Ktl-icon-tai-lieu

NGUỒN NHÂN LỰC

Được đăng lên bởi nguyenhuutungdtudtu
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 878 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§¸nh gi¸ thμnh tÝch

TS. Lª Qu©n
§¹i häc Th−¬ng m¹i

§¸nh gi¸ thμnh tÝch
Ch
−¬ng tr
×nh ®¸
nh gi
¸
Ch−¬ng
tr×nh
®¸nh
gi¸

Duy
æ ch
øc
Duy tr
tr×× ttæ
chøc

Ph
¸t tri
Ón ttæ
æ ch
øc
Ph¸t
triÓn
chøc

§§·i
·i ng
é
ngé

§§¸nh
¸nh gi
¸ cc¸
¸ nh
©n
gi¸
nh©n

§§¸nh
¸nh gi
¸ cc«ng
«ng vi
Öc
gi¸
viÖc

§§μo
μo tt¹o
¹o
LLé
é trtr×nh
×nh cc«ng
«ng danh
danh

§¸nh gi¸ thμnh tÝch
HÖ thèng qu¶n trÞ nh©n sù

C«ng b»ng vμ hiÖu qu¶
VÞ trÝ c«ng t¸c
(job)

Ph©n tÝch c«ng viÖc

C¸ nh©n
(person)

§¸nh gi¸ nh©n sù

§¸nh gi¸ thμnh tÝch lμ g×?
† §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ®¹t ®−îc trong mét giai
®o¹n nhÊt ®Þnh
† Thu thËp th«ng tin vÒ qu¸ tr×nh thùc hiÖn
c«ng viÖc
† Thu thËp th«ng tin vÒ ph¸t triÓn c¸ nh©n cña
nh©n viªn

TS LE QUAN

4

TiÕn tr×nh §GNS
X¸c ®Þnh môc tiªu

Chän ph−¬ng ph¸p vμ tiªu
chuÈn ®¸nh gi¸
Th«ng tin vμ ®μo t¹o ng−êi
®¸nh gi¸
Ph©n tÝch kÕt qu¶ vμ ®Ò ®¹t

Môc tiªu cña §GNS
• Môc tiªu ®¸nh gi¸: KÕt qu¶? Hμnh vi? Kü n¨ng?
PhÈm chÊt? ⇒ TÝnh h×nh thøc vμ tÝnh hiÖu qu¶
cña hÖ thèng
• KÕt qu¶ ®−îc sö dông:
- ®Ó tæ chøc c«ng viÖc tèt h¬n
- ®Ó kiÓm tra n¨ng suÊt lao ®éng
- ®Ó thiÕt lËp hÖ thèng l−¬ng, th−ëng
- ®Ó x¸c ®Þnh nhu cÇu ®μo t¹o

TÇn suÊt nμo ®¶m b¶o hiÖu qu¶
- Môc tiªu quyÕt ®Þnh tÇn xuÊt ®¸nh gi¸ (kÕt qu¶ ®−îc
sö dông lμm g× ⇒ tÇn suÊt)
- Kh«ng g©y nhμm ch¸n
- Kh«ng g©y l·ng phÝ
- Kh«ng ®Ó r¬i vμo t×nh tr¹ng "c¬ häc ho¸" hÖ thèng
§GNS

Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸:
Ph¶i
Ph¶it−¬ng
t−¬ng
tÝch
tÝchvíi
víi chiÕn
chiÕn
l−îc
l−îc

C¸c
C¸ctiªu
tiªuchuÈn
chuÈncho
choc¸
c¸nh©n
nh©n
ph¶i
ph¶inh»m
nh»mtriÓn
triÓnkhai
khaichiÕn
chiÕn
l−îc
l−îccña
cñaDN
DN

C¸c
C¸ctiªu
tiªuchuÈn
chuÈnph¶i
ph¶iph¶n
ph¶n¸nh
¸nh
Ph¶i
bao
qu¸t
Ph¶i bao qu¸t ®Çy ®ñ sù cèng hiÕn cña tõng
®Çy ®ñ sù cèng hiÕn cña tõng
vμ
vμchi
chitiÕt
tiÕt
c¸
c¸nh©n
nh©n

Ph¶i
Ph¶is¸t
s¸tthùc
thùc

Tiªu
TiªuchuÈn
chuÈncã
cãthÓ
thÓ®iÒu
®iÒuchØnh
chØnh
víi
víic¸c
c¸cthay
thay ®æi
®æicña
cñam«i
m«i
tr−êng
tr−êng

Ph¶i
Ph¶icã
cã®é
®étin
tin
cËy
cËy cao
cao

Tiªu
TiªuchuÈn
chuÈnph¶i
ph¶i®Þnh
®Þnhl−îng,
l−îng,
®o
®o l−êng
l−êng®−îc
®−îc vμ
vμæn
æn ®Þnh
®Þnh

Ai lμ ng−êi ®¸nh gi¸: 900 hay 3600

Ai lμ ng−êi ®¸nh gi¸ ?
• Nhμ QT hoÆc ng−êi gi¸m s¸t
¾ §GNS ®−îc tiÕn hμnh bëi c¸n bé qu¶n lý trùc tiÕp
vμ ®−îc xem xÐt l¹i bëi c¸n bé qu¶n lý ë mét bËc
cao h¬n.

• Tù ®¸ng gi¸ thμnh tÝch
¾ Nh©n viªn tù ®¸nh gi¸, th−êng lμ ®iÒn vμo mÉu
®¸nh gi¸ cã s½n. Th−êng lμ tù ®¸nh gi¸ ®−îc tiÕn
hμnh nh»m chuÈn bÞ cho pháng vÊn ®¸nh gi¸.

• Nh©n viªn ®¸nh gi¸ c¸n bé
¾ Nh©n viªn tiÕn hμnh ®¸nh gi¸ c¸n bé, chñ yÕu
dμnh cho môc tiªu ®Ò b¹t c¸n bé.

Ai lμ n...
§¸nh
gi¸
thμnh
tÝch
TS. Lª
Qu©n
§¹i häc
Th¬ng
m¹i
NGUỒN NHÂN LỰC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGUỒN NHÂN LỰC - Người đăng: nguyenhuutungdtudtu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
NGUỒN NHÂN LỰC 9 10 108