Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích hoạt động kinh doanh

Được đăng lên bởi thaolinh151093-gmail-com
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 997 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GVHD: VÕ MINH HIẾU

Phân tích hoạt động kinh doanh

CHƯƠNG 1: TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH XÂY
DỰNG ĐÔRÊAMON
1.1 Tổng quan về công ty:
1.1.1 Lịch sử hình thành
Theo giấy chứng nhận kinh doanh số 1401100324 ngày13/10/2009 và sữa đổi bổ
sung lần 1 ngày 13/09/2010 do sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp thì công ty
TNHH Xây Dựng Đôrêamon thành lập và hoạt động theo luật doanh nghiệp chịu sự quản
lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.
+ Tên đại diện của doanh nghiệp là: “Công ty TNHH Xây Dựng Đoreamon”
+ Trụ sở chính: số 502A Nguyễn Huệ - phường 2 Thành Phố Cao Lãnh, Đồng
Tháp.
+ Điện thoại giao dịch: 0673882273
+ Email: doreamon93@gmail.com
Công ty là doanh nghiệp hoạt động xây dựng, do đó ngành nghề kinh doanh chính
của công ty là:Khai thác cát, sỏi.San lắp mặt bằng, sản xuất bê tông và cát sản phẩm từ xi
măng và thạch cao, ống, cột bê tông, cột thép. Xây dựng công trình dân dụng, giao thông
( cầu, đường, cống) thủy lợi. Trang trí nội thất lập dự án đầu tư. Ép cộc bê tông, thiết kế
công trình dân dụng. Thiết kế xây dựng công trình giao thông ( cầu, đường bộ). Với ngành
nghề kinh doanh đa dạng như vậy, công ty đã có nhiều công trình trong và ngoài tỉnh.
Nguồn vốn kinh doanh: Trước khi thành lập nguồn vốn kinh doanh thể hiện trên
bảng cân đối kế toán vào ngày 31/12/2010 là 1.000.000.000 VNĐ. Sau khi sữa đổi lần 1
ngày 31/09/2010 thì vốn điều lệ của công ty là 2.000.000.000 VNĐ.
Nước ta đang trên con đường phát trển nền kinh tế với mục tiêu đến năm 2020 trở
thành 1 nước công nghiệp hiện đại. Đề trờ thành 1 nước công ngiệp hiện đại đòi hỏi phải
xây đựng cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng phù hợp, trong đó ngành xây dựng đóng 1
vai trò quan trọng.
Trong thời gian qua, ngành xây dưng đã có bươc phát triên, đóng góp không nhỏ vào sự
phát triển của nền kinh tế.
Từ một cơ sở nhỏ bé trước đây, công ty đã từng bước vươn lên khẳng định mình với
nổi lực không ngừng và luôn khơi dậy tinh thần dám nghĩ dám làm, tư duy năng động sáng
tạo vơí ý thức trách nhiệm. Đội ngũ cán bộ kỹ thuật, quản lý của công ty đã có khả năng
chủ động thiết kế, thi công nhiều công trình như: Thi công cọc bê tông cót thép, thi công
xây lắp nhà ở, cầu đường… Đến năm 2010 với sự phát triển của nền kinh tế thị trường và
nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao trong đó có ngành xây dựng. Sức sản xuất được giải phóng,
môi trường đầu tư thông thoáng, yêu cầu về xây dựng cơ bản không ngừng được tăng lên,
hoạt động kinh doanh tư vấn xây dựng có cơ hội phát triển cơ bản về chất lượng, tiến độ và
an t...
 


 !"#$%&' ()
1.1.1 Lịch sử hình thành
!"#$%&'%%''()&* %(+%'+)'',-*#./0/
#123%* %(+',+)'%'#45-*316789:;;<=
> ?8=@AB*2";-*21"C;D1#?E1F
2G@?5;HI 0789:;J
KACHC;2*LM= > ?8@BN
K@O#4#$P')Q1 R1CS;6T)*$MUVW89
:;J
K8CD'XY(ZZ))Y(
K[B2@B,(\B2JB
M=2*C;] ?W^*_
H=2*`::W#aJb2c;Bd0eW#F]10A=-*:#F;fBg]
Bh-*W$W0A=Wi;J> ?=@<OW=
j31W6TW$kH 2lJ@@2";?:316Jm;0A=W55
=@<OJ55] ?=@<=j31W6T0kJn*
_6-" W= V^_1=@<@-**7J
19-$@6n*2";19-$oC@A
0F$5:-** (%+%)+)'%'2*%J'''J'''J'''8Jb1#./23%
* (%+',+)'%'<-$_12CH= 2*)J'''J'''J'''8J
6n@A6T;:@o_5-nBOA15hB)')'@4
*%6n=C;CJ8_@T*%6n=C;Cpa;F
] ?q#43-*5@r6l3;sl;W@^*] ?^%
-@pE1@tJ
@TE1W*]6V^06q;:@AW^^;=a-*#?
;:@oH_5J
gBq#4a0i@6n W= Vg06n-6q2AuDB<-n
/2?=g-*21=q" 3:Bv:B2*BW61 h#:
-qG!@:CBJ8w:0x1"WE1F2GH= V^Fh
H55W=_1=@<6=t0A=^i;W=
] 2c;*4W316Ty85hB)'%'-n#?;:@oH_5D@6T-*
131pa* *@^^*] ?Jb!#F]16lF;^W
B=@6T316=:W A131-_] ?q0F=g6lh2AW
6-] ?^q;:@oq0F-_26lW5-*
*2J02V-*.*-A@1*C1 5@=
Vs1^;#!1 o/*=-nAtLM=] ?
8=@ABN-nBB1$^^;-*#?;:@o1H86nJ
Ms-n26l2*5=W!oBtW:*J89Tr
Gn1 Ac**2lH:0AB2A2A5-nq-D@
TE1J@Aq#46nrc= V1r6l-$W] ?6l
2pA5E1F#F]1WhB2T#$MzM-*:Bd=:
%
%X+'%+)'%&
Phân tích hoạt động kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích hoạt động kinh doanh - Người đăng: thaolinh151093-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Phân tích hoạt động kinh doanh 9 10 271