Ktl-icon-tai-lieu

Nguồn nhân lực

Được đăng lên bởi Chung Hải Bằng
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 603 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ĐÁP
ỨNG YÊU CẦU SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

ThS. NGUYỄN THỊ KIM CHI
Khoa Khoa học quản lý,Trường ĐHKHXH&NV
Đại học Quốc gia Hà Nội

I. Đào tạo nguồn nhân lực khoa học xã hội và nhân văn trong sự nghiệp
đổi mới.
Khoa học xã hội và nhân văn (KHXH và NV) có nhiệm vụ nghiên cứu những
quy luật hình thành và phát triển của xã hội và con người, của mối quan hệ giữa con
người với con người, giữa con người với môi trường tự nhiên và xã hội. Vì vậy
KHXH và NV ngày càng có vai trò quan trọng đối với sự phát triển và tiến bộ xã hội
của mỗi quốc gia. Ở nước ta, KHXH và NV có chức năng nghiên cứu cơ bản, toàn
diện về xã hội và con người Việt Nam, cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch
định đường lối, chính sách xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc, góp phần
nâng cao trình độ dân trí, tham gia thẩm định các chương trình, dự án phát triển kinh
tế - xã hội, xây dựng, phát triển nền KHXH và NV đáp ứng các yêu cầu phát triển của
đất nước.
Ở Việt Nam hiện nay, KHXH và NV là khái niệm chung bao quát nhất được
chỉ tất cả các ngành khoa học nghiên cứu về quan hệ giữa con người với con người,
con người và xã hội, cả quan hệ vật chất và tinh thần.
Nguồn nhân lực là một trong những nguồn lực quan trọng quyết định sự
thành công hay thất bại của tổ chức. Tất cả các nước trên thế giới nếu phát triển bền
vững đều quan tâm đầu tư phát triển nguồn nhân lực. Nguồn nhân lực là một bộ phận
quan trọng tạo ra giá trị vật chất và giá trị văn hóa cho tổ chức. Việc phát huy tối đa
nguồn nội lực này, không ngừng mở rộng số lượng, nâng cao chất lượng để đem lại
sức mạnh cho quốc gia đó. Do vậy, chúng ta cần có biện pháp cụ thể sử dụng có hiệu
quả nguồn lực con người nhằm đạt được mục tiêu ở từng giai đoạn nhất định. Trong
quản lý nguồn nhân lực, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có vị trí quan trọng. Đào

tạo và phát triển nguồn nhân lực nhằm mục đích phát huy được hết khả năng tiềm ẩn
trong mỗi con người, góp phần tăng cường sức mạnh và đóng góp của cá nhân cho tổ
chức, cho quốc gia. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực KHXH và
NV ở nước ta hiện nay góp phần hình thành con người và nguồn nhân lực với tư
cách là chủ thể của xã hội, có trình độ học vấn mang đậm tính nhân văn và các giá
trị văn hoá tốt đẹp, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại, đáp ứng yêu cầu ngày càng
cao của sự nghiệp đổi mới đất nước.
Theo tác giả, nguồn nhân lực trong lĩnh vực KHXH và NV được hiểu là
tập hợp ...
ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ĐÁP
ỨNG YÊU CẦU SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
ThS. NGUYỄN THỊ KIM CHI
Khoa Khoa học quản lý,Trường ĐHKHXH&NV
Đại học Quốc gia Hà Nội
I. Đào tạo nguồn nhân lực khoa học hội nhân văn trong sự nghiệp
đổi mới.
Khoa học xã hội và nhân văn (KHXH và NV) có nhiệm vụ nghiên cứu những
quy luật hình thành phát triển của hội con người, của mối quan hệ giữa con
người với con người, giữa con người với môi trường tự nhiên hội. vậy
KHXH và NV ngày càng có vai trò quan trọng đối với sự phát triển và tiến bộ xã hội
của mỗi quốc gia. nước ta, KHXH NV chức năng nghiên cứu bản, toàn
diện về hội con người Việt Nam, cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch
định đường lối, cnh sách xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc, góp phần
nâng cao trình độ dân trí, tham gia thẩm định các chương trình, dự án phát triển kinh
tế - xã hội, xây dựng, phát triển nền KHXH và NV đáp ứng các yêu cầu phát triển của
đất nước.
Việt Nam hiện nay, KHXH NV khái niệm chung bao quát nhất được
chỉ tất cả các ngành khoa học nghiên cứu về quan hệ giữa con người với con người,
con người và xã hội, cả quan hệ vật chất và tinh thần.
Nguồn nhân lực một trong những nguồn lực quan trọng quyết định sự
thành công hay thất bại của tổ chức. Tất cả các nước trên thế giới nếu phát triển bền
vững đều quan tâm đầu tư phát triển nguồn nhân lực. Nguồn nhân lực là một bộ phận
quan trọng tạo ra giá tr vật chất giá trị văn hóa cho tổ chức. Việc phát huy tối đa
nguồn nội lực này, không ngừng mở rộng số lượng, nâng cao chất lượng để đem lại
sức mạnh cho quốc gia đó. Do vậy, chúng ta cần có biện pháp cụ thể sử dụng có hiệu
quả nguồn lực con người nhằm đạt được mục tiêu từng giai đoạn nhất định. Trong
quản lý nguồn nhân lực, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có vị t quan trọng. Đào
Nguồn nhân lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguồn nhân lực - Người đăng: Chung Hải Bằng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Nguồn nhân lực 9 10 407