Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích hoạt động kinh doanh thủy sản

Được đăng lên bởi phatb1308160
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 674 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH HOẠT
ĐỘNG KINH DOANH THỦY SẢN
I NỘI DUNG
1. Khái niệm về doanh nghiệp thủy sản và phân tích hoạt đông kinh doanh.
2. Phân loại doanh nghiệp thủy sản
3. Hoạt động của doanh nghiệp thủy sản
4. Ý nghĩa phân tích hoạt đông kinh doanh
5. Nội dung phân tích hoạt động kinh doanh

II PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Phương pháp chi tiết hóa chỉ tiêu phân tích
2. Phương pháp so sánh
A. So sánh bằng số tương đối
B. So sánh bằng số tuyệt đối
C. So sánh bằng số tương đối điều chỉnh
3. Phương pháp loại trừ
A. Phương pháp số chênh lệch
B. Phương pháp thay thế liên hoàn
4. Các phương pháp khác
A. Phương pháp liên hệ
B. Phương pháp tỷ số
C. Phương pháp tỷ trọng
D. Phương pháp hồi quy

III PHÂN TÍCH MA TRẬN SWOT
1. Điểm yếu
2. Điểm mạnh
3. Cơ hội
4. Nguy cơ

I NỘI DUNG CHI TIẾT
1. KHÁI NIỆM DOANH NGHIỆP THỦY SẢN
Doanh nghiệp là cơ quan hay tổ chức thực hiện các hoạt động
sản xuất, trao đổi mua bán , phân phối sản phẩn đến nơi tiêu dùng, tổ chức
lại cơ cấu phân phối.
Doanh nghiệp thủy sản là doanh nghiêp hoạt động trong các lĩnh
vực khai thác nguồn lợi thủy sản

...
CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH HOẠT
ĐỘNG KINH DOANH THỦY SẢN
I NỘI DUNG
1. Khái niệm về doanh nghiệp thủy sản và phân tích hoạt đông kinh doanh.
2. Phân loại doanh nghiệp thủy sản
3. Hoạt động của doanh nghiệp thủy sản
4. Ý nghĩa phân tích hoạt đông kinh doanh
5. Nội dung phân tích hoạt động kinh doanh
II PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Phương pháp chi tiết hóa chỉ tiêu phân tích
2. Phương pháp so sánh
A. So sánh bằng số tương đối
B. So sánh bằng số tuyệt đối
C. So sánh bằng số tương đối điều chỉnh
3. Phương pháp loại trừ
A. Phương pháp số chênh lệch
B. Phương pháp thay thế liên hoàn
4. Các phương pháp khác
A. Phương pháp liên hệ
B. Phương pháp tỷ số
C. Phương pháp tỷ trọng
D. Phương pháp hồi quy
III PHÂN TÍCH MA TRẬN SWOT
1. Điểm yếu
2. Điểm mạnh
3. Cơ hội
4. Nguy cơ
Phân tích hoạt động kinh doanh thủy sản - Trang 2
Phân tích hoạt động kinh doanh thủy sản - Người đăng: phatb1308160
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Phân tích hoạt động kinh doanh thủy sản 9 10 269