Ktl-icon-tai-lieu

Nhà cung ứng với giới trung gian của Acecook

Được đăng lên bởi protiti123
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2415 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các trung gian marketing: có nhiệm vụ giúp Mì Hảo Hảo truyền thông, bán và 
phân phối sản phẩm đến với người tiêu dung
Trung gian phân phối:. Để Mì Hảo Hảo được phân phối rộng rãi và rộng khắp 
thì  cần có một hệ thống cung cấp dịch vụ sản phẩm phù hợp: siêu thị, đại lý, 
cơ 
sở sỉ và lẻ…trong đó bán lẻ là thích hợp và số lượng là đông nhất, tuy nhiên cần 
linh hoạt đối với từng vị trí, vùng…có phân phối riêng. Sản phẩm Mì Hảo Hảo 
cần có nhiều loại sản phẩm để đáp ứng đầy đủ nhất nhu cầu của khách hàng.
Tổ chức cung cấp dịch vụ:bao gồm:nghiên cứu, quảng cáo, tư vấn. Trong đó 
quảng cáo là mạnh nhất vì Hảo Hảo là sản phẩm có mặt hàng thay thế nhiều 
nhất, quảng cáo giúp sản phẩm Hảo Hảo được tiếp cận
Khách hàng :
     là đối tượng, là nhân tố tạo nên thị trường.
Người tiêu dùng có ảnh hưởng quan trọng đến sự tồn tại sản phẩm Mì Hảo 
Hảo, do đó 
acecook Việt Nam luôn chú trọng “lấy lòng” họ thông qua một loạt hoạt động 
quảng cáo như 
hoạt động cộng 
đồng làm cho mọi người chú ý đến hảo Hảo.
c. Đối thủ cạnh tranh :
Hiếm có sản phẩm nào lại có “tầm phủ sóng” rộng như mì ăn liền. Cũng hiếm 
có sản phẩm nào đáp ứng được khẩu vị của cả người giàu lẫn gười nghèo như 
nó. Và vì vậy, cuộc đua giành giật thị trường của những gói mì xem ra khá hấp 
dẫn. “dội bom” vào người tiêu dùng hay các cuộc phỏng vấn người tiêu dùng…
hay
Số liệu thống kê không chính thức năm 2009 cho thấy, tại Việt Nam có hơn 
50 doanh nghiệp (DN) sản xuất mì ăn liền, sản lượng đạt khoảng 5 tỷ gói/năm, 
tốc độ tăng trưởng bình quân đạt từ 15% ­20%. Trong con mắt của nhà đầu tư 
nước ngoài, VN trở thành một thị trường rất hấp dẫn và tiềm năng. Vì thế, đã 
và 

đang diễn ra một “cuộc chiến” khốc liệt quanh gói mì ăn liền để giành thị phần.
Vì vậy ,Mì Hảo Hảo đang phải cạnh tranh với nhiều đối thủ để dành thị phần 
trên thị trường
Đối thủ cạnh tranh của Mì Hảo Hảo có thể xếp thành 3 nhóm sau (dựa vào 
mức giá) : cấp thấp, cấp trung và cấp cao. Ở phân khúc bình dân, giá của mỗi 
gói mì khoảng 1.500 ­ 2.000 đồng; phân khúc cấp trung đang được bán với mức 
giá 2.500 ­ 3.500 đồng/gói; loại cao cấp có giá từ 5.000 đến hơn 10.000 
đồng/gói.
Một số đối thủ cạnh tranh tiêu biểu nhãn hiệu của mì Hảo Hảo là : mì omachi, 
Tiến Vua, mì Cung Đình, Korea ...
=Mì thuộc phân giá cấp thấp (1.500 đ ­ 2.000 đ)
Song song với các nhãn giá trung và cao, mì ăn liền giá thấp vẫn đang được 
tiêu thụ khá tốt, nhất là ở thị trường nông thôn. Vifon là một ví dụ. Tuy các sản 
phẩm mì Vifon đang dần bị lãng quên trên thị trườ...
Các trung gian marketing: có nhi m v giúp Mì H o H o truy n thông, bán và
phân ph i s n ph m đ n v i ng i tiêu dung ế ườ
Trung gian phân ph i:. Đ Mì H o H o đ c phân ph i r ng rãi và r ng kh p ượ
thì c n có m t h th ng cung c p d ch v s n ph m phù h p: siêu th , đ i lý,
c ơ
s s và l …trong đó bán l là thích h p và s l ng là đông nh t, tuy nhiên c n ượ
linh ho t đ i v i t ng v trí, vùng…có phân ph i riêng. S n ph m Mì H o H o
c n có nhi u lo i s n ph m đ đáp ng đ y đ nh t nhu c u c a khách hàng.
T ch c cung c p d ch v :bao g m:nghiên c u, qu ng cáo, t v n. Trong đó ư
qu ng cáo là m nh nh t vì H o H o là s n ph m có m t hàng thay th nhi u ế
nh t, qu ng cáo giúp s n ph m H o H o đ c ti p c n ượ ế
Khách hàng :
là đ i t ng, là nhân t t o nên th tr ng. ượ ườ
Ng i tiêu dùng có nh h ng quan tr ng đ n s t n t i s n ph m Mì H o ườ ưở ế
H o, do đó
acecook Vi t Nam luôn chú tr ng “l y lòng” h thông qua m t lo t ho t đ ng
qu ng cáo nh ư
ho t đ ng c ng
đ ng làm cho m i ng i chú ý đ n h o H o. ư ế
c. Đ i th c nh tranh :
Hi m có s n ph m nào l i có “t m ph sóng” r ng nh mì ăn li n. Cũng hi m ế ư ế
có s n ph m nào đáp ng đ c kh u v c a c ng i giàu l n g i nghèo nh ượ ườ ườ ư
nó. Và vì v y, cu c đua giành gi t th tr ng c a nh ng gói mì xem ra khá h p ườ
d n. “d i bom” vào ng i tiêu dùng hay các cu c ph ng v n ng i tiêu dùng… ư ườ
hay
S li u th ng kê không chính th c năm 2009 cho th y, t i Vi t Nam có h n ơ
50 doanh nghi p (DN) s n xu t mì ăn li n, s n l ng đ t kho ng 5 t gói/năm, ượ
t c đ tăng tr ng bình quân đ t t 15% -20%. Trong con m t c a nhà đ u t ưở ư
n c ngoài, VN tr thành m t th tr ng r t h p d n và ti m năng. Vì th , đã ướ ườ ế
và
Nhà cung ứng với giới trung gian của Acecook - Trang 2
Nhà cung ứng với giới trung gian của Acecook - Người đăng: protiti123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Nhà cung ứng với giới trung gian của Acecook 9 10 682