Ktl-icon-tai-lieu

NGUYÊN LÝ MARKETING BÀI 1

Được đăng lên bởi nguyễn trọng ngân
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1490 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Lý thuyÕt Marketing
NV. Thoan - thoannv@yahoo.com

Giíi thiÖu m«n häc
nguyªn lý Marketing
M«n häc Lý thuyÕt Marketing gåm 4 ch−¬ng sÏ ®−îc nghiªn cøu trong 45 tiÕt

• Ch−¬ng I.

Tæng quan vÒ Marketing

• Ch−¬ng II.

Nghiªn cøu thÞ tr−êng

• Ch−¬ng III. C¸c chÝnh s¸ch trong Marketing
• Ch−¬ng IV. KÕ ho¹ch ho¸ ho¹t ®éng Marketing
Tμi liÖu tham kh¶o:
1. Marketing - Australia & New Zealand Edition 3 , cña bèn t¸c gi¶ Philip Kotler, Peter C.
Chandler, Linden Brown & Stewart Adam (B¶n tiÕng Anh, NXB Prentice Hall 1994)
2. Marketing C¨n b¶n - Marketing Essentials, Philip Kotler, NXB Thèng Kª 1994.
3. Marketing - Student Learning Guide & Workbook cña Marketing - Australia & New
Zealand Edition 3. (B¶n tiÕng Anh, NXB Prentice Hall 1994)
4. H−íng dÉn nghiªn cøu Nguyªn lý Marketing, Philip Kotler & Gary Armstrong, NXB Thèng
Kª 1944.
5. Bé tμi liÖu nghiªn cøu Marketing
+ Marketing 2nd Edition - Berkowitz . Kerin . Rudelius
+ Study Guide
+ Instructor's Guide
+ Test Bank
(Cã thÓ tham kh¶o t¹i th− viÖn Tr−êng §¹i häc Ngo¹i th−¬ng)
6. Nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ ngo¹i th−¬ng - TËp san th«ng tin vμ nghiªn cøu khoa häc cña Tr−êng
§¹i häc Ngo¹i th−¬ng
7. Kû yÕu Héi nghÞ Khoa häc Khoa Kinh tÕ Ngo¹i th−¬ng.
8. C¸c b¸o vμ t¹p chÝ kinh tÕ: Sμi gßn tiÕp thÞ, TiÕp thÞ vμ qu¶ng c¸o, Thêi b¸o kinh tÕ ViÖt Nam,
Thêi b¸o kinh tÕ Sμi Gßn, Th−¬ng m¹i, §Çu t− ...
9. Th«ng tin kinh tÕ, th«ng tin Marketing trªn m¹ng Internet.

1

Sưu t m b i: 

Lý thuyÕt Marketing
NV. Thoan - thoannv@yahoo.com

Ch−¬ng I - Tæng quan vÒ Marketing
gåm 5 phÇn, 6 tiÕt
PhÇn 1.

Kh¸i niÖm vÒ Marketing.

T×m hiÓu nh÷ng vÊn ®Ò chung nhÊt, nh÷ng kh¸i niÖm c¬ b¶n nhÊt mμ mét ng−êi lμm Marketing
cÇn n¾m ®−îc nh− Nhu cÇu, Mong muèn, L−îng cÇu, Trao ®æi, Giao dÞch, ThÞ tr−êng, Marketing
Mix.
PhÇn 2.

Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña Marketing.

Víi nh÷ng nÐt ®Æc tr−ng trong tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn vμ t×m hiÓu c¸c triÕt lý Marketing.
PhÇn 3.

C¸c môc tiªu cña Marketing.

Nghiªn cøu c¸c môc tiªu c¬ b¶n nhÊt cña Marketing nh− Lîi nhuËn. Doanh sè ThÞ phÇn, vμ An
toμn trong kinh doanh.
PhÇn 4.

M«i tr−êng kinh doanh hay m«i tr−êng Marketing.

Gåm c¸c yÕu tè thuéc m«i tr−êng bªn trong vμ m«i tr−êng bªn ngoμi doanh nghiÖp hay c¸c yÕu
tè m«i tr−êng kinh doanh mμ doanh nghiÖp kiÓm so¸t ®−îc vμ c¸c yÕu tè m«i tr−êng kinh doanh
mμ doanh nghiÖp kh«ng kiÓm so¸t ®−îc.
PhÇn 5. C¸c c«ng cô trong Marketing
Nghiªn cøu bèn chÝnh s¸ch c¬ b¶n trong Marketing lμ chÝnh s¸nh s¶n phÈm, gi¸, ph©n phèi, xóc
tiÕn vμ hç trî kinh doanh, ®−îc bi...
Lý thuyÕt Marketing
NV. Thoan - thoannv@yahoo.com
1
Giíi thiÖu m«n häc
nguyªn lý Marketing
M«n häc Lý thuyÕt Marketing gåm 4 ch¬ng sÏ ®îc nghiªn cøu trong 45 tiÕt
Ch¬ng I. Tæng quan vÒ Marketing
Ch¬ng II. Nghiªn cøu thÞ trêng
Ch¬ng III. C¸c chÝnh s¸ch trong Marketing
Ch¬ng IV. KÕ ho¹ch ho¸ ho¹t ®éng Marketing
Tμi liÖu tham kh¶o:
1. Marketing - Australia & New Zealand Edition 3 , cña bèn t¸c gi¶ Philip Kotler, Peter C.
Chandler, Linden Brown & Stewart Adam (B¶n tiÕng Anh, NXB Prentice Hall 1994)
2. Marketing C¨n b¶n - Marketing Essentials, Philip Kotler, NXB Thèng Kª 1994.
3. Marketing - Student Learning Guide & Workbook cña Marketing - Australia & New
Zealand Edition 3. (B¶n tiÕng Anh, NXB Prentice Hall 1994)
4. Híng dÉn nghiªn cøu Nguyªn lý Marketing, Philip Kotler & Gary Armstrong, NXB Thèng
Kª 1944.
5. Bé tμi liÖu nghiªn cøu Marketing
+ Marketing 2nd Edition - Berkowitz . Kerin . Rudelius
+ Study Guide
+ Instructor's Guide
+ Test Bank
(Cã thÓ tham kh¶o t¹i th viÖn Trêng §¹i häc Ngo¹i th¬ng)
6. Nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ ngo¹i th¬ng - TËp san th«ng tin vμ nghiªn cøu khoa häc cña Trêng
§¹i häc Ngo¹i th¬ng
7. Kû yÕu Héi nghÞ Khoa häc Khoa Kinh tÕ Ngo¹i th¬ng.
8. C¸c b¸o vμ t¹p chÝ kinh tÕ: Sμi gßn tiÕp thÞ, TiÕp thÞ vμ qu¶ng c¸o, Thêi b¸o kinh tÕ ViÖt Nam,
Thêi b¸o kinh tÕ Sμi Gßn, Th¬ng m¹i, §Çu t ...
9. Th«ng tin kinh tÕ, th«ng tin Marketing trªn m¹ng Internet.
Sưu tm bi:
www.daihoc.com.vn
Sưu tm bi:
www.daihoc.com.vn
NGUYÊN LÝ MARKETING BÀI 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGUYÊN LÝ MARKETING BÀI 1 - Người đăng: nguyễn trọng ngân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
NGUYÊN LÝ MARKETING BÀI 1 9 10 388