Ktl-icon-tai-lieu

phân tích cơ chế hoạt động đầu tư nước ngoài

Được đăng lên bởi Trần Huân
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 315 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUY TRÌNH THỦ TỤC ĐẦU TƯTHỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG
NHẬN ĐẦU TƯ

1

2

NƠI CẤP

HỒ SƠ

3

THỜI GIAN

NƠI CẤPGIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

01

02

03

SởKếHoạchvàĐầuTư
BanQuảnlýKCN,

cấpdựánđầutưngoàik

KCX,KCNC,

hoản1

KKT(*)

ĐIỀU 38 LUẬT ĐẦU TƯ 2014SởKếhoạchvàĐầutưnơi
nhàđầutưđặt,dựkiếnđặtt
rụsởchính



HỒ SƠ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNHCHỦ
TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Jump

Quốchội
(Điều35-luậtđầutư2014)

Growth

ThủtướngChínhphủ
(Điều34-luậtđầutư2014)

Start

ỦybannhândâncấpTỉnh
(Điều33-luậtđầutư2014)

ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH

HỒ SƠ (KHOẢN 1 ĐIỀU 33 LĐT 2014









Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư
Bản sao cmnd, thẻ căn cước ,hộ chiếu đối;…
Đề xuất dự án đầu tư
Bản sao : BCTC;cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; TCTC
Đề xuất nhu cầu sử dụng đất;
Giải trình về sử dụng công nghệ
Hợp đồng BCC đối với dự án theo hình thức hợp đồng BCC.TRÌNH TỰ, THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
(2)

Cơquanđăngký

15n

đầutư
(3) 25ngày

(1)
03n
gày
,lấ

lậpbáocáothẩmđị
nh

gày
,thẩ

mđ

ịnh

Cơquannhà
yýk
iến
thẩ
m

địn
h

nước liênquan

(4)

UBND cấp tỉnh

7ngày,đưaraquyếtđịnh

Chủtrươngđầutư
Nộidungkhoản8,

Nội dungkhoản 6

điều33LĐT2014
t

điều33LĐT2014

Chínhphủ

ện
hi
c
ự
cth
ụ
tư
ủt
ầu
th
,
đ
ơ
n
ồs
ựá
H
d
)
nh
(5
đị
m
hẩ

Điều 34-luật đầu tư
2014


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

HỒ SƠ
(Khoản1-điều 34

Đánhgiátácđộng,hi
Đánhgiátácđộng,hi

Luậtđầutư2014)

ệuquảkinhtếệuquảkinhtế-

Phương
Phương
Hồsơtheoquyđịnhtạik
Hồsơtheoquyđịnhtạik
hoảnkhoản1Điều33củ
hoảnkhoản1Điều33củ
aLuậtnày
aLuậtnàyángiải
ángiải

phóng
phóng mặt
mặt bằng,
bằng, di
di
dân,
dân, tái
tái định
định cư
cư
(nếu
(nếu có)
có)

Phươngángiảiphóng
Phươngángiảiphóng

xãhộicủadựánđầut
xãhộicủadựánđầut

mặtbằng,
mặtbằng,

ư.
ư.

didân,táiđịnhcư(nếuc
didân,táiđịnhcư(nếuc
ó)
ó)

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH
ửihồsơlấyýk
(1’) 3ngày,g

Cơquanđăng

(2’)15

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

iến

uộ
ungth
d
i
ộ
n
n
kiế
ngày,ý

Cơquannhànước

vi
cphạm

cóliênquan

c
hànướ
n
ý
l
n
ả
qu

Kýđầutư

(2) 15ngày,
ýkiếnnộidungthuộcphạmviquảnlýnhàn

(1) 3ngày
,g

(3) trình

ước

ởihồsơ

(4) xemxét, có ý

(5):2’+3+4

kiến thẩm định về

=25 ngày

BộKếhoạch
vàĐầutư

hồ sơ
(6) 15 ngày, thẩmđịnh hồsơ + lậpbáo
cáo thẩm định

Ủybannhândân
cấptỉnh

Thủtướng
Chínhphủ

Điều 34-luật đầu tư
2014


QUỐC HỘI
HỒSƠ (khoản1 điều 35-luật đầu tư2014)

 Hồ sơ theo quy định tại ...
www.trungtamnhoc.edu.vn
QUY TRÌNH THỦ TỤC ĐẦU TƯ
phân tích cơ chế hoạt động đầu tư nước ngoài - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phân tích cơ chế hoạt động đầu tư nước ngoài - Người đăng: Trần Huân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
phân tích cơ chế hoạt động đầu tư nước ngoài 9 10 95