Ktl-icon-tai-lieu

PHÂN TÍCH BA LÝ THUYẾT VỀ CƠ CẤU VỐN

Được đăng lên bởi thuyt11403-st-uel-edu-vn
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 334 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tài chính doanh nghiệp
Bài thu hoạch 3: PHÂN TÍCH BA LÝ THUYẾT VỀ CƠ CẤU VỐN
I- Lý thuyết của M&M:

Lý thuyết của M&M về cơ cấu vốn được phát biểu thành 2 định đề quan trọng:
- Định đề 1 đề cập tới giá trị công ty.
- Định đề 2 đề cập tới chi phí sử dụng vốn.
1. Lý thuyết M&M về cơ cấu vốn trong môi trường kinh doanh không có thuế:
- Giả định:
 Không có thuế TNDN và thuế Thu nhập cá nhân.
 Không có chi phí giao dịch.
 Không có chi phí phá sản và chi phí khốn khó tài chính.
 Cá nhân và công ty đều có thể vay tiền ở mức lãi suất như nhau.
 Thị trường vốn là hoàn hảo.
+ Định đề 1: Trong điều kiện không có thuế, giá trị công ty có vay nợ (V L) bằng giá trị của công ty
không có vay nợ (VU), nghĩa là VL= VU. Mệnh đề này có thể phát biểu theo cách khác là trong điều
kiện không có thuế, giá trị công ty có vay nợ và không vay nợ là như nhau, do đó, cơ cấu nợ/vốn
(D/E) không có ảnh hưởng gì đến giá trị công ty. Vì vậy, không có cơ cấu vốn nào là tối ưu và công
ty cũng không thể nào tăng giá trị bằng cách thay đổi cơ cấu vốn.
+ Định đề 2: lợi nhuận yêu cầu trên vốn cổ phần (ROE) có quan hệ cùng chiều với mức độ sử dụng
đòn bẩy tài chính hay tỷ số nợ. Chi phí sử dụng vốn bình quân của công ty không thay đổi bất chấp
cơ cấu vốn thay đổi thế nào
WACC=rA=

( D+D E )

E
D
*rD+ ( E + D ) *rE rE=rA+ (rA- rD) E

rE= lợi nhuận yêu cầu hay lợi nhuận kỳ vọng trên vốn cổ phần
rD= lãi suất vay hay chi phí sử dụng nợ
rU= chi phí sử dụng vốn nếu công ty sử dụng 100% vốn cổ phần
D = giá trị của nợ hay trái phiếu của công ty phát hành
E = giá trị của vốn cổ phần của công ty

Chi phí sử dụng vốn
rE

rU

WACC
RD

Tài chính doanh nghiệp
D/E
Hình: Định đề M&M số II khi không có thuế (nguồn chương trình giảng dạy Kinh tế Fulbright)
2. Lý thuyết M&M trong môi trường kinh doanh có thuế
+ định đề 1 : giá trị công ty có vay nợ bằng giá trị công ty không vay nợ cộng với hiện giá lá chắn
thuế
VL=VU+TCB
+ định đề 2: lợi nhuận yêu cầu trên vốn cổ phần (ROE) có quan hệ cùng chiều với mức độ sử dụng
đòn bẩy tài chính hay tỷ số nợ. Chi phí sử dụng vốn bình quân của công ty giảm trong khi chi phí
sử dụng vốn cổ phần tăng lên lúc công ty tăng nợ vì tác động của lợi ích lá chắn thuế
WACC=rA=

( D+D E )

E
*rD(1-T)+ ( E + D ) *rE

D
rE=rA+ (rA- rD)(1-T) E

Ví dụ: công ty A có cơ cấu vốn là 100% vốn chủ sở hữu. Công ty kỳ vọng kiếm được lợi nhuận trước
thuế và lãi( EBIT) ở mức 150 tỷ đồng kéo dài mãi mãi. Thuế suất thuế thu nhập là 25% và toàn bộ lợi
nhuận sau thuế đều được dùng để trả lãi. Công ty ...
Tài chính doanh nghiệp
Bài thu hoạch 3: PHÂN TÍCH BA LÝ THUYẾT VỀ CƠ CẤU VỐN
I- Lý thuyết của M&M:
Lý thuyết của M&M về cơ cấu vốn được phát biểu thành 2 định đề quan trọng:
- Định đề 1 đề cập tới giá trị công ty.
- Định đề 2 đề cập tới chi phí sử dụng vốn.
1. Lý thuyết M&M về cơ cấu vốn trong môi trường kinh doanh không có thuế:
- Giả định:
Không có thuế TNDN và thuế Thu nhập cá nhân.
Không có chi phí giao dịch.
Không có chi phí phá sản và chi phí khốn khó tài chính.
Cá nhân và công ty đều có thể vay tiền ở mức lãi suất như nhau.
Thị trường vốn là hoàn hảo.
+ Định đề 1: Trong điều kiện khôngthuế, giá trị công tyvay nợ (V
L
) bằng giá trị của công ty
không vay nợ (V
U
), nghĩa V
L
= V
U
. Mệnh đề này thphát biểu theoch khác trong điều
kiện không thuế, giá trị công ty vay nợ không vay nợ như nhau, do đó, cấu nợ/vốn
(D/E) không có ảnh hưởng gì đến giá trị công ty. Vì vậy, không có cơ cấu vốn nào là tối ưu và công
ty cũng không thể nào tăng giá trị bằng cách thay đổi cơ cấu vốn.
+ Định đề 2: lợi nhuận yêu cầu trên vốn cổ phần (ROE) có quan hệ cùng chiều với mức độ sử dụng
đòn bẩy tài chính hay tỷ số nợ. Chi phí sử dụng vốn bình quân của công ty không thay đổi bất chấp
cơ cấu vốn thay đổi thế nào
WACC=r
A
=
(
D
D+ E
)
*r
D
+
(
E
E +D
)
*r
E
r
E
=r
A
+ (r
A
- r
D
)
D
E
r
E
= lợi nhuận yêu cầu hay lợi nhuận kỳ vọng trên vốn cổ phần
r
D
= lãi suất vay hay chi phí sử dụng nợ
r
U
= chi phí sử dụng vốn nếu công ty sử dụng 100% vốn cổ phần
D = giá trị của nợ hay trái phiếu của công ty phát hành
E = giá trị của vốn cổ phần của công ty
Chi phí sử dụng vốn
r
E
WACC
R
D
r
U
PHÂN TÍCH BA LÝ THUYẾT VỀ CƠ CẤU VỐN - Trang 2
PHÂN TÍCH BA LÝ THUYẾT VỀ CƠ CẤU VỐN - Người đăng: thuyt11403-st-uel-edu-vn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
PHÂN TÍCH BA LÝ THUYẾT VỀ CƠ CẤU VỐN 9 10 908