Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích báo cáo tài chính

Được đăng lên bởi dong-duy
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1321 lần   |   Lượt tải: 0 lần
REVIEW ON: FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS
EPS & diluted EPS
Bài 1a: Trong năm 2007, công ty Flamingo Products có thu nhập ròng là 1.000.000$,
công ty cũng có 1.000.000 cổ phần đang lưu hành. Vào ngày 1/7/2007 công ty phát hành
thêm 100.000 cp với giá bán là 20$/cp.Công ty cũng chi trả cổ tức 200.000$ cho các cổ
đông thông thường.Tính EPS cơ bản trong năm 2007?
Bài 1b: Một nhà phân tích có các dữ liệu liên quan đến một công ty X như sau:
Vào đầu năm, công ty X hiện có 2.500.000 cổ phần (cổ phiếu) hiện đang lưu hành, số cổ
phiếu lưu hành bình quân theo trọng số trong năm là 2.000.000 cổ phiếu, giá cổ phiếu
bình quân trong năm là 40$/cổ phiếu; giá cổ phiếu cuối năm là 50$/cổ phiếu. Công ty có
1.000.000 warrants (Chứng quyền) với giá thực hiện là 30$/cổ phiếu, công ty cũng có
100.000 convertible bonds (Trái phiếu chuyển đổi) mệnh giá 1.000$, lãi suất coupon 7%,
tỷ lệ chuyển đổi 15:1 (1 trái phiếu chuyển đổi 15 cổ phiếu) và trái phiếu này phát hành
cách đây 2 năm. Thu nhập ròng sau thuế trong năm của công ty X là 5.000.000$, thuế
suất thuế thu nhập của công ty giả định là 23%.
Hãy tính EPS cơ bản của công ty X
Bài số 2a: Công ty Cell services (CSI) có số cổ phần hiện đang lưu hành bình quân là
1.000.000 cp trong suốt năm 2007.Trong năm 2007, công ty cũng có 100.000 options
đang lưu hành với giá thực hiện là 10$/1 option. Giá cổ phiếu bình quân trong năm 2007
của công ty là 15$.Vì mục đích tính toán EPS pha loãng, hãy tính số cổ phiếu được sử
dụng để tính EPS pha loãng này?
Bài 2b: Một nhà phân tích báo cáo tài chính có dữ liệu sau đây về một công ty:
Số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trong năm là 100.000 cổ phiếu (cổ phần), thu
nhập ròng của công ty là 125.000$, công ty hiện có 1.000 trái phiếu chuyển đổi, mệnh
giá 1.000$/trái phiếu, lãi suất coupon là 7% và được chuyển đổi thành 40 cổ phiếu. Nếu
giả định rằng thuế suất thuế thu nhập của công ty là 23% thì EPS pha loãng của công ty
sẽ là bao nhiêu?
Analysis of inventories
Bài số 3: Giả sử có số liệu như sau:

1

QUÝ

SỐ LƯỢNG MUA

ĐƠN GIÁ

THÀNH TIỀN

SỐ LƯỢNG BÁN

I

200

22$

4.400$

200

II

300

24

7.200

200

III

300

26

7.800

200

IV

200

28

5.600

200

25.000$

800

NĂM

Tồn kho đầu quý I: 400 sp với giá 20$/sp = 8.000$,Tồn kho cuối quý IV: 600 sp
A. Tính toán hàng tồn kho cuối kỳ theo các phương pháp dưới đây:
a. FIFO
b. LIFO
c. Chi phí bình quân (average cost)
B. Tính toán giá vốn hàng bán trong năm theo các phương pháp đã nêu ở cậu A.
C. Hãy cho biết ảnh hưởng của từng phương pháp trên đối với:...
1
REVIEW ON: FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS
EPS & diluted EPS
Bài 1a: Trong năm 2007, công ty Flamingo Products thu nhập ròng 1.000.000$,
công ty cũng có 1.000.000 c phần đang lưu hành. Vào ngày 1/7/2007 công ty phát hành
thêm 100.000 cp với giá bán 20$/cp.Công ty cũng chi tr c tức 200.000$ cho các c
đông thông thường.Tính EPS cơ bản trong năm 2007?
Bài 1b: Một nhà phân tích có các dữ liệu liên quan đến một công ty X như sau:
Vào đầu năm, công ty X hin có 2.500.000 c phần (cổ phiếu) hiện đang lưu hành, số c
phiếu lưu hành bình quân theo trọng số trong năm 2.000.000 c phiếu, giá c phiếu
bình quân trong năm là 40$/c phiếu; giá c phiếu cuối năm 50$/c phiếu. Công ty có
1.000.000 warrants (Chứng quyền) với giá thực hiện 30$/c phiếu, công ty cũng có
100.000 convertible bonds (Trái phiếu chuyển đổi) mệnh giá 1.000$, i suất coupon 7%,
tỷ lệ chuyển đổi 15:1 (1 trái phiếu chuyển đổi 15 cổ phiếu) trái phiếu này phát hành
cách đây 2 năm. Thu nhp ròng sau thuế trong năm của công ty X 5.000.000$, thuế
suất thuế thu nhập của công ty giả định là 23%.
Hãy tính EPS cơ bản của công ty X
Bài số 2a: Công ty Cell services (CSI) số cổ phần hiện đang lưu hành bình quân
1.000.000 cp trong suốt năm 2007.Trong năm 2007, công ty cũng có 100.000 options
đang lưu hành với giá thực hiện là 10$/1 option. Giá cổ phiếu bình quân trong năm 2007
của công ty 15$.Vì mục đích tính toán EPS pha loãng, hãy tính s cổ phiếu được sử
dụng để tính EPS pha loãng này?
Bài 2b: Một nhà phân tích báo cáo tài chính có dữ liệu sau đây về một công ty:
Số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trong năm 100.000 c phiếu (cổ phần), thu
nhập ròng của công ty 125.000$, công ty hin 1.000 trái phiếu chuyển đổi, mệnh
giá 1.000$/trái phiếu, lãi suất coupon là 7% và được chuyển đổi thành 40 c phiếu. Nếu
giả định rằng thuế suất thuế thu nhập của ng ty 23% thì EPS pha loãng của công ty
sẽ là bao nhiêu?
Analysis of inventories
Bài số 3: Giả sử có số liệu như sau:
Phân tích báo cáo tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích báo cáo tài chính - Người đăng: dong-duy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Phân tích báo cáo tài chính 9 10 540