Ktl-icon-tai-lieu

Phần mềm quản lý nhân sự

Được đăng lên bởi Duong Huynh Thie
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 3781 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Đề Tài: Quản Lý Nhân Sự

MỤC LỤC
NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN.........................................................................2
LỜI NÓI ĐẦU........................................................................................................................3
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH...............................................................5
Trong thực tiển nói chung và công ty mà chúng em thực tập nói riêng, thì hầu hết những
công ty đều rất cần quản lý nhân sự của công ty họ, chính vì được sự hổ trợ của quí công
ty nên chúng em có điều kiện tiếp cận và xây dựng nên phần mềm quản lý nhân sự để
góp phần làm giảm nhẹ khâu quản lý nhân sự của công ty, nó còn tăng tính hiệu quả làm
việc của công ty..................................................................................................................5
CHƯƠNG II: KHẢO SÁT THỰC TẾ...............................................................................7
2.1. Khảo sát thực tế bài toán.........................................................................................7
2.2. Mục tiêu:..................................................................................................................7
2.3. Chức năng và nhiệm vụ: .........................................................................................8
2.4. Đảm bảo:.................................................................................................................8
CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG.........................................................................9
3.1 Phân tích chức năng.................................................................................................9
3.1.1 Các chức năng chính của hệ thống........................................................................9
3.1.2 Chức năng "Hệ thống" .......................................................................................10
3.1.3 Chức năng "Quản lý danh mục"..........................................................................10
3.1.4 Chức năng "Quản lý nhân sự".............................................................................11
3.1.5 Chức năng "Quản lý chế độ"...............................................................................12
3.1.6 Chức năng "Quản lý tiền lương".........................................................................12
3.1.7 Chức năng "Tra cứu"...........................................................................................13
3.1.8 Chức năng “Thống kê ...
Đề Tài: Quản Lý Nhân Sự
MỤC LỤC
NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN.........................................................................2
LỜI NÓI ĐẦU........................................................................................................................3
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH...............................................................5
Trong thực tiển nói chung và công ty mà chúng em thực tập nói riêng, thì hầu hết những
công ty đều rất cần quản lý nhân sự của công ty họ, chính vì được sự hổ trợ của quí công
ty nên chúng em có điều kiện tiếp cận và xây dựng nên phần mềm quản lý nhân sự để
góp phần làm giảm nhẹ khâu quản lý nhân sự của công ty, nó còn tăng tính hiệu quả làm
việc của công ty..................................................................................................................5
CHƯƠNG II: KHẢO SÁT THỰC TẾ...............................................................................7
2.1. Khảo sát thực tế bài toán.........................................................................................7
2.2. Mục tiêu:..................................................................................................................7
2.3. Chức năng và nhiệm vụ: .........................................................................................8
2.4. Đảm bảo:.................................................................................................................8
CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG.........................................................................9
3.1 Phân tích chức năng.................................................................................................9
3.1.1 Các chức năng chính của hệ thống........................................................................9
3.1.2 Chức năng "Hệ thống" .......................................................................................10
3.1.3 Chức năng "Quản lý danh mục"..........................................................................10
3.1.4 Chức năng "Quản lý nhân sự".............................................................................11
3.1.5 Chức năng "Quản lý chế độ"...............................................................................12
3.1.6 Chức năng "Quản lý tiền lương".........................................................................12
3.1.7 Chức năng "Tra cứu"...........................................................................................13
3.1.8 Chức năng “Thống kê báo cáo”..........................................................................14
3.1.8 Chức năng "Trợ giúp".........................................................................................14
3.1.9: Sơ đồ chức năng nghiệp vụ hệ thống Quản lý nhân sự công ty TNHH Việt Anh
......................................................................................................................................15
3.2 Phân tích dữ liệu.....................................................................................................16
3.2.1 Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh của hệ thống........................................................16
3.2.2 Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh Đăng nhập hệ thống................................17
3.2.3 Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh Cập nhật danh mục..................................17
3.3.4 Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh Cập nhật nhân sự.....................................18
3.2.5 Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh Cập nhật chế độ.......................................18
3.2.6 Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh Cập nhật lương công ty...........................19
3.2.7 Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh Tra cứu....................................................19
3.2.8 Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới Thống kê báo cáo............................................20
4.1. Mô hình quan niệm dữ liệu...................................................................................20
4.2. Mô hình tổ chức dữ liệu........................................................................................19
CHƯƠNG V : MÔ HÌNH VẬT LÝ XỬ LÝ...................................................................30
CHƯƠNG VI: THIẾT KẾ GIAO DIỆN..........................................................................33
I. Thiết kế form hệ thống..............................................................................................34
II .Thiét kế form cập nhật danh mục............................................................................35
III. Thiết kế các form Cập nhật nhân viên công ty.......................................................39
IV.Thiết kế các form Tra cứu thông tin........................................................................42
V. Thiết kế các form Cập nhật bảng công cho công ty................................................43
VI. Thiết kế from báo cáo............................................................................................45
CHƯƠNG VII: THUẬT TOÁN CHƯƠNG TRÌNH.......................................................46
7.1. Xây dựng lớp dùng chung.....................................................................................46
7.2. Kiểm tra sự trùng mã.............................................................................................46
}............................................................................................................................47
SVTH: Dương-Vủ-Hùng-Diện CBHD: Phạm Đức Cường Trang 1
Phần mềm quản lý nhân sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phần mềm quản lý nhân sự - Người đăng: Duong Huynh Thie
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Phần mềm quản lý nhân sự 9 10 277