Ktl-icon-tai-lieu

Phân khúc thị trường

Được đăng lên bởi Phát Kun
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1056 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG	  5	  
PHÂN	  KHÚC	  THỊ	  TRƯỜNG	  

1

Nội	  dung	  chính	  

1.  Phân	  khúc	  thị	  trường	  
2.  Lựa	  chọn	  thị	  trường	  mục	  tiêu	  
3.  Định	  vị	  thị	  trường	  mục	  tiêu	  

2

1.	  Phân	  khúc	  thị	  trường	  

*  Khái	  niệm	  
*  Yêu	  cầu	  của	  phân	  khúc	  thị	  trường	  
*  Các	  tiêu	  thức	  phân	  khúc	  thị	  trường	  

3

Khái	  niệm	  phân	  khúc	  thị	  trường	  

*  Phân	  khúc	  thị	  trường	  là	  chia	  thị	  trường	  không	  đồng	  nhất	  
thành	  các	  khúc	  thị	  trường	  đồng	  nhất	  hơn	  để	  làm	  nổi	  rõ	  hơn	  
sự	  khác	  biệt	  về	  nhu	  cầu,	  tính	  cách	  và	  hành	  vi	  
	  

4

Vì	  sao	  phải	  phân	  khúc	  thị	  trường	  
*  Khách	  hàng	  rất	  đa	  dạng	  về	  NHU	  CẦU.	  
*  NGUỒN	  LỰC	  của	  doanh	  nghiệp	  hạn	  chế.	  
*  Trong	  đa	  số	  các	  lĩnh	  vực	  kinh	  doanh,	  ĐỐI	  THỦ	  cạnh	  tranh	  
ngày	  càng	  nhiều.	  
	  
ÄĐể	  thoả	  mãn	  khách	  hàng	  tốt	  hơn	  đối	  thủ,	  doanh	  nghiệp	  
cần	  phải	  hiểu	  rất	  rõ	  những	  nhu	  cầu	  riêng	  của	  các	  nhóm	  
khách	  hàng	  khác	  nhau.	  	  
5

Yêu	  cầu	  của	  phân	  khúc	  thị	  trường	  

*  Đo	  lường	  được	  
*  Phân	  biệt	  được	  
*  Đảm	  bảo	  quy	  mô	  
*  Khả	  thi	  

6

Các	  tiêu	  thức	  phân	  khúc	  thị	  trường	  

*  Có	  nhiều	  tiêu	  thức	  để	  phân	  khúc	  thị	  trường,	  chủ	  
yếu	  là	  tiêu	  thức:	  địa	  lý,	  dân	  số,	  tâm	  lý	  và	  hành	  vi	  
*  Cần	  nghiên	  cứu,	  thử	  nghiệm	  để	  đưa	  ra	  các	  tiêu	  
thức	  phân	  khúc	  thích	  hợp	  
*  Có	  thể	  sử	  dụng	  một	  hay	  phối	  hợp	  nhiều	  tiêu	  thức	  

7

Các	  tiêu	  thức	  phân	  chia	  tiêu	  biểu	  

*  Địa	  lý	  	  
*  Miền	  
*  Quy	  mô	  đô	  thị,	  tỉnh	  
*  Mật	  độ	  
*  Khí	  hậu	  

8

Các	  tiêu	  thức	  phân	  chia	  tiêu	  biểu	  (tt)	  

*  Dân	  số	  
*  Độ	  tuổi	  
*  Giới	  tính	  
*  Quy	  mô	  gia	  đình	  
*  Chu	  kỳ	  sống	  của	  gia	  đình	  
*  Thu	  nhập	  
*  Tôn	  giáo	  
*  …	  
9

Các	  tiêu	  thức	  phân	  chia	  tiêu	  biểu	  (tt)	  

*  Tâm	  lý	  
*  Tầng	  lớp	  xã	  hội	  
*  Lối	  sống	  
*  Cá	  tính	  
*  Hành	  vi	  
*  Hoàn	  cảnh	  mua	  sắm	...
CHƯƠNG'5'
PHÂN%KHÚC%THỊ%TRƯ ỜNG%
1
Phân khúc thị trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân khúc thị trường - Người đăng: Phát Kun
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Phân khúc thị trường 9 10 523