Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích chiến lược Marketing sản phẩm dầu gội đầu dành cho nam của Xmen

Được đăng lên bởi thach-ton
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 6304 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Case study:Phân tích chiến lược Marketing sản phẩm dầu gội đầu dành cho nam của Xmen
Chào các bạn,
Hôm nay chúng ta cùng tham khảo 1 tình huống mới: Phân tích chiến lược Marketing sản
phẩm dầu gội đầu dành cho nam giới của X-men.
X-Men được định vị là nhóm sp làm đẹp dành riêng cho nam giới có thu nhập trung bình cao
trở lên
Giá cả mà ICP đưa ra thường dao dộng vào khoảng 20.000 đ - 200.000 đ , tùy từng loại sản
phẩm và kích cỡ
1. Một số đối thủ cạnh tranh chính
• Unilever – Clear
• Procter & Gamble - Head Shoulder
• UNZA - Romano
2. Phân tích chiến lược kinh doanh của các đối thủ cạnh tranh
a. Chiến lược kinh doanh của UNZA
Romano < Enchanteur.
FUnza đã mất vị trí dẫn đầu thị trường dầu gội cho nam giới vào tay X-men.
Đâu là nguyên nhân của điều này ?
Vì: Romano được định vị theo phong cách Ý, có mùi hương lãng mạn của những chàng trai
xứ Italia thanh lịch, sang trọng
b. Chiến lược kinh doanh của P&G
Các chiến dịch tiếp thị của P&G khá độc đáo và bất ngờ vd“những trái bóng huyền bí – Gàu
hay Tiền?”.
Người tiêu dùng rất khó phân biệt được hai loại sản phẩm dầu gội đầu dành cho nam và nữ.
Vì thế, tới thời điểm hiện nay, P&G vẫn yếu thế hơn các hãng khác trong thị trường này.
c. Chiến lược kinh doanh của UNILEVER
Unilever tung ra hiến dịch “Quà tặng yêu thương” cùng với đại sứ thương hiệu là Bi Rain đã
tạo một cơn lốc mang âm điệu CLEAR khắp Bắc, Trung, Nam.
Hiện nay, thị phần dầu gội của CLEAR Men đang đuổi sát với X – men và gấp đôi Romano.
Có thể coi CLEAR Men là đối thủ chính của X – men .
Câu hỏi gợi mở:
1. Đối thủ cạnh tranh chính của X-men là ai?
2. Những sản phẩm dầu gội đầu dành cho nam mà X-men đã cung cấp cho khách hàng là
những sản phẩm nào?
3. Đâu là lợi thế cạnh tranh của X-men
4. Đâu là thị trường mục tiêu của sản phẩm dầu gội đầu dành cho nam của X-men?
I/ Thị trường dầu gội và sự ra đời ngoạn mục của X-Men
1/ Thị trường dầu gội
Vào thời điểm cuối năm 2003, trên thị trường dầu gội vẫn nổi lên hai “đại gia” lớn, đó là
Unilever và Procter & Gamble (P&G). Hai thương hiệu này thống lĩnh thị trường với những
sản phẩm như: Sunsilk, Clear, Dove, Lifebuoy( của Unilever) và Pantene, Head & Shoulders
(của P&G).
Đồng thời, cũng xuất hiện một vài nhãn hiệu dầu gội đầu khác như Double Rich,
Enchanteur, Palmolive…
Dựa vào nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng, các nhà làm thương hiệu chọn cách cạnh
tranh bằng việc chia phân khúc. Phân khúc dầu gội trị gàu có Clear, Head & Shoulders và
nặng về bệnh lý hơn một chút là Nizoral. Thiên về mùi hương dành cho nữ, h...
