Ktl-icon-tai-lieu

NGUỒN NHÂN LỰC

Được đăng lên bởi nguyenhuutungdtudtu
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 381 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguồn: Công ty Tư vấn Macconsult ()
Nếu bạn thấy hữu ích, vui lòng giới thiệu đồng nghiệp tham khảo trang web này

Checklist Các bước Thực hiện Đánh giá
(Tài liệu tập huấn và hướng dẫn )

Mục đích
Tài liệu này giúp người quản lý và nhân viên cùng
chuẩn bị để lập kế hoạch và tiến hành toàn bộ quá
trình quản trị thực hiện công việc, từ bước lập kế
hoạch thực hiện công việc, tới khi đánh giá thực
hiện công việc và giải quyết vấn đề. Tài liệu này
được sử dụng cùng quy định, mẫu biểu phục vụ
chương trình quản trị thực hiện công việc, giải thích
từng bước quản trị thực hiện công việc.

Sử dụng như thế nào

‰

Tôi hiểu được vai trò của vị trí cũng như cần
phải đóng góp như thế nào cho mục tiêu chung
của cả bộ phận và Công ty

‰

Tôi sẵn sàng để được giải thích/chia sẻ mối liên
hệ giữa công việc của cá nhân với công ty

‰

Tôi đã tập hợp đầy đủ các tài liệu (tài liệu kế
hoạch thực hiện công việc, mô tả công việc, kết
quả đánh giá thời gian trước...)

‰

Bây giờ thì tôi đã sẵn sàng thực hiện

Chuẩn bị bước 2:

Đây là tài liệu có tính chất tham khảo. Bạn cũng có
thể sử dụng tài liệu như một tài liệu đính kèm mẫu
PL02 của nhân viên.

‰

Giải thích cho nhân viên cách thức và mục đích
của kế hoạch thực hiện công việc.

‰

Cung cấp (hoặc tiếp nhận) thông tin về người
thực hiện – là thông tin chúng ta cần trong quá
trình lập kế hoạch thực hiện công việc

‰

Thông báo cho nhân viên và chuẩn bị cho cuộc
họp.

Mã số chức danh đánh giá:__________________

‰

Sắp xếp thời gian của cuộc họp.

Đánh giá 06 tháng

Chốt ngày họp

Cung cấp các thông tin cơ bản
Tên nhân viên: _________________________
Mã số nhân viên: _______________________
Mã số chức danh người quản lý:_____________

‰

Giải thích quá trình quản trị thực hiện công việc
cho tất cả nhân viên (giải thích theo nhóm)

‰

Tiếp thu ý kiến của nhân viên để quá trình trở
nên tiện ích và hiệu quả hơn.

‰

‰

Trước cuộc họp, xác nhận với nhận viên đảm
bảo họ đã sẵn sàng và không có thắc mắc nào
nữa

‰

Sẵn sàng thực hiện.

Lập kế hoạch cuộc họp

Điều chỉnh những thay đổi cần thiết cho kỳ
đánh giá tới

‰

Sắp xếp sao cho không bị đơn điệu, nhàm
chán (điều này rất quan trọng)

‰

Hãy cùng ngồi thảo luận

‰

Xem xét mục tiêu của cuộc họp và cách thức
tiến hành.

Lập kế hoạch thực hiện công việc
Chuẩn bị bước 1:
‰

Tôi đã xem xét và hiểu quá trình quản trị thực
hiện công việc.
1

Nguồn: Công ty Tư vấn Macconsult ()
Nếu bạn thấy hữu ích, vui lòng giới thiệu đồng nghiệp tham khảo trang web này
‰
...
Ngun: Công ty Tư vn Macconsult (www.macconsult.vn)
Nếu bn thy hu ích, vui lòng gii thiu đồng nghip tham kho trang web này
1
Checklist Các bước Thc hin Đánh giá
(Tài liu tp hun và hướng dn )
Mc đích
Tài liu này giúp người qun lý và nhân viên cùng
chun b để lp kế hoch và tiến hành toàn b quá
trình qun tr thc hin công vic, t bước lp kế
hoch thc hin công vic, ti khi đánh giá thc
hin công vic và gii quyết vn đề. Tài liu này
được s dng cùng quy định, mu biu phc v
chương trình qun tr thc hin công vi
c, gii thích
tng bước qun tr thc hin công vic.
S dng như thế nào
Đây là tài liu có tính cht tham kho. Bn cũng có
th s dng tài liu như mt tài liu đính kèm mu
PL02 ca nhân viên.
Cung cp các thông tin cơ bn
Tên nhân viên: _________________________
Mã s nhân viên: _______________________
Mã s chc danh người qun lý:_____________
Mã s chc danh đánh giá:__________________
Đánh giá 06 tháng
Gii thích quá trình qun tr thc hin công vic
cho tt c nhân viên (gii thích theo nhóm)
Tiếp thu ý kiến ca nhân viên để quá trình tr
nên tin ích và hiu qu hơn.
Điu chnh nhng thay đổi cn thiết cho k
đánh giá ti
Lp kế hoch thc hin công vic
Chun b bước 1:
Tôi đã xem xét và hiu quá trình qun tr thc
hin công vic.
Tôi hiu được vai trò ca v trí cũng như cn
phi đóng góp như thế nào cho mc tiêu chung
ca c b phn và Công ty
Tôi sn sàng để được gii thích/chia s mi liên
h gia công vic ca cá nhân vi công ty
Tôi đã tp hp đầy đủ các tài liu (tài liu kế
hoch thc hin công vic, mô t công vic, kết
qu đánh giá thi gian trước...)
Bây gi thì tôi đã sn sàng thc hin
Chun b bước 2:
Gii thích cho nhân viên cách thc và mc đích
ca kế hoch thc hin công vic.
Cung cp (hoc tiếp nhn) thông tin v người
thc hin – là thông tin chúng ta cn trong quá
trình lp kế hoch thc hin công vic
Thông báo cho nhân viên và chun b cho cuc
hp.
Sp xếp thi gian ca cuc hp.
Cht ngày hp
Trước cuc hp, xác nhn vi nhn viên đảm
bo h đã sn sàng và không có thc mc nào
na
Sn sàng thc hin.
Lp kế hoch cuc hp
Sp xếp sao cho không b đơn điu, nhàm
chán (điu này rt quan trng)
Hãy cùng ngi tho lun
Xem xét mc tiêu ca cuc hp và cách thc
tiến hành.
NGUỒN NHÂN LỰC - Trang 2
NGUỒN NHÂN LỰC - Người đăng: nguyenhuutungdtudtu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
NGUỒN NHÂN LỰC 9 10 409