng khái
nim ch yếu trong vic đo lường nhu cu là nhu cu ca th trường và nhu cu công
ty. Trong phm vi tng khái nim, ta phân bit gia hàm nhu cu, d báo và tim
năng.
Nhu cu ca th trường
Khi đánh giá các cơ hi Marketing bước đầu tiên là ước tính tng nhu cu ca
th trường. Tuy nhiên đó không phi là mt khái nim đơn gin và ta s thy rõ qua
định nghĩa sau:
NGHIÊN CỨU VÀ LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGHIÊN CỨU VÀ LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU - Người đăng: tran-nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
NGHIÊN CỨU VÀ LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU 9 10 936