Ktl-icon-tai-lieu

Nghiệp vụ Ngân hàng trung ương

Được đăng lên bởi Bavu Pro
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 2014 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Moân hoïc: NGHIEÄP VUÏ NHTW
THÔØI GIAN 45 TIEÁT
GIAÙO VIEÂN: GVC. ThS. LEÂ VAÊN HAÛI
GVC. ThS LÊ VĂN HẢIC.1 Tổng quan
về NHTW
1
Nghiệp vụ Ngân hàng trung ương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiệp vụ Ngân hàng trung ương - Người đăng: Bavu Pro
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Nghiệp vụ Ngân hàng trung ương 9 10 370