Ktl-icon-tai-lieu

nguồn vốn công ty

Được đăng lên bởi Uyên TuSi
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1282 lần   |   Lượt tải: 0 lần
nguồn vốn công ty
CHƯƠNG NGUỒN VỐN
Nội dung chính của chương
I. Vốn chủ sở hữu
1. Các loại hình doanh nghiệp và công ty hợp danh (Types of bussiness, partnerships)
2. Tổng quan và đặc điểm của công ty cổ phần(An overview & characteristics of a joint-stock
company/ corporation)
2.1. Thể thức thành lập và đại hội đồng cổ đông (Establishment of a corporation & general
shareholders meeting)
2.2. Các quyền của cổ đông và vấn đề quản trị công ty cổ phần(Stockholder rights & Corporation
management)
2.3. Các loại cổ phần và phát hành cổ phần (Clasees f stock & issuing the stocks)
2.4. Kế toán lợi nhuận giữ lại và cổ tức (Retained earnings and dividends)
2.5. Cổ phiếu quỹ (Treasury stock)
3. Các tỷ số tài chính liên quan đến vốn chủ sở hữu
II. Vốn nợ
1. Định nghĩa và phân loại nợ ngắn hạn (Definitions & classification o f current liabilities)
2. Nợ ngắn hạn :
2.1. Nợ ngắn hạn biết rõ số tiền (Current liabilities o f known amount)
2.2. Nợ ngắn hạn số tiền phải ước tính (Current liabilities that must be estimated)
2.3. Các khoản nợ tiềm tàng ngẫu nhiên (Contingent liabilities)
2.4. Lương phải trả
3. Nợ dài hạn: Trái phiếu
nguồn vốn công ty - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nguồn vốn công ty - Người đăng: Uyên TuSi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
nguồn vốn công ty 9 10 679