Ktl-icon-tai-lieu

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin

Được đăng lên bởi thanhthoangnguyen25
Số trang: 154 trang   |   Lượt xem: 2862 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương mở đầu

NHẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN
CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN
I. KHÁI LƯỢC VỀ CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN
1. Chủ nghĩa Mác-Lênin và ba bộ phận cấu thành
Chủ nghĩa Mác-Lênin “ là hệ thống quan điểm và học thuyết “ khoa học của Mác,
Ăngghen, Lênin được hình thành và phát triển trên cơ sở kế thừa những giá trị tư tưởng nhân
loại và tổng kết thực tiễn thời đại; là thế giới quan, phương pháp luận phổ biến của nhận thức
khoa học và thực tiễn cách mạng; là khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải
phóng nhân dân lao động khỏi chế độ áp bức, bóc lột và tiến tới giải phóng con người.
Như vậy, nội dung của chủ nghĩa Mác-Lênin bao quát các lĩnh vực tri thức hết sức rộng lớn
với nhiều giá trị khoa học và thực tiễn không chỉ với lịch sử trên 150 năm qua mà với thế giới
đương đại nó vẫn còn nguyên những giá trị bất hủ. Thế nhưng, nếu nghiên cứu chủ nghĩa MacLênin với tư cách là khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao
động khỏi chế độ áp bức, bóc lột và tiến tới giải phóng con người thì có thể thấy nội dung của
chủ nghĩa Mac-Lênin được cấu thành từ ba bộ phận lý luận cơ bản có mối quan hệ thống nhất
biện chứng với nhau, đó là: triết học Mac-Lênin, kinh tế chính trị Mac-Lênin, chủ nghĩa xã hội
khoa học.
Triết học Mac-Lênin là bộ phận lý luận nghiên cứu những qui luật vận động, phát triển
chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy; xây dựng thế giới quan và phương pháp luận chung
nhất của nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng.
Trên cơ sở thế giới quan và phương pháp luận triết học, kinh tế chính trị Mac-Lênin nghiên
cứu những qui luật kinh tế của xã hội, đặc biệt là những qui luật của quá trình ra đời, phát triển,
suy tàn của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và sự ra đời, phát triển của phương thức sản
xuất mới – phương thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa.
Chủ nghĩa xã hội khoa học là kết quả tất nhiên của sự vận dụng thế giới quan, phương pháp
luận triết học và kinh tế chính trị Mac-Lênin vào việc nghiên cứu làm sáng tỏ những qui luật
khách quan của quá trình cách mạng xã hội chủ nghĩa - bước chuyển biến lịch sử từ chủ nghĩa
tư bản lên chủ nghĩa xã hội và tiến tới chủ nghĩa cộng sản, từ vương quốc của tính tất yếu mù
quáng sang vương quốc tự do của con người.
Như vậy, mặc dù ba bộ phận lý luận cấu thành chủ nghĩa Mac-Lênin có đối tượng nghiên
cứu cụ thể khác nhau nhưng đều nằm trong một hệ thống lý luận khoa học thống nhất – đó là
khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động khỏi chế độ...
Chương mđầu
NHẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ BẢN
CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN
I. KHÁI ỢC VỀ CHNGHĨA MÁC-NIN
1. Chủ nghĩa Mác-nin ba bộ phận cấu thành
Ch nghĩa c-nin là h thống quan điểm và học thuyết khoa học của c,
Ăngghen, Lênin được nh tnh pt triển trên cơ s kế thừa những g trị ởng nhân
loại tổng kết thc tiễn thời đại; thế giới quan, pơng pháp luận phổ biến của nhận thức
khoa học thực tiễn cách mạng; khoa học v sự nghiệp giải phóng giai cấp sản, giải
phóng nhânn lao động khỏi chế đáp bức, c lột tiến tới giải phóng con ngưi.
Như vậy, nội dung của chủ nghĩa Mác-Lênin bao quát c nh vực tri thức hết sức rộng lớn
với nhiều giá trị khoa học thực tiễn kng ch với lịch sử trên 150 m qua mà với thế giới
đương đại vẫn còn nguyên những giá tr bất hủ. Thế nhưng, nếu nghiên cứu chủ nga Mac-
Lênin với ch khoa học v s nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải png nhân n lao
động khỏi chế đ áp bức, bóc lột tiến tới giải phóng con nời t th thấy ni dung của
ch nghĩa Mac-Lênin được cấu thành t ba bộ phận lý luận cơ bản mối quan h thống nhất
biện chứng với nhau, đó : triết học Mac-Lênin, kinh tế cnh trị Mac-Lênin, chủ nghĩa xã hội
khoa học.
Triết học Mac-Lênin bộ phận luận nghiên cứu những qui luật vận động, phát triển
chung nhất của tự nhiên, hội duy; y dựng thế giới quan phương pháp luận chung
nhất của nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng.
Trên sở thế giới quan và pơng pp luận triết học, kinh tế chính trị Mac-Lênin nghiên
cứu những qui luật kinh tế của hội, đặc biệt những qui luật của quá trình ra đời, pt triển,
suy tàn của phương thức sản xuất tư bản ch nga và s ra đời, phát triển của pơng thức sản
xuất mớipơng thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa.
Ch nghĩa hội khoa học là kết qutất nhiên của sự vận dụng thế giới quan, pơng pp
luận triết học và kinh tế chính tr Mac-nin vào việc nghiên cứu làm sáng t những qui lut
khách quan của quá tnh ch mạng hội chủ nga - ớc chuyển biến lịch sử từ chủ nghĩa
bản lên chủ nghĩa hội tiến tới ch nga cộng sản, t ơng quốc của nh tất yếu mù
quáng sangơng quốc tự do của con người.
Như vậy, mặc ba bộ phận luận cấu thành ch nghĩa Mac-Lênin có đối ợng nghiên
cứu cụ th khác nhau nng đều nằm trong một h thống lý luận khoa học thống nht đó
khoa học v s nghiệp giải png giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động khỏi chế độ áp
bức, bóc lột tiến tới giải phóng loài ngưi.
Ngày nay, có thể nhiều học thuyết với tưởng nn đạo về giải png giai cấp, giải
phóng nhân dân lao động và giải phóng con người khỏi ách áp bức nng chỉ có chủ nga
Mac-nin mới học thuyết khoa học nhất, chắc chắn nhất chân chính nhất đthực hiện
ởng ấy.
2. Khái ợc sự ra đời và pt triển của chnghĩa Mac-nin
Quá tnh ra đời pt triển của ch nga Mac-Lênin bao gồm hai giai đoạn lớn giai
đoạn hình thành, pt triển ch nghĩa c giai đoạn bảo vệ, pt triển ch nghĩa c thành
chnghĩa Mac-Lênin.
a. Những điều kiện, tiền đề của sra đời chnghĩa Mác
- Điều kiện kinh tế - hội.
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin - Người đăng: thanhthoangnguyen25
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
154 Vietnamese
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin 9 10 500