Case study:Phân tích chiến lược Marketing sản phẩm dầu gội đầu dành cho nam của X-
men
Chào các b n,
Hôm nay chúng ta cùng tham kh o 1 tình hu ng m i: Phân tích chi n l c Marketing s n ế ượ
ph m d u g i u dành cho nam gi i c a X-men. ộ đầ
X-Men c nh v là nhóm sp làm p dành riêng cho nam gi i có thu nh p trung bình caođượ đ đẹ
tr lên
Giá c mà ICP a ra th ng dao d ng vào kho ng 20.000 - 200.000 , tùy t ng lo i s n đư ườ đ đ
ph m và kích c
1. M t s i th c nh tranh chính đố
• Unilever – Clear
• Procter & Gamble - Head Shoulder
• UNZA - Romano
2. Phân tích chi n l c kinh doanh c a các i th c nh tranhế ượ đố
a. Chi n l c kinh doanh c a UNZAế ượ
Romano < Enchanteur.
FUnza ã m t v trí d n u th tr ng d u g i cho nam gi i vào tay X-men.đ đầ ư
âu là nguyên nhân c a i u này ?Đ đ
Vì: Romano c nh v theo phong cách Ý, có mùi h ng lãng m n c a nh ng chàng trai đượ đị ươ
x Italia thanh l ch, sang tr ng
b. Chi n l c kinh doanh c a P&Gế ượ
Các chi n d ch ti p th c a P&G khá c áo và b t ng vd“nh ng trái bóng huy n bí – Gàu ế ế độ đ
hay Ti n?”.
Ng i tiêu dùng r t khó phân bi t c hai lo i s n ph m d u g i u dành cho nam và n .ườ đượ đầ
Vì th , t i th i i m hi n nay, P&G v n y u th h n các hãng khác trong th tr ng này.ế đ ế ế ơ ườ
c. Chi n l c kinh doanh c a UNILEVERế ượ
Unilever tung ra hi n d ch “Quà t ng yêu th ng” cùng v i i s th ng hi u là Bi Rain ã ế ươ đạ ươ đ
t o m t c n l c mang âm i u CLEAR kh p B c, Trung, Nam. ơ đ
Hi n nay, th ph n d u g i c a CLEAR Men ang u i sát v i X – men và g p ôi Romano. đ đ đ
Có th coi CLEAR Men là i th chính c a X – men . đ
Câu h i g i m :
1. i th c nh tranh chính c a X-men là ai?Đố
2. Nh ng s n ph m d u g i u dành cho nam mà X-men ã cung c p cho khách hàng là đầ đ
nh ng s n ph m nào?
3. âu là l i th c nh tranh c a X-menĐ ế
4. âu là th tr ng m c tiêu c a s n ph m d u g i u dành cho nam c a X-men?Đ ườ đ
I/ Th tr ng d u g i và s ra i ngo n m c c a X-Men ườ đờ
1/ Th tr ng d u g i ư
Vào th i i m cu i n m 2003, trên th tr ng d u g i v n n i lên hai “ i gia” l n, ó là ờ đ ă ườ đạ đ
Unilever và Procter & Gamble (P&G). Hai th ng hi u này th ng l nh th tr ng v i nh ng ươ ĩ ư
s n ph m nh : Sunsilk, Clear, Dove, Lifebuoy( c a Unilever) và Pantene, Head & Shoulders ư
(c a P&G).
ng th i, c ng xu t hi n m t vài nhãn hi u d u g i u khác nh Double Rich, Đ ũ ộ đầ ư
Enchanteur, Palmolive…
D a vào nhu c u a d ng c a ng i tiêu dùng, các nhà làm th ng hi u ch n cách c nh đ ườ ươ
tranh b ng vi c chia phân khúc. Phân khúc d u g i tr gàu có Clear, Head & Shoulders và
n ng v b nh lý h n m t chút là Nizoral. Thiên v mùi h ng dành cho n , h u nh ch ơ ươ ư
Enchanteur c a Công ty Trách nhi m h u h n Unza làm m a làm gió. S n ph m nh m n ư đế
Phân tích chiến lược Marketing sản phẩm dầu gội đầu dành cho nam của Xmen - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích chiến lược Marketing sản phẩm dầu gội đầu dành cho nam của Xmen - Người đăng: thach-ton
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Phân tích chiến lược Marketing sản phẩm dầu gội đầu dành cho nam của Xmen 9 10 341