Ktl-icon-tai-lieu

phân tích báo cáo tài chính công ty sữa vn

Được đăng lên bởi minh-tam-truong-thi
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 2179 lần   |   Lượt tải: 15 lần
MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT............................................................................................2
DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ.................................................................................3
LỜI MỞ ĐẦU.........................................................................................................................1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP.................2
1.1.2.Đối tượng nghiên cứu của phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp....................3
1.1.3.Phương pháp, kỹ thuật phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp.........................3
1.2.2.Phân tích cơ cấu và sự biến động tài sản và nguồn vốn........................................5
1.2.2.1.Phân tích cơ cấu và sự biến động tài sản.........................................................5
1.2.2.2.Phân tích cơ cấu và sự biến động nguồn vốn...................................................5
1.2.3.Phân tích tình hình và khả năng thanh toán.............................................................6
1.2.3.1.Phân tích tình hình thanh toán...........................................................................6
1.2.3.2.Phân tích khả năng thanh toán..........................................................................6
2.2.1.2. Phân tích cơ cấu và sự biến động nguồn vốn...............................................15
2.2.2.Phân tích tình hình và khả năng thanh toán...........................................................19
2.2.2.1.Phân tích tình hình thanh toán.........................................................................19
2.2.2.2.Phân tích khả năng thanh toán........................................................................20
2.2.3.1.Phân tích, đánh giá chung kết quả kinh doanh...............................................21
2.2.3.2. Phân tích khả năng sinh lời.............................................................................26
2.2.3.3.Phân tích hiệu quả sử dụng vốn......................................................................27
CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN NHỮNG HẠN CHẾ ĐANG TỒN
ĐỌNG VÀ PHÁT TRIỂN VINAMILK TRONG TƯƠNG LAI................................................28
KẾT LUẬN............................................................................................................................31

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Từ viết tắt
BCTC
BH & CCDV
CPBH
CPQLDN
DTT
GVHB
HĐKD
LNST
TNDN
TS
TSCĐ
TSDH
TSN...
MỤC LỤC
DANH M C CÁC T VI T T T ............................................................................................2
DANH M C B NG, BI U Đ , S Đ Ơ .................................................................................3
L I M Đ U .........................................................................................................................1
CH NG 1: C S LÝ LU N V PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHI P.ƯƠ Ơ ................2
1.1.2.Đ i t ng nghiên c u c a phân tích báo cáo tài chính doanh nghi p. ượ ...................3
1.1.3.Ph ng pháp, k thu t phân tích báo cáo tài chính doanh nghi p.ươ ........................3
1.2.2.Phân tích c c u và s bi n đ ng tài s n và ngu n v nơ ế ........................................5
1.2.2.1.Phân tích c c u và s bi n đ ng tài s nơ ế .........................................................5
1.2.2.2.Phân tích c c u và s bi n đ ng ngu n v n.ơ ế ..................................................5
1.2.3.Phân tích tình hình và kh năng thanh toán. ............................................................6
1.2.3.1.Phân tích tình hình thanh toán...........................................................................6
1.2.3.2.Phân tích kh năng thanh toán. .........................................................................6
2.2.1.2. Phân tích c c u và s bi n đ ng ngu n v n.ơ ế ..............................................15
2.2.2.Phân tích tình hình và kh năng thanh toán. ..........................................................19
2.2.2.1.Phân tích tình hình thanh toán.........................................................................19
2.2.2.2.Phân tích kh năng thanh toán. .......................................................................20
2.2.3.1.Phân tích, đánh giá chung k t qu kinh doanh.ế ..............................................21
2.2.3.2. Phân tích kh năng sinh l i. ............................................................................26
2.2.3.3.Phân tích hi u qu s d ng v n. .....................................................................27
CH NG 3: CÁC GI I PHÁP NH M HOÀN THI N NH NG H N CH ĐANG T N ƯƠ
Đ NG VÀ PHÁT TRI N VINAMILK TRONG T NG LAI. ƯƠ ...............................................28
K T LU N ............................................................................................................................31
PHỤ LỤC
phân tích báo cáo tài chính công ty sữa vn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phân tích báo cáo tài chính công ty sữa vn - Người đăng: minh-tam-truong-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
phân tích báo cáo tài chính công ty sữa vn 9 10 820