Ktl-icon-tai-lieu

NGUỒN NHÂN LỰC

Được đăng lên bởi nguyenhuutungdtudtu
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1863 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung
Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 04 3 5375995 Fax: 04 3 5376006

KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN TRỊ

I- Khái niệm chung về lãnh đạo và quản trị:
1 - Khái niệm lãnh đạo và quản trị:
a - Lãnh đạo:
Lãnh đạo là quá trình gây cảm hứng cho người khác làm việc chăm chỉ và hiệu quả. Các hoạt động lãnh đạo
cơ bản là:
+ Chỉ đạo: Cung cấp các chỉ dẫn và giám thị việc hồn thành nhiệm vụ của nhân viên ở mức độ cao
nhất
+ Gợi ý: Hướng dẫn, giải thích các quyết định, vạch ra hướng tác nghiệp và giám sát nhân viên thực
hiện.
+ Hỗ trợ - động viên: Tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt cho các cố gắng của nhân viên nhằm hồn
thành nhiệm vụ và chia sẻ trách nhiệm với họ trong việc lựa chọn quyết định, tạo cho nhân viên cơ hội để
thoả mãn cao nhất trong cơng việc.
+ Đơn đốc: Thúc đẩy nhân viên hồn thành cơng việc
+ Làm gương trong mọi sự thay đổi
+ Uỷ quyền: Trao trách nhiệm, quyền quyết định và giải quyết vấn đề cho nhân viên.
Đặc trưng của một nhà lãnh đạo được thể hiện trên các nội dung sau:
1. Tầm nhìn
Bất kỳ một nhà lãnh đạo giỏi nào cũng cĩ cảm giác tốt về mục tiêu và cĩ khả năng đưa ra mục tiêu đĩ.
2. Chủ trương
Chủ trương là cái liên kết mọi người với nhà lãnh đạo, là cái mà trong một nhà lãnh đạo hiệu quả thì
luơn đi cùng với tầm nhìn.
3. Sự tin cậy
Mọi người sẽ khơng đi theo nhà lãnh đạo trừ khi anh ta cho họ cho thấy sự nhất quán và kiên định.1

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung
Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 04 3 5375995 Fax: 04 3 5376006

4. Sự bình dị
Những nhà lãnh đạo thành cơng nhất là những người xem bản thân như là người hỗ trợ cho nhân viên
của mình chứ khơng phải là buộc nhân viên làm việc cho mình.
5. Bình tĩnh
Lãnh đạo tốt khơng làm rối tung mọi vấn đề như thể thế giới sắp sập đến nơi khi cĩ một vấn đề rắc rối
nào đĩ xảy ra. Họ sẽ đưa ra những câu kiểu như "Chúng ta cĩ thể giải quyết việc này".
6. Rõ ràng
Những lãnh đạo thực sự biết cách làm sáng tỏ vấn đề. Họ khơng làm cho nĩ trở nên phức tạp.
7. Tự chủ
Những nhà lãnh đạo thành cơng nhất biết họ là ai và sẽ khơng cố gắng "uốn" mình để trở thành những
người khơng phải là họ.
b - Khái niệm quản trị
Quản trị là một quá trình nhằm đạt đến sự thành cơng trong các mục tiêu đề ra bằng việc phối hợp hữu
hiệu các nguồn lực của doanh nghiệp. Từ khái niệm này giúp chúng ta nhận ra rằng, quản trị là một hoạt
động liên tục và cần thiết khi con người kết hợp với nhau trong một tổ chức. Ðĩ là quá trình nhằm tạo nên
sức mạnh ...
Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung
Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 04 3 5375995 Fax: 04 3 5376006
KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN TRỊ
I- Khái niệm chung về lãnh đạo và quản trị:
1 - Khái niệm lãnh đạo và quản trị:
a - Lãnh đạo:
Lãnh đạo là quá trình gây cảm hứng cho người khác làm việc chăm chỉ và hiệu quả. Các hoạt động lãnh đạo
cơ bản là:
+ Chỉ đạo: Cung cấp các chỉ dẫn giám thị việc hồn thành nhiệm vụ của nhân viên mức độ cao
nhất
+ Gợi ý: Hướng dẫn, giải thích các quyết định, vạch ra hướng tác nghiệp giám sát nhân viên thực
hiện.
+ Hỗ trợ - động viên: Tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt cho các cố gắng của nhân viên nhằm hồn
thành nhiệm vụ chia s trách nhiệm với họ trong việc lựa chọn quyết định, tạo cho nhân viên hội để
thoả mãn cao nhất trong cơng việc.
+ Đơn đốc: Thúc đẩy nhân viên hồn thành cơng việc
+ Làm gương trong mọi sự thay đổi
+ Uỷ quyền: Trao trách nhiệm, quyền quyết định và giải quyết vấn đề cho nhân viên.
Đặc trưng của một nhà lãnh đạo được thể hiện trên các nội dung sau:
1. Tầm nhìn
Bất kỳ một nhà lãnh đạo giỏi nào cũng cĩ cảm giác tốt về mục tiêu và cĩ khả năng đưa ra mục tiêu đĩ.
2. Chủ trương
Chủ trương cái liên kết mọi người với nhà lãnh đạo, cái trong một nhà lãnh đạo hiệu quả thì
luơn đi cùng với tầm nhìn.
3. Sự tin cậy
Mọi người sẽ khơng đi theo nhà lãnh đạo trừ khi anh ta cho họ cho thấy sự nhất quán và kiên định.
Www.vctel.com/www.vanchung.vn
1
NGUỒN NHÂN LỰC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGUỒN NHÂN LỰC - Người đăng: nguyenhuutungdtudtu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
NGUỒN NHÂN LỰC 9 10 194