Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích hoạt động kinh doanh

Được đăng lên bởi pdbinh
Số trang: 128 trang   |   Lượt xem: 7095 lần   |   Lượt tải: 12 lần
PHÂN TÍCH HO T

NG

KINH DOANH

Biên so n: GS.TS.NGƯT Bùi Xuân Phong

1

L IM

U

Trong i u ki n ho t ng kinh doanh theo cơ ch th trư ng, mu n t n t i và phát tri n, òi h i
các doanh nghi p ph i ho t ng kinh doanh có lãi. Mu n v y, yêu c u doanh nghi p ph i ư c
thư ng xuyên ti n hành phân tích ho t ng kinh doanh, nh m ánh giá úng n m i ho t ng kinh
doanh trong tr ng thái th c c a chúng. Trên cơ s ó có nh ng bi n pháp h u hi u và l a ch n ưa ra
quy t nh t i ưu phương án ho t ng kinh doanh.
Phân tích ho t ng kinh doanh là m t môn h c không th thi u trong chương trình ào t o
ngành Qu n tr kinh doanh.
áp ng yêu c u nghiên c u, gi ng d y và h c t p c a giáo viên và
sinh viên, chúng tôi t ch c biên so n cu n sách “Phân tích ho t ng kinh doanh” phù h p v i n n
kinh t th trư ng. V i kinh nghi m gi ng d y ư c tích lu qua nhi u năm, c ng v i s n l c nghiên
c u t các ngu n tài li u khác nhau, cu n sách có nhi u thay i và b sung
áp ng yêu c u do
th c ti n t ra. Sách “Phân tích ho t ng kinh doanh” là tài li u chính th c s d ng gi ng d y và
h c t p cho sinh viên h ào t o i h c t xa ngành Qu n tr kinh doanh; ng th i cũng là tài li u
tham kh o cho nh ng ai quan tâm n lĩnh v c này. N i dung cu n sách g m
7 chương c p
n toàn b nh ng ki n th c v phân tích ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p. Trong ó có m t
chương khái quát nh ng v n mang tính lý lu n v phân tích ho t ng kinh doanh. Các chương còn
l i trình bày cách th c phân tích ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p.
Trong l n biên so n này, tác gi có k th a m t s n i dung cơ b n c a cu n sách “Phân tích
ho t ng kinh doanh doanh nghi p Bưu chính Vi n thông” do nhà xu t b n Giao thông v n t i xu t
b n năm 1999 mà tác gi là ch biên; sách “Phân tích ho t ng kinh doanh” do nhà xu t b n Th ng
kê xu t b n năm 2004 c a tác gi và có nh ng s a i, b sung quan tr ng hư ng t i yêu c u b o m
tính Vi t Nam, cơ b n và hi n i.
Tác gi chân thành c m ơn các ng nghi p ã giúp
trong quá trình biên so n cu n sách này.
Tác gi mong mu n nh n ư c góp ý c a các ng nghi p, anh ch em sinh viên và b n c
ti p
t c hoàn thi n nh m nâng cao hơn n a ch t lư ng cu n sách.

Hà N i tháng 7 năm 2007
Tác gi

1

CHƯƠNG 1

M TS

V N
HO T

CHUNG V PHÂN TÍCH
NG KINH DOANH

1.1. KHÁI NI M VÀ N I DUNG PHÂN TÍCH HO T
1.1.1. Khái ni m phân tích ho t

NG KINH DOANH

ng kinh doanh:

Trong xã h i t n t i nhi u ho t ng như ho t ng chính tr , văn hoá, kinh t , quân s ...Ho t
ng kinh t là ho t ng ch y u, nó có vai trò quy t nh s t n t i và phát tri n c a các ho t ng
khác. Tiê...
1
PN TÍCH HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH
Biên son: GS.TS.NGƯT Bùi Xuân Phong
Phân tích hoạt động kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích hoạt động kinh doanh - Người đăng: pdbinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
128 Vietnamese
Phân tích hoạt động kinh doanh 9 10 426