Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích chiến lược Marketing cho 1 sản phẩm của Dutch Lady

Được đăng lên bởi chinecj82
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 3402 lần   |   Lượt tải: 10 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Ngày nay các công ty phải nhanh chóng thay đổi một cách cơ bản những suy nghĩ
của mình về công việc kinh doanh và chiến lược Marketing. Thay vì một thị
trường với những đối thủ cạnh tranh cố định và đã biết, họ phải hoạt động trong
một môi trường chiến tranh với những đối thủ cạnh tranh biến đổi nhanh chóng,
những tiến bộ về công nghệ, những đạo luật mới, những chính sách quản lí
thương mại mới và sự trung thành của khách hàng ngày càng giảm sút. Các công
ty đang phải chạy đua với những biển báo và luật lệ luôn luôn thay đổi, không có
tuyến đích không có chiến thắng vĩnh cửu.Họ buộc không ngừng chạy đua và hi
vọng mình đang chạy đúng hướng mà công chúng mong muốn. Đối với các
doanh nghiệp, họ luôn cố gắng tìm kiếm khách hàng, cố gắng hiểu họ, hiểu đối
thủ cạnh tranh và hiểu chính mình để có thể hoạch định một chiến lược Marketing
đầy tính sáng tạo và hiệu quả. Vì thế trong kinh doanh Marketing được hiểu như
một khoa học về việc biến tiềm năng mua của thị trường về sản phẩm trở thành
hiện thực. Để hoạt động Marketing thực sự có hiệu quả, đem lại sự hài lòng cho
khách hàng và góp phần đạt được mục tiêu của doanh nghiệp, nó cần phải quản
trị tốt. Qúa trình quản trị Marketing bao gồm việc phân tích, lập kế hoạch, thực
hiện và kiểm tra các hoạt động Marketing. Người làm Marketing phải xác định rõ
nhu cầu thị trường, lựa chọn đúng khách hàng, phát triển những sản phẩm thích
hợp, định giá phù hợp, triển khai các hoạt động phân phối và quảng cáo một cách
có hiệu quả.
Marketing là một môn học rất bổ ích và cần thiết đối với bất cứ một nhà quản trị
nào trong tương lai. Thông qua đồ án thiết kế môn học Quản trị Marketing sẽ
giúp em hiểu thêm nhiều điều về môn học.
Nhiệm vụ thiết kế môn học của em là “ PHân tích tình hình thực hiện
marketing cho một sản phẩm năm 2012 ở công ty Dutch Lady Việt Nam”.
Nội dung chủ yếu sẽ được giải quyết gồm:
1.Phân tích tình hình sản xuất kinh doanh của công ty qua các năm gần đây.
2.Phân tích việc thực hiện marketing cho một sản phẩm năm 2012 của công ty.

-1-

CHƯƠNG I : THỰC TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA
CÔNG TY DUTCH LADY VIỆT NAM
1.1 ĐÔI NÉT VỀ CÔNG TY
1.1.1 MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ CÔNG TY DUTCH LADY VIỆT NAM
Công ty TNHH thực phẩm và nước giải khát Dutch Lady Việt Nam
Tên thương mại :
Tên Tiếng Việt : :CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT
DUTCH LADY
Tên Tiếng Anh: Dutch Lady Viet Nam foods and beverages
Trụ sở: 778/22 Nguyễn Kiệm, Quận Phú Nhuận, TPHCM
Ngày tháng năm thành lập: 31/5/1994 bởi Bộ Kế hoạch và Đầu tư ...


 !"#$%&'( )*+,
(%-./0(/,1#23"0("
(%-#(./0(#2
#20"$4.256$5
%0.7( 8*9
0.:"$4$$$2 
#5 #;<*=3 >0
308%.8"/*?/.
!"23$/; # 2/;:32:/
0(:5::"0,#$%&'( )
@50"6*A#(" !"'( )%&:%
 "3#B,(%-C(D
7*?:"0'( )7762)$07$E"
@0%&FG!"2@6
(,/*H8(6(,'( )"IJ52$4 #"027
 :("0'( )*%-$'( )K,(L
@,(%-2$738 2(:C5
&2,M&2(: "0J/6"
6*
'( )$3(N5@#/.NO6(,
"("%$*+6I# #3H(,'( )P
8):G3*
F# #3)$Q
 !"#$%#&'()*+(,-R*
!#P%&6#IS
T*UJ5KN !"6B@J*
V*UJ57( )"CBVWTV*
 XTX
Phân tích chiến lược Marketing cho 1 sản phẩm của Dutch Lady - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích chiến lược Marketing cho 1 sản phẩm của Dutch Lady - Người đăng: chinecj82
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Phân tích chiến lược Marketing cho 1 sản phẩm của Dutch Lady 9 10 970