Ktl-icon-tai-lieu

ôn tập marketing

Được đăng lên bởi phunghuan93
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 910 lần   |   Lượt tải: 3 lần
OÂN TAÄP MARKETING VAØ BAØ I TAÄP TÌNH HUOÁNG.
Caâu 1: MARKETING laø gì? Vì sao trong ñieàu kieän neàn kinh teá nöôùc ta hieän nay
caùc doanh nghieäp phaûi öùng duïng MARKETING?
MARKETING ñuïng chaïm ñeán ñôø i soáng cuûa moãi chuùng ta. Ñoù laø mt quaù trình trong
ñoù nhöõ ng haø ng hoùa vaø dòch vuï ñaûm baûo moät möùc soáng nhaát ñònh ñöôïc saûn xuaát vaø
cung öùng cho con ngöôø i. MARKETING bao goàm raát nhieàu daïng hoaït ñoäng phong phuù.
Treân thöïc teá, MARKETING keát hôïp moät soá daïng hoaït ñoäng nhaèm phaùt hieän phuïc vuï
thoûa maõ n nõ ng nhu caàu ngöôø i tieâu duø ng ñeå giaûi quyeát nhöõ ng muïc tieâu ñaët ra tröôùc
doanh nghieäp, MARKETING baét ñaàu raát laâu tröôùc vaø coø n tieáp tuïc raát laâu sau haø nh vi
mua baùn. Do ñoù coù raát nhieàu ñònh nghóa MARKETING, chaúng haïn:
+ Ñònh nghóa MARKETING cuûa hoïc vieân HAMILTON:
MARKETING laø hoaït ñoäng kinh teá trong ñoù haø ng hoùa ñöôïc ñöa töø ngöôø i saûn xuaát ñeán
ngöôø i tieâu duø ng.
+ Ñònh nghóa MARKETING cuûa uûy ban caùc hieäp hoäi MARKETING:
MARKETING laø vieäc tieán haø nh caùc hoaït ñoäng vaän chuyeån dòch vuï ñeán doø ng vaän
chuyeån haø ng hoùa töø ngöôø i saûn xuaát ñeán ngöôø i tieâu duø ng.
+ Ñònh nghóa cuûa tröôø ng ñaïi hoïc MARKETING ôû Anh:
MARKETING laø chöùc naêng quaûn lyù coâng ty veà maët toå chöùc vaø quaûn lyù treân toaø n boä
caùc hoaït ñoäng kinh doanh, töø vieäc phaùt hieän vaø bieán söùc mua cuûa ngöôø i tieâu duø ng
thaø nh nhu caàu thöïc söï veà moät maët haø ng cuï theå ñeán vieäc ñöa haø ng ñoù ñeán ngöôø i tieâu
thuï cuoái cuø ng nhaèm thu ñöôïc lôïi nhuaän cao nhaát nhö döï kieán.
Tuy coù raát nhieàu ñònh nghóa veà MARKETING nhöng noäi dung chính vaãn laø kinh
doanh ñeå tieâu thuï haø ng hoùa vaø raát coi troïng haø ng hoùa. Moãi moät ñònh nghóa ñeàu ñuùng
nhöng noù chæ phuø hôïp cho tình hình xaõ hoäi ngay giai ñoaïn ñoù vaø muïc tieâu chính cuûa
doanh nghieäp laø tieâu thuï haø ng hoùa laø m ra ñeå kieám lôø i.
Trong ñieàu kieän kinh teá nöôùc ta hieän nay caùc doanh nghieäp phaûi öùng duïng
MARKETING vì noù giuùp khaûo saùt thò tröôø ng hoaït ñoäng saûn xuaát vaø tieâu thuï nhaèm ñaùp
öùng nhu caàu cuûa khaùch haø ng moät caùch thieát thöïc. MARKETING giuùp giaûi quyeát toát
moái quan heä giöõ a thò tröôø ng vaø xí nghieäp.
Ngoaø i ra, MARKETING giuùp caùc doanh nghieäp thích öùng ñöôïc nhöõ ng thay ñoåi cuûa thò
tröôø ng nhôø aùp duïng caùc chính saùch:
_ Chính saùch saûn phaåm: laø taát caû caùc giaûi phaùp maø doanh nghieäp tieán haø nh ñeå taïo ra
nhöõ ng saûn phaåm phuø hôïp nhu caàu thò tröôø ng ñeå ñem ra baùn, laø m cho saûn phaåm tieâu
thuï toát nhaát.
_ Chính saùch giaù caû: laø nhöõ ng quy ñònh do doanh nghieäp ñaët ra giaù baùn saûn phaåm cho
khaùch haø ng, doanh nghieäp coù moät chính saùch giaù ñuùng thì baùn ñöôïc nhieàu haø ng ñem
laïi nhieàu lôïi nhuaän vaø ngöôïc laïi neáu chính saùch khoâng ñuùng thì haø ng baùn ít vaø thu ít
lôïi nhuaän.
_ Chính saùch phaân phoái: laø quy ñònh cuûa caùc doanh nghieäp ñeå ñöa haø ng hoùa vaø dòch
vuï töø ngöôø i tieâu duø ng moät caùch nhanh nhaát, nhieàu nhaát, tieát kieäm nhaát; veà chöùc naêng
ôn tập marketing - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ôn tập marketing - Người đăng: phunghuan93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
ôn tập marketing 9 10 975