Ktl-icon-tai-lieu

Nhập môn tài chính tiền tệ

Được đăng lên bởi phucdoan1702
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 642 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Công ty trách nhiệm hữu hạn
Đặc điểm
(1)

Một thành viên
(2)

Chủ doanh
nghiệp

Số lượng
thành viên

Trách
nhiệm và
nghĩa vụ
của các
thành viên

Hai thành viên trở
lên

Công ty cổ phần

Công ty hợp danh

Doanh nghiệp tư nhân

(4)

(5)

(6)

Thành viên hợp danh phải
là cá nhân, có thể có thành
viên góp vốn.

Cá nhân.

Tối thiểu là 2.

1 thành viên

Thành viên hợp danh chịu
trách nhiệm bằng toàn bộ
tài sản của mình về các
nghĩa vụ của công ty.

Chủ doanh nghiệp chịu
trách nhiệm vô hạn
bằng toàn bộ tài sản
của mình đối với hoạt
động kinh doanh của
doanh nghiệp.

(3)

Cá nhân, tổ chức.

1 thành viên

Số lượng thành viên
tối thiểu 2, tối đa 50.

Tối thiểu là 3, không hạn
chế tối đa.

Chủ sở hữu chịu trách
nhiệm về các khoản
nợ và nghĩa vụ tài sản
khác của công ty
trong phạm vi vốn
điều lệ.

Thành viên công ty
chịu trách nhiệm về
các khoản nợ và
nghĩa vụ tài sản khác
của công ty trong
phạm vi số vốn đã
góp vào doanh
nghiệp.

Chủ sở hữu chịu trách
nhiệm về các khoản nợ và
nghĩa vụ tài sản khác của
công ty trong phạm vi vốn
điều lệ.

(1)

Phân chia
lợi nhuận

Nguồn vốn

(2)

(3)

Chủ sở hữu hưởng
toàn bộ lợi nhuận sau
khi đã hoàn thành
nghĩa vụ thuế và các
nghĩa vụ tài chính
khác của công ty.

Được chia lợi nhuận
tương ứng với phần
vốn góp sau khi công
ty đã nộp đủ thuế và
hoàn thành các nghĩa
vụ tài chính khác
theo quy định của
pháp luật.

Vốn do chủ sở hữu
công ty là một cá nhân
hay tổ chức góp.

Vốn điều lệ do thành
viên góp vào hoặc
cam kết góp. Không
nhất thiết bằng nhau.

Không có quyền phát hành cổ phiếu.
Chỉ được tăng vốn
điều lệ, không được
giảm vốn điều lệ.

(4)
Cổ tức trả cho cổ phần ưu
đãi được thực hiện theo các
điều kiện áp dụng riêng cho
mỗi loại cổ phần ưu đãi.
Cổ tức trả cho cổ phần phổ
thông được xác định căn cứ
vào số lợi nhuận ròng đã
thực hiện và khoản chi trả
cổ tức được trích từ nguồn
lợi nhuận giữ lại của công
ty.

(5)

(6)

Được chia lợi nhuận hàng
năm tương ứng với tỷ lệ
vốn góp trong vốn điều lệ
công ty.

Chủ sở hữu hưởng toàn
bộ.

Vốn điều lệ chia thành
Vốn điều lệ do thành viên
nhiều phần bằng nhau gọi là góp vào hoặc cam kết góp.
cổ phần và được thể hiện
Không nhất thiết phải bằng
dưới hình thức cổ phiếu.
nhau.

Vốn đầu tư do chủ
doanh nghiệp đầu tư.

Có quyền phát hành các loại
Không có quyền phát hành
chứng khoán để huy động
cổ phiếu.
vốn.

Không được phát hành
bất kì loại chứng khoán
nào.

Có thể tăng hoặc giảm vốn điều lệ.

(1)

(2)

Chuyển
nhượng
vốn

Chủ sở hữu công ty
không được trực tiếp
rút một phần hoặc
toàn bộ số vốn đã g...
Đặc điểm
(1)
Công ty trách nhiệm hữu hạn
Công ty cổ phần
(4)
Công ty hợp danh
(5)
Doanh nghiệp tư nhân
(6)
Một thành viên
(2)
Hai thành viên trở
lên
(3)
Chủ doanh
nghiệp
Cá nhân, tổ chức.
Thành viên hợp danh phải
là cá nhân, có thể có thành
viên góp vốn.
Cá nhân.
Số lượng
thành viên
1 thành viên
Số lượng thành viên
tối thiểu 2, tối đa 50.
Tối thiểu là 3, không hạn
chế tối đa.
Tối thiểu là 2. 1 thành viên
Trách
nhiệm và
nghĩa vụ
của các
thành viên
Chủ sở hữu chịu trách
nhiệm về các khoản
nợ và nghĩa vụ tài sản
khác của công ty
trong phạm vi vốn
điều lệ.
Thành viên công ty
chịu trách nhiệm về
các khoản nợ và
nghĩa vụ tài sản khác
của công ty trong
phạm vi số vốn đã
góp vào doanh
nghiệp.
Chủ sở hữu chịu trách
nhiệm về các khoản nợ và
nghĩa vụ tài sản khác của
công ty trong phạm vi vốn
điều lệ.
Thành viên hợp danh chịu
trách nhiệm bằng toàn bộ
tài sản của mình về các
nghĩa vụ của công ty.
Chủ doanh nghiệp chịu
trách nhiệm vô hạn
bằng toàn bộ tài sản
của mình đối với hoạt
động kinh doanh của
doanh nghiệp.
Nhập môn tài chính tiền tệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhập môn tài chính tiền tệ - Người đăng: phucdoan1702
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Nhập môn tài chính tiền tệ 9 10 513