Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích công việc

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 157 trang   |   Lượt xem: 4613 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phan IIch cOng viac
•
Quan tri Nguon NhAn Laic
trong cac Doanh nghi,p Vli'a va Nlio

Quim tr! Nguon Nhan 'lie trong
eae Doanh nghi;p Vila va Nho

Phan tich cong

TAl BAN LAN THl1 I

vi~c

Chuang mnh PMt trien DI! an Me Kl'!ng
tai trg

Q

OPEN
LEARNING
AGENCY

Vi~n D~

hQc Ma OLA (Canada) bien

sOl)11

Canada's Lifelong l..earning Provider

Cuon sach nay do Chuang trinh PMt trMn DJ! an Me Kong
giii' ban quyc!n © 2001
Khl'!ng duge sao chep hoi).c sua d6i neu khong dugc phep biing van ban cua
Chuang mnh PMt trien DI! an Me Kong.

LUDY

sa

Cuon sach nay dugc xay dl!llg tr(~n C(j tai li~u giang c4y tren lap do Vi~n Quan tr!
Kinh doanh - D:.ti hl,lc Kinh t€ Quoc diin, Hit N(li pMt m~n vOi sl! tiii trg cua
Chuang trinh PMt tri~n DJ! an Me Kong. Nh6m bien sOl).Il tai li~u do Th:.tc si VO
Van Tuan chiu trach nhi~m chinh. Cuon sach nay khong dugc sao chep hoi).c sua d6i
khi chua duqc phep bang van ban cua Chuang trlnh PMt trilln DI! an Me Kong.

Chuang tnnh Phat trien DJ! an M~ Kong (MPDF) duqc thanh I!\p nam 1997 nhlim
hi'i trq Sl! hinh thanh va pMt tri~n cua cae doanh nghi~p tu nhan vtra va nM cr Vi~t
Nam, UlO va Oimpuchia. MPDF h6 trq ky thu!\t cho cac doanh nghi~p tfOng qua
trinh chulin b! die dl! an dau tu vm qui rna tit 250.000 den lO tri~u dala My.
MPDF cling till trq vi¢c dao t~o cae nha qUlin ly doanh nghi~p vita va nho, cac
ngao hang cap tin dl,mg cho cac doanh nghi~p vtra va nbO, cilng nhu cac t6 chUc
cung cap d!ch VI} h6 trq cho doanh nghi~p. MPDF duqc dieu hanb 00i COng ty Tai
chfnh Qu6c te (IFC) va duqc tai trq bOi Ngan hang PhM trien Chau A (ADB),
Oxtraylia, Canada, Phan Lan, Cong ty Tai chinh Qu6c te (IFC), Nh!\t Ban, Na Uy,
Thl}y Dien, Thl}y Si va Vuang qu6c Anh. Neu can biet them tMng tin, xin lien h~
v6i bllt ky van phong nao cua MPDF t~i Ha Nqi, Thanh ph6 H6 Chi Minh, Phnom
P~nh, hoiiic Vieng Chan theo d!a chi sau:

su

Ha N(li, Vi¢t Narn (Tn/. chinh)
63 Ph6 Ly Thai T6, Tang 7
Di¢n thoioli: (84-4) 824 7892
Fax:
(84-4) 824 7898
Thanh pho H6 Chi Minh, Vi¢t Nam
Somerset Chancellor Court
Phong 3B, Uu 3
21-23 Nguyen TIt! Minh Khai, Qu!\n 1
Di~n tho~i: (84-8) 823 5266
Fax:
(84-8) 823 5271
Phnom Penh, Campuchia
175 Norodorn Boulevard
Sangkat Boeung Keng Kang I
Di~n tho~i: (855-23) 21 9365
Fax:
(855-23) 21 9361
Vieng CMn, Lao
Nehru Road, Pathou Xay
PO Box 9690
Di~n tho~i: (856-21) 45 0017
Fax:
(856-21) 45 0020
VI! Doanh nghi¢p Vita va NhO, Ngan hang The giOi
2121 Pennylvania Avenue, NW
Washington, DC 20433, USA
Di~n tho<,li: 202-473-6683
Fax:
202-522...
Phan
IIch
cOng
viac
Quan
tri
Nguon
NhAn
Laic
trong cac
Doanh
nghi,p
Vli'a
va
Nlio
Phân tích công việc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích công việc - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
157 Vietnamese
Phân tích công việc 9 10 838