Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích Chiến lược Marketing của CocaCola

Được đăng lên bởi camthuydanang
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 6184 lần   |   Lượt tải: 11 lần
PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA COCACOLA NHÓM

2

MỤC LỤC
A/ GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY COCACOLA....................................................2
I/ SƠ LƯỢC HÌNH THÀNH...........................................................................2
II/ LỊCH SỬ VỀ CÔNG TY COCACOLA VIỆT NAM.................................3
B/ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ............................................................4
I/ MÔI TRƯỜNG KINH TẾ...........................................................................4
1/ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ......................................................................4
2/ Mức lãi suất: ............................................................................................4
3/ Lạm phát: .................................................................................................4
II/ MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ................................................................5
III/ MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA_XÃ HỘI....................................................5
IV/ MÔI TRƯỜNG NHÂN KHẨU HỌC....................................................6
V/ MÔI TRƯỜNG TOÀN CẦU :................................................................6
VI/ MÔI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ_PHÁP LUẬT.........................................7
C/ MÔ HÌNH NĂM LỰC LƯỢNG CẠNH TRANH..........................................7
I/ CÁC ĐỐI THỦ NHẬP CUỘC TIỀM TÀNG...............................................7
II/ CẠNH TRANH GIỮA CÁC ĐỐI THỦ TRONG NGÀNH.......................8
III/ NĂNG LỰC THƯƠNG LƯỢNG CỦA NGƯỜI MUA:..........................8
IV/ NĂNG LỰC THƯƠNG LƯỢNG NHÀ CUNG CẤP:..............................8
V/ CÁC SẢN PHẨM THAY THẾ:..................................................................9
D/ PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC MARKETING..................................................9
I/ PHÂN ĐOẠN VÀ LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU.....................9
1/ PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG.................................................................9
2/ THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU....................................................................10
II/ ĐỊNH VỊ...................................................................................................10
III/ CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM....................................................................11
IV/ CHÍNH SÁCH GIÁ.................................................................................13
V/ PHÂN PHỐI: ...........................................................................................14
VI/ QUẢNG CÁO: ......................
PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA COCACOLA
NHÓM
2
MỤC LỤC
A/ GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY COCACOLA....................................................2
I/ SƠ LƯỢC HÌNH THÀNH...........................................................................2
II/ LỊCH SỬ VỀ CÔNG TY COCACOLA VIỆT NAM.................................3
B/ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ............................................................4
I/ MÔI TRƯỜNG KINH TẾ...........................................................................4
1/ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ......................................................................4
2/ Mức lãi suất: ............................................................................................4
3/ Lạm phát: .................................................................................................4
II/ MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ................................................................5
III/ MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA_XÃ HỘI....................................................5
IV/ MÔI TRƯỜNG NHÂN KHẨU HỌC....................................................6
V/ MÔI TRƯỜNG TOÀN CẦU :................................................................6
VI/ MÔI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ_PHÁP LUẬT.........................................7
C/ MÔ HÌNH NĂM LỰC LƯỢNG CẠNH TRANH..........................................7
I/ CÁC ĐỐI THỦ NHẬP CUỘC TIỀM TÀNG...............................................7
II/ CẠNH TRANH GIỮA CÁC ĐỐI THỦ TRONG NGÀNH.......................8
III/ NĂNG LỰC THƯƠNG LƯỢNG CỦA NGƯỜI MUA:..........................8
IV/ NĂNG LỰC THƯƠNG LƯỢNG NHÀ CUNG CẤP:..............................8
V/ CÁC SẢN PHẨM THAY THẾ:..................................................................9
D/ PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC MARKETING..................................................9
I/ PHÂN ĐOẠN VÀ LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU.....................9
1/ PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG.................................................................9
2/ THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU....................................................................10
II/ ĐỊNH VỊ...................................................................................................10
III/ CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM....................................................................11
IV/ CHÍNH SÁCH GIÁ.................................................................................13
V/ PHÂN PHỐI: ...........................................................................................14
VI/ QUẢNG CÁO: ........................................................................................15
VII/ KHUYẾN MÃI:......................................................................................16
GVHD : NGUYỄN XUÂN LÃN TRANG 1
Phân tích Chiến lược Marketing của CocaCola - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích Chiến lược Marketing của CocaCola - Người đăng: camthuydanang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Phân tích Chiến lược Marketing của CocaCola 9 10 601