Ktl-icon-tai-lieu

Nghiệp vụ huy động vốn

Được đăng lên bởi Bo Cau
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 2001 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nghiệp vụ huy động vốn
Nguyễn Thị Thùy Linh, UEH

A. Nguồn vốn của NHTM

Huy
động
vốn

I.

Vốn tự có detail

II.

Nguồn vốn huy động (Mobilized
Capital)

III. Vốn đi vay (Borrowed Capital)
IV. Vốn tiếp nhận (Trust Capital )
V.
2

Vốn khác (Other Capital)

I. Vốn tự có

Huy
động
vốn

Theo quyết định số 457/2005/QĐ-NHNN ngày
19/4/2005, VTC của TCTD bao gồm
1.

Vốn cấp 1 (cơ bản): dùng làm căn cứ để xác
định giới hạn mua, đầu tư vào tài sản cố định
của tổ chức tín dụng

2.

Vốn cấp 2 (bổ sung vốn điều lệ )

3.

Ngoài ra, theo thông lệ của các nước, vốn tự có
còn bao gồm: Giấy nợ thứ cấp (trái, kỳ phiếu)
có thời hạn trên 7 năm ; Tín, trái phiếu hoán

3

đổi cổ phiếu;

1. Vốn cấp 1

Huy
động
vốn

4

a.

Vốn điều lệ (vốn đã được cấp, vốn đã góp)

b.

Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ

c.

Quỹ dự phòng tài chính

d.

Quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ

e.

Lợi nhuận không chia

a. Vốn điều lệ

Huy
động
vốn

Là nguồn vốn ban đầu khi NH mới bắt đầu đi vào hoạt động và được
ghi vào bản điều lệ. Vốn điều lệ phải đạt mức tối thiểu theo quy định
của pháp luật
Theo Nghị định số 82/1998/NĐ-CP ban hành ngày 03 tháng 10 năm
1998 của Chính Phủ, mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng
được qui định như sau (tỷ VND) :
– NHTM QD: NH NN&PTNT: 2.200, các NHTM QD còn lại: 1.100
– NHTM CP: NHTM CP đô thị khu vực TP.HCM & HN : 70, các đô
thị còn lại 50. NHTM CP nông thôn: 5
– NHTM LD: 10 triệu USD.
– CN NHTM nước ngoài: 15 triệu USD

5

b. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ

Huy
động
vốn

„ Hình thành nhằm mục đích bổ sung vốn

điều lệ của ngân hàng khi cần thiết để đáp
ứng yêu cầu mở rộng qui mô hoạt động
của ngân hàng

6

c. Quỹ dự phòng tài chính

Huy
động
vốn

„ Được dùng để bù đắp phần còn lại của những

tổn thất, thiệt hại về tài sản xảy ra trong quá
trình kinh doanh
(Sau khi đã được bù đắp bằng tiền bồi thường của
các tổ chức, cá nhân gây ra tổn thất, của tổ chức
bảo hiểm & sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro).

7

2. Vốn cấp 2

Huy
động
vốn

Được hình thành thông qua các quy định như:
„ 50 % phần giá trị tăng thêm của tài sản cố định
„ 40% phần giá trị tăng thêm của các loại chứng khoán

đầu tư (kể cả cổ phiếu đầu tư, vốn góp)
„ Trái phiếu chuyển đổi hoặc cổ phiếu ưu đãi do tổ chức

tín dụng phát hành có kỳ hạn ban đầu, thời hạn còn lại
trước khi chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông tối thiểu
là 5 năm;
„ Các công cụ nợ khác thỏa mãn điều kiện có kỳ hạn ban

đầu tối thiểu trên 10 năm;
„ Dự phòng chung, tối đa bằng 1,25% tổng TS Có rủi ro
8

Tài sản Có rủi ro

Huy
động
vốn

„ Là...
Nghipv huy động vn
Nghipv huy động vn
NguynTh Thùy Linh, UEH
Nghiệp vụ huy động vốn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiệp vụ huy động vốn - Người đăng: Bo Cau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Nghiệp vụ huy động vốn 9 10 346