Ktl-icon-tai-lieu

phân loại nhóm đất

Được đăng lên bởi Hoang Thoan
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 691 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÂN LOẠI ĐẤT

GIÔÙI THIEÄU MOÄT SOÁ LOAÏI ÑAÁT CHÍNH CUÛA VIEÄT NAM

Veà:
 Ñaëc ñieåm hình thaønh,
 Phaân boá
 Moät soá ñaëc ñieåm chính
 Khaû naêng söû duïng

CAÛNH QUAN VUØNG ÑAÁT CAÙT
I. NHOÙM ÑAÁT CAÙT
1. Ñaëc ñieåm hình thaønh: •* Töø caùc traàm tích bieån
2. Phaân boá: Doïc theo bôø bieån Ngheä An - Vuõnh Taøu
•3. Ñaëc ñieåm chính:
 Thaønh phaàn cô giôùi nheï (Caùt), thoaùt nöôùc toát
 Ñoâ phì nhieâu raát thaáp
•4. Khaû naêng söû duïng:
 Laâm nghieäp (Troàng Phi lao, traøm…)
 Noâng nghieäp: Caây an quaû (Döøa, Nho, nhaõn,
Xoaøi…); hoa maøu, luùa nöôùc...
 Nuoâi troàng thuûy saûn (Toâm)
 Laøm vaät lieäu xaây döïng

Caûnh quan vaø
hình thaùi ñaát caùt

Ñaát caùt vaøng

Ñaát caùt ñoû

Ñaát caùt gley

NHOÙ
COÀNMCAÙ
ÑAÁ
TTTRAÉ
PHUØ
NG
SA
VAØ VAØNG
Phaãu dieän: CÑ-05-20 (Phía Ñoâng Nam trung taâm Coân Ñaûo)

ÑAÁT CAÙTÑAÁ
BIEÅ
N T BIEÅN
T CAÙ

Phaãu dieän: BRVT-04-73 (Khu Baûo
toàn TN Bình Chaâu – Phöôùc Böûu)

HIEÄN TRAÏNG SÖÛ DUÏNG ÑAÁT CAÙT BIEÅN
1. Röøng phoøng hoä laø chính
2. Saûn xuaát noâng nghieäp: Caây aên quaû, mía,
rau….

II. NHOÙM ÑAÁT MAËN
1. Ñaëc ñieåm hình thaønh: Töø caùc traàm tích bieån, traàm tích
soâng bieån
2. Phaân boá: Doïc theo bôø bieån Quaûng Ninh ñeán Caø Mau - Haø
Tieân
•3. Ñaëc ñieåm chính:
 Thaønh phaàn cô giôùi naêngï (Seùt, thòt naêng...)
 Thaønh phaàn cô giôùi naêngï (Seùt, thòt naêng...)
 Coøn chòu aûnh höôûng maën bôûi muoái bieån (NaCl)
BR-98-07

•4. Khaû naêng söû duïng:
 Laâm nghieäp: Troàng röøng ngaäp maën (Ñöôùc, maém….)
 Nuoâi troàng thuûy saûn (Toâm, caù nöôùc maën...)
 Nuoâi troàng thuûy saûn (Toâm, caù nöôùc maën...) treân ñaát maën
ít vaø trung bình

Caûnh quan ñaát maën
hình thaùi ñaát maën

Beà maët nöùt neû ñaát maën muøa khoâ
Ñaát maën ít

Ñaát maën döôùi röøng maën

SÖÛ DUÏNG ÑAÁT PHEØN TIEÀM TAØNG DÖÔÙI RÖØNG NGAÄP MAËN
SÖÛ DUÏNG ÑAÁT PHEØN TIEÀM TAØNG DÖÔÙI RÖØNG NGAÄP MAËN

1.1.Röø
nn
ggngaä
Röø
ngaäppmaë
maënnlaølaøchính
chính
2.2.Nuoâ
ggthuû
i iToâ
, ,Cua)
Nuoâi itroà
troànn
thuûyysaû
saûnn(nuoâ
(nuoâ
Toâmm
Cua)

Moät soá loaïi hình söû duïng treân ñaát maën

3. Nuoâi troàng thuûy saûn
1. Laâm nghieäp: Röøng ngaäp maën

2. Noâng nghieäp: Luùa, Döøa….

III. NHOÙM ÑAÁT PHEØN
1. Ñaëc ñieåm hình thaønh: Töø caùc traàm tích ñaàm laày bieån
2. Phaân boá: Taäp trung nhieàu ôû Ñoàng baèng Soâng Cöûu Long
(Ñoàng Thaùp Möôøi, Töù giaùc Long Xuyeân Baùn ñaûo Caø
Mau….)
•3. Ñaëc ñieåm chính:
 Thaønh phaàn cô giôùi naêngï (Seùt, thòt naêng...)
 Ñoâ phì nhieâu khaù cao
 Raát chua, nhi...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phân loại nhóm đất - Người đăng: Hoang Thoan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
phân loại nhóm đất 9 10 173