Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích bộ máy công ty cổ phần

Được đăng lên bởi Trang Nguyễn
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 521 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHÂN TÍCH BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY CỔ PHẦN

Cty CP Bia Hà Nội – Hải Phòng

Cty CP Cơ khí chế tạo Hải Phòng

PHÂN TÍCH BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY CỔ PHẦN

Cty CP VINASA

Cty CP Tư vấn đầu tư Bắc Việt

PHÂN TÍCH BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY CỔ PHẦN

Ban kiểm
soát(BKS)

PHÂN TÍCH BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY CỔ PHẦN
Khi nào phải thành lập BKS?

PHÂN TÍCH BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY CỔ PHẦN

• Công ty cổ phần Bình Minh có 12 cổ đông.
Trong đó, có 10 cổ đông là cá nhân và 2 cổ
đông là tổ chức. Hỏi, theo qui định của
Luật DN 2005, công ty cổ phần Bình Minh
có bắt buộc phải thành lập Ban Kiểm soát
không?Biết rằng, không có cổ đông nào
của công ty sở hữu trên 50% tổng số cổ
phần của công ty, trong đó mỗi cổ đông là
tổ chức chỉ sở hữu 30% tổng số cổ phần
của công ty.
Có thành lập
BKS?

PHÂN TÍCH BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY CỔ PHẦN

Lưu ý: Vấn đề ủy quyền tại ĐHĐCĐ
1. Cổ đông là cá nhân?
2. Cổ đông là tổ chức?

PHÂN TÍCH BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY CỔ PHẦN

1. Cổ đông là cá 2. Cổ đông là tổ
nhân:
chức:
 Có quyền tham dự  Có quyền cử 1
và phát biểu tại
hoặc một số người
ĐHĐCĐ
đại diện
 Có
quyền
ủy  Số lượng được ủy
quyền cho người
quyền: Theo Điều
khác
tham
dự
22 Nghị định 102
ĐHĐCĐ (Điều 79.1
Ủy quyền
LDN 2005)

PHÂN TÍCH BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY CỔ PHẦN

• Chức năng: Là cơ quan có quyền quyết
định cao nhất trong công ty.
• Thành phần: Gồm tối thiểu là 3 cổ đông và
không giới hạn số lượng tối đa. Cổ đông có
thể là các nhân hoặc tổ chức.

PHÂN TÍCH BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY CỔ PHẦN

PHÂN TÍCH BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY CỔ PHẦN

PHÂN TÍCH BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY CỔ PHẦN

PHÂN TÍCH BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY CỔ PHẦN

PHÂN TÍCH BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY CỔ PHẦN

•

•

Chức năng: Hội đồng quản trị là có •
chức năng quản lý công ty. Để thực
hiện được chức năng này Hội đồng
quản trị có toàn quyền nhân danh
công ty để thực hiện các chức năng
và hoạt động, quyền và nghĩa vụ
công ty trừ những quyền của Đại hội •
đồng cổ đông (khoản 1 Điều 108).
Thành phần: Hội đồng quản trị bao
gồm những con người (cá nhân) cụ
thể được Đại hội đồng cổ đông bầu
ra để thực hiện nhiệm vụ quản lý
công ty.

Về số lượng: Hội đồng quản trị có
không ít hơn 3 thành viên và
không quá 11 thành viên nếu Ðiều
lệ công ty không có quy định
khác.
Về nhiệm kỳ: Luật Doanh nghiệp
2005 có quy định phân biệt rõ
giữa nhiệm kỳ của Hội đồng quản
trị và nhiệm kỳ của thành viên Hội
đồng quản. Theo đó, nhiệm kỳ của
Hội đồng quản trị là 5 năm, nhiệm
kỳ của thành viên Hội đồng quản
trị không quá 5 năm, thành viên
Hội đồng quản trị có thể được bầu
lại với...
PHÂN TÍCH BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN TÍCH BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY CỔ PHẦN
Cty CP Bia Hà Nội – Hải Phòng Cty CP Cơ khí chế tạo Hải Phòng
Phân tích bộ máy công ty cổ phần - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích bộ máy công ty cổ phần - Người đăng: Trang Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Phân tích bộ máy công ty cổ phần 9 10 375