Ktl-icon-tai-lieu

Phần IV Lập trình gia công tiện và gia công cắt dây

Được đăng lên bởi lechidien
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1576 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trung Tâm đào tạo CAD/CAM-CNC Tinh Việt

MC X6

PHAÀN IV. LAÄP TRÌNH GIA COÂNG TIEÄN VAØ GIA COÂNG CAÉT DAÂY
CHÖÔNG I : LAÄP TRÌNH GIA COÂNG TIEÄN
Veõ tieát dieän gia coâng nhö (Hình 1).

Hình 1
I. Laäp trình gia coâng tieân thoâ (Lathe Rough).
1. Xaùc ñònh daïng gia coâng:
Choïn daïng gia coâng laø tieän thoâ (Toolpath  Rough)
2. Choïn bieân daïng gia coâng:
Choïn bieân daïng gia coâng nhö (Hình 2)

Hình 2

Thái Văn Hùng

Page 1

Trung Tâm đào tạo CAD/CAM-CNC Tinh Việt

MC X6

3. Thieát laäp thoâng soá coâng ngheä:
3.1. Choïn duïng cuï caét vaø thieát laäp cheá ñoä caét:
Trong Tab Tool parameter choïn dao tieän traùi T0202 R0.8 OD ROUGH LEFT- 80
DEG nhö (Hình 3)

Hình 3
+ Feed rate: Böôùc tieán aên dao: 0.5mm/voøng
+ Plunge rate: Böôùc tieán ñaâm dao ngang: 0.25mm/voøng
+ Spindle speed: Toác ñoä quay truïc chính: 550 voøng/phuùt

Thái Văn Hùng

Page 2

Trung Tâm đào tạo CAD/CAM-CNC Tinh Việt

MC X6

Hình 4
Click phaûi chuoät vaøo dao ta choïn ñeå xaùc ñònh caùc kích thöôùc dao( Hình 4)
- Tab Insert: Xaùc ñònh daïng maûnh hôïp kim gheùp coù teân laø:CNMG12 0408
+ C: Hình daïng maûnh hôïp kim laø hình thoi coù goùc nhoïn laø 800
+ N: Goùc sau laø 00
+ M: Vaât lieäu maûnh hôïp kim laø Cacbit loaïi M
+ G: Daïng tieát dieän maûnh hôïp kim
+ 12: Ñöôøng troøn noäi tieáp hình thoi coù ñöôøng kính laø 12mm

Thái Văn Hùng

Page 3

Trung Tâm đào tạo CAD/CAM-CNC Tinh Việt

MC X6

+ 04: Chieàu daøi maûnh hôïp kim laø 04mm
+ 08: Baùn kính muõi dao 0.8 mm

Hình 5
- Tab Holder: Choïn caùn dao (Hình 5)
+ Name: MWLNL 2525M08
+ M: Caùch keïp maûnh hôïp kim laø M
+ C: Daïng maûnh hôïp kim laø hình thoi goùc 800
+ L: Goùc nghieâng löôõi caét laø 950, goùc nghieâng löôõi caét phuï laø 950
+ N: Goùc sau löôõi caét laø 00
+ 2525: Kích thöôùc caùn dao laø 25x25mm

Thái Văn Hùng

Page 4

Trung Tâm đào tạo CAD/CAM-CNC Tinh Việt

MC X6

+ M: chieàu daøi laø 150mm
+ 12: Kích thöôùc maûnh hôïp kim laø 12mm

Hình 6
- Tab Type- general Turning: Xaùc kieåu caét , choïn kieåu nhö hình 6
- Thieát laäp caùch boá trí dao :

Thái Văn Hùng

Page 5

Trung Tâm đào tạo CAD/CAM-CNC Tinh Việt

MC X6

Choïn Setup tool choïn caùc thoâng soá nhö hình 7

Hình 7

Thái Văn Hùng

Page 6

Trung Tâm đào tạo CAD/CAM-CNC Tinh Việt

MC X6

- Thieát laäp phoâi vaø maâm caëp (Stock setup) Hình 8

Hình 8
-

Stock: Thieát laäp phoâi
Choïn caùch gaù phoâi leân truïc chính beân traùi (Left spindle)
Choïn Parameter ñeå khai baùo kích thöôùc phoâi (hình 9)

Thái Văn Hùng

Page 7

Trung Tâm đào tạo CAD/CAM-CNC ...
Trung Tâm đào tạo CAD/CAM-CNC Tinh Việt MC X6
Thái Văn Hùng Page 1
PHAÀN IV. LAÄP TRÌNH GIA COÂNG TIEÄN VAØ GIA COÂNG CAÉT DAÂY
CHÖÔNG I : LAÄP TRÌNH GIA COÂNG TIEÄN
Veõ tieát dieän gia coâng nhö (Hình 1).
Hình 1
I. Laäp trình gia coâng tieân thoâ (Lathe Rough).
1. Xaùc ñònh daïng gia coâng:
Choïn daïng gia coâng laø tieän thoâ (Toolpath Rough)
2. Choïn bieân daïng gia coâng:
Choïn bieân daïng gia coâng nhö (Hình 2)
Hình 2
Phần IV Lập trình gia công tiện và gia công cắt dây - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phần IV Lập trình gia công tiện và gia công cắt dây - Người đăng: lechidien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Phần IV Lập trình gia công tiện và gia công cắt dây 9 10 